Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Νικήτης arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 194/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 194/2012 Εκτύπωση
 

                                                                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 11ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25 Οκτωβρίου    2012 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 7.30 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 187/23.10.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε )   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια.  Γioβανέκος Τριαντάφυλλος. Ζαφειρούδης   Αθανάσιος.

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: ----------------

 

                                                                 ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 9ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 194/2012  

 

ΘΕΜΑ:  Πρόταση για τον καθορισμό του αριθμού των προς διάθεση νέων επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών ή κάλυψη εφισταμένων κενών για το έτος 2012 στην   Δ,Κ,Νικήτης.

   

Ο    Πρόεδρος   εισηγούμενος το 9ο θέμα εντός  ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι

 Θέτει υπόψη των μελών του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Νικήτης το υπ΄αριθμ.Γ/ΟΙΚ/2597 από 7-9-2012 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Χαλκιδικής, Τμήμα Εμπορίου-Τουρισμού

 το υπ΄αριθμ πρακτικό Νο 9 της Γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα Λαϊκών

Αγορών καθώς και το υπ΄αριθ 16461/20-9-2012 έγγραφο του Δημάρχου  με το οποίο ζητάει από το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης να προτείνει για τον καθορισμό του  αριθμού  των προς διάθεση νέων επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών ή κάλυψη εφισταμένων κενών για το έτος 2012  στην Κοινότητά μας.

 

  Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του        Προέδρου και των Συμβούλων .

 

                                                                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Οι Τοπικοί Σύμβουλοι συμφωνούν  να μην δοθούν νέες επαγγελματικές άδεις καθώς επίσης  δεν υπάρχουν κενές για την λαϊκή αγορά   της  Δ.Κ.Νικήτης.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 194/2012.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ

     (Υπογραφή)                                                     (Υπογραφές)

 

 


Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg----------------------commcenter.jpg
--------------------- youreurope_ban.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg