Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Νικήτης arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 198/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 198/2012 Εκτύπωση
 

                                                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 13/2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις 13 Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:30 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 213/11.12.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

            Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος  διαπίστωσε ότι  σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5 (πέντε)   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακουδας Λάμπρος, Μητσιαρα Σόνια, Ζαφειρούδης Αθανάσιος, Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Κανείς.

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 2ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 198/2012  

 

ΘΕΜΑ: Η Δημοτική αρχή και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες να υποχρεώσουν τα ελαιοτριβεία να μην αποθέτουν τα τοξικά απόβλητα και μολύνουν το περιβάλον της Δ.Κ.Νικήτης.

 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα  εντός ημερήσιας διάταξης αναφέρεται

Ότι η Δημοτική αρχή και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες  να υποχρεώσουν τους κατόχους ελαιοτριβείων να μην αποθέτουν τα τοξικά απόβλητα και να μεριμνήσουν ώστε να κατασκευάσουν ειδικές  στεγανές δεξαμενές για να αποφευχθεί η μόλυνση του περιβάλοντος της Δ.Κ.Νικήτης.

 

Ακολούθως πήραν το λόγο οι σύμβουλοι δηλώνοντας ότι συμφωνούν απόλυτα με τον Πρόεδρο της Δημοτικής  Κοινότητας.

 

  Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του Προέδρου και των Συμβούλων

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 Οι τοπικοί σύμβουλοι συμφωνούν, η Δημοτική αρχή και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες να υποχρεώσουν τα ελαιοτριβεία να μην αποθέτουν τα τοξικά απόβλητα και μολύνουν το περιβάλλον της Δ.Κ.Νικήτης.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 198/2012.

 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

 

                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                ΤΑ ΜΕΛΗ

     (Υπογραφή)                                              (Υπογραφές)

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

                                                    ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg----------------------commcenter.jpg
--------------------- youreurope_ban.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg