Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Νικήτης arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 200/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 200/2012 Εκτύπωση
 

                                                                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 13/2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις 13 Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:30 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 213/11.12.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

            Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος  διαπίστωσε ότι  σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5 (πέντε)   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακουδας Λάμπρος, Μητσιαρα Σόνια, Ζαφειρούδης Αθανάσιος, Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Κανείς.


AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 3ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 200/2012  

 

ΘΕΜΑ: Συζήτηση για θέματα του προέδρου της Δ.Κ.Νικήτης

 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα  εντός ημερήσιας διάταξης ευχαρίστησε πρώτα τα μέλη του Συμβουλίου για την καλή συνεργασία που είχαν κατά το πέρας των δύο χρόνων. Και συνεχίζει  ο πρόεδρος του Συμβουλίου της δημοτικής  Κοινότητας εκλέγεται για θητεία ίση με το μισό  της Δημοτικής περιόδου δηλ. 2,5 χρόνια, ειδικά όμως για την Δημοτική περίοδο 2011-2014 η θητεία του προέδρου είναι διετής, βάση της διάταξης του αρθ 282 παρ 16Ν3852/2010 στις αρχές του 2013 θα πρέπει να γίνει συμβούλιο για να αναλάβει τα καθήκοντα του προέδρου ο σύμβουλος που έχει πάρει τους περισσότερους ψήφους κατά την τελευταία προεκλογική περίοδο του Δήμου Σιθωνίας της Δ.Κ.Νικήτης.

 

Ακολούθως πήραν το λόγο οι σύμβουλοι δηλώνοντας ότι συμφωνούν απόλυτα με τον Πρόεδρο της Δημοτικής  Κοινότητας.

 

  Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του Προέδρου και των Συμβούλων

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 Οι τοπικοί σύμβουλοι συμφωνούν, να γίνει συμβούλιο στις αρχές του 2013 για να αναλάβει ο νέος πρόεδρος τα καθήκοντα του.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 200/2012.

 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ

(Υπογραφή)                                                (Υπογραφές)

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

                                                   ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg