Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Τ.Κ. Μεταγγιτσίου arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 8/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/2012 Εκτύπωση
 

                                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                          Από το πρακτικό της αριθμ. 6/2012         

Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου

Αριθμ. Απόφ. 8/2012                                                                                                                                        


ΘΕΜΑ:  Αίτηση του Κουτσιούκη Ευθυμίου του Ιωάννη

 

     Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 27 Ιουλίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 21.00 μ.μ.  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον κάθε Σύμβουλο. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθότι σε σύνολο τριών μελών βρέθηκαν παρόντα τρία 

 

 

                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

1.      Παγώνης Τριαντάφυλλος Πρόεδρος                              Μηδέν

2.      Κυπαρισσάς Ιωακείμ

3.      Ζησόπουλος Γεώργιος

 

      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος τα 2 θέμα της ημερήσια διάταξης είπε ότι ,ο Κουτσιούκης Ευθύμιος του Ιωάννη κατέθεσε αίτηση με την οποία ζητεί να ξεβουλώσει ο αγωγός όμβριων υδάτων, και να μεταφερθεί το φρεάτιο συλλογής υδάτων μέσα από την αυλή του δε δημόσιο χώρο .

      Ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.                                                                                                                                                

      Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

                        

                                       Α Π Ο Φ Α  Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ

              Να ξεβουλώσει άμεσα ο αγωγός των όμβριων υδάτων , και το φρεάτιο συλλογής όμβριων υδάτων θα μεταφερθεί σε δημόσιο χώρο όταν  θα ξεκινήσουν τα έργα στην κεντρική πλατεία.

                                                                                                           

                        Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 8/2012.

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω Θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως    εξής.                              

               

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     ΤΑ  ΜΕΛΗ

                  (Υπογραφή)                                   (Υπογραφές)

                                   

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

                                 Παγώνης Τριαντάφυλλος

 

 

 

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg