Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Τ.Κ. Μεταγγιτσίου arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2012 Εκτύπωση
 

                                                              ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                          Από το πρακτικό της αριθμ. 9/2012

Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου

Αριθμ.Απόφ.12/2012                                                                                                                                        


ΘΕΜΑ:  Πρόταση για καθορισμό των θέσεων  όπου επιτρέπεται η άσκηση Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου.

 

     Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 22 Οκτωβρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ.  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον κάθε Σύμβουλο. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθότι σε σύνολο τριών μελών βρέθηκαν παρόντα τρία 

 

                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

1.      Παγώνης Τριαντάφυλλος Πρόεδρος                              Μηδέν

2.      Κυπαρισσάς Ιωακείμ

3.      Ζησόπουλος Γεώργιος

 

      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος τα 1 θέμα της ημερήσια διάταξης είπε ότι , ο Δήμος Σιθωνίας με το άριθμ  18912 / 15-10-2012 έγγραφο ζητάει από το Συμβούλιο της Τ.Κ. Μεταγγιτσίου να καθορίσει της θέσεις όπου θα επιτρέπεται η άσκηση Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου.

      Ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.                                                                                                                                                

      Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

                         

                                     Α Π Ο Φ Α  Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ

            Προτείνει τους παρακάτω χώρους, που βρίσκονται στην κτηματική περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου όπου θα επιτρέπεται η άσκηση Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου.

-  Τον χώρο στη θέση Προφ. Ηλία

-  Τον χώρο στη θέση Άσπρος Κάβος – Βαθιά.

                                                                                                                                               

                        Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 12/2012.

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω Θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως    εξής.                              

              

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     ΤΑ  ΜΕΛΗ

                  (Υπογραφή)                                    (Υπογραφές)

                                  

 

        Ακριβές Απόσπασμα

                                    Παγώνης Τριαντάφυλλος


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg