Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Τ.Κ. Μεταγγιτσίου arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 13/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 13/2012 Εκτύπωση
 

                                                              ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                          Από το πρακτικό της αριθμ.9/2012

Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου

Αριθμ. Απόφ.13/2012

ΘΕΜΑ:  Ενοικίαση χώρου στην Φούκα Αποστολία .

 

     Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 22 Οκτωβρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ.  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον κάθε Σύμβουλο. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθότι σε σύνολο τριών μελών βρέθηκαν παρόντα τρία 

 

 

                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

1.      Παγώνης Τριαντάφυλλος Πρόεδρος                              Μηδέν

2.      Κυπαρισσάς Ιωακείμ

3.      Ζησόπουλος Γεώργιος

 

      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος τα 1 θέμα της ημερήσια διάταξης είπε ότι , η Φούκα Αποστολία κατέθεσε αίτηση με την  οποία ζητάει να της χορηγηθεί βεβαίωση ότι ο Δήμος προτίθεται να την ενοικιάσει 30 τ.μ. χώρο μπροστά στο κατάστημά της στην Πλατεία του Μεταγγιτσίου.

      Ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.                                                                                                                                                

      Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

                         

                                      Α Π Ο Φ Α  Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ

            Προτίθεται να ενοικιάσει στην Φούκα Αποστολία 30 τ.μ. Δημοτικό χώρο μπροστά στο κατάστημά της (Αναψυκτήριο ) στη κεντρική Πλατεία Μεταγγιτσίου.

           Σε περίπτωση εργασιών για την ανάπλαση της Πλατείας θα μαζευτούν τα τραπέζια.

                                                                                                                                               

                        Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 13/2012.

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω Θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως    εξής.                              

            

                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     ΤΑ  ΜΕΛΗ

                       (Υπογραφή)                                    (Υπογραφές)

                                  

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

                                          Παγώνης Τριαντάφυλλος


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg