Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Τ.Κ. Μεταγγιτσίου arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2012 Εκτύπωση
 

                                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                          Από το πρακτικό της αριθμ.11/2012

Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου

Αριθμ. Απόφ.17/2012

                                                                                                                        ΘΕΜΑ:  Αίτηση του Καρρά Παραδείση

 

     Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 14 Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον κάθε Σύμβουλο. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθότι σε σύνολο τριών μελών βρέθηκαν παρόντα τρία 

 

 

                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                          ΑΠΟΝΤΕΣ

1.      Παγώνης Τριαντάφυλλος Πρόεδρος                            Μηδέν

2.      Ζησόπουλος Γεώργιος

3.      Κυπαρισσάς Ιωακείμ

 

      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος τα 2 θέμα της ημερήσια διάταξης είπε ότι

ο Καρράς Παραδείσης κατέθεσε στον Δήμο αίτηση με την οποία ζητάει χώρο για την εγκατάσταση περιπτέρου, στην Τ.Κ. Μεταγγιτσίου .                                                                            Ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.   

      Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

                         

                                    Α Π Ο Φ Α  Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ

           Να μην παραχωρηθεί χώρος στον Καρρά Παραδείση του Ιωάννη για την εγκατάσταση περιπτέρου διότι στην Τ.Κ. Μεταγγιτσίου δεν υπάρχει Δημοτικός χώρος.

                                                                          

                        Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 17/2012.

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω Θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως    εξής.                              

            

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     ΤΑ  ΜΕΛΗ

                 (Υπογραφή)                                     (Υπογραφές)

                    

                                  

 

Ακριβές Απόσπασμα

                                   Παγώνης Τριαντάφυλλος


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg