Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Ο.Ε. arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 15

ΑΠΟΦΑΣΗ 15 Εκτύπωση
  A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό  5/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής.
Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 8η του μηνός Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. 2247/04-03-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν έξι (6), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                            AΠΟΝTEΣ
1.      Τζίτζιος Ιωάννης                                                  1. Γιοβανούδας Βαρσάμης
2.     Κωστίκας Στυλιανός
3.     Λογοτριβή Ελένη
4.     Μάντσιος Βασίλειος
5.     Σπανός Μιχαήλ      
6.     Δημητρός Αστ. Δημήτριος
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Ιωάννης Αναγνωστάρας, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Αριθμός Απόφασης: 15/2011
«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου ανάθεσης της προμήθειας «Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών Δήμου Σιθωνίας για το Έτος 2011 (01/04/2011 – 31/12/2011)»  και καθορισμός των όρων του διαγωνισμού».

Αριθμός θέματος: 4ο

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούμενος το όγδοο  (8ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Όπως γνωρίζετε, το Δημοτικό Συμβούλιο, με την υπ’ αριθ. 44/2011 απόφαση του, ενέκρινε την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών Δήμου Σιθωνίας, για το Έτος 2011 (01/04/2011 – 31/12/2011)», ενδεικτικού προϋπολογισμού 300.000,00€ και καθόρισε ως τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας τον ανοικτό διεθνή διαγωνισμό.
Επιπλέον, διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας η υπ’ αριθμ. 6/2011 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου, με την οποία συντάχθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές  και το σχέδιο της διακήρυξης για την εκτέλεση της προαναφερθείσας προμήθειας.
Η προμήθεια αυτή, πρ/σμού δαπάνης με ΦΠΑ, 300.002,90€, θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Αριθ. Αποφ. Υπ. Εσωτ. 11389/8.3.1993), του Ν.3463/2006 & του Ν.3852/2011 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ΕΚΠΟΤΑ ορίζονται τα εξής: «Η διακήρυξη του διαγωνισμού, εκδίδεται από τον δήμαρχο ή πρόεδρο της κοινότητας, ο δε τρόπος εκτέλεσης και οι όροι αυτού καθορίζονται με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, με βάση σχέδιο πού συντάσσει η αναφερόμενη στην παρ. 4 του άρθρου 4 του παρόντος υπηρεσία και ελέγχονται από άποψη νομιμότητας από τον νομάρχη, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (Δ.Κ.Κ.)».
Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4 του ιδίου κανονισμού, πριν από την δημοσίευση της διακήρυξης πρέπει να εγκριθούν οι τεχνικές προδιαγραφές, με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής (Οικονομική Επιτροπή του Ν.3852/2010). Για το λόγο αυτό προτείνω:
1.    Τον καθορισμό του τρόπου ανάθεσης εκτέλεσης της προμήθειας, με την διενέργεια ανοικτού διεθνή διαγωνισμού, σε συμφωνία και με την προαναφερθείσα απόφαση του Δ.Σ..
2.    Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 6/2011 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου.
3.    Τον καθορισμό των όρων ανοικτού διαγωνισμού, σύμφωνα με το σχέδιο της διακήρυξης της παραπάνω μελέτης, η οποία θα αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης πού θα λάβετε.
4.    Την ψήφιση (δέσμευση) πίστωσης ποσού 300.002,90€, σε βάρους του σχετικού κωδικού (ΚΑΕ) του υπό σύνταξη προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, Οικονομικού Έτους 2011.
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, σύμφωνα και με τη διακήρυξη της υπ’ αριθ. 6/2011 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου, θα αξιολογηθεί με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά, όπως περιγράφεται στις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.
Κατόπιν ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από  διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε  υπόψη την εισήγηση του Προέδρου,  τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Αριθ. Αποφ. Υπ. Εσωτ. 11389/8.3.1993), τις προβλέψεις του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) & του Ν.3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»:
Αποφασίζει Ομόφωνα
1.    Καθορίζει ως τρόπο, ανάθεσης εκτέλεσης της προμήθειας, την διενέργεια δημόσιου ανοικτού διεθνή διαγωνισμού.
2.    Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 6/2011 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου.
3.    Καθορίζει τους όρους του ανοικτού διαγωνισμού, σύμφωνα με το σχέδιο της διακήρυξης της παραπάνω μελέτης, η οποία θα αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
4.    Την ψήφιση (δέσμευση) πίστωσης ποσού 300.002,90€, σε βάρους του σχετικού κωδικού (ΚΑΕ) του υπό σύνταξη προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, Οικονομικού Έτους 2011.
O διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 02 Μαΐου 2011, ημέρα Δευτέρα, με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών την 10.00π.μ. και λήξης παραλαβής των προσφορών την 11.00 π.μ., από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού.
Ο προϋπολογισμός δαπάνης της προμήθειας, ανέρχεται σε  300.002,90€, και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Σιθωνίας, από πιστώσεις του  πρ/σμού οικ. Έτους 2011.
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, σύμφωνα και με την διακήρυξη  της μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου, θα αξιολογηθεί με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά, όπως περιγράφεται στις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό:    15/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος        Τα μέλη
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος   


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg