Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 134/2012

134/2012 Εκτύπωση
 

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      

Από το πρακτικό της 8/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη, σήμερα στις δέκα τέσσερις (14) του μηνός Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 8586/08-05-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι (20) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Λογοτριβή Ελένη

2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Μάντσιος Βασίλειος

3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                               3) Χαλκιά Άννα

4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                            4) Κατσίκης Παναγιώτης

5) Σπανός Μιχαήλ                                                         5) Πράτσας Ιωάννης

6) Αναγωνστάρας Γεώργιος                                          6) Ρεβενικιώτης Δημήτριος

7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                             7) Μάλαμα Κυριακή

8) Χριστοδούλου Γεώργιος

9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος

10) Παπαστεργίου Αχιλλέας

11) Φάλκος Κωνσταντίνος

12) Γκιώτης Νικόλαος

13) Κωστίκας Στυλιανός

14) Γιοβανούδας Βαρσάμης

15) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.

16) Γεωργιάδης Αναστάσιος

17) Γκαλή Γιαννούλα

18) Τσιάρας Εμμανουήλ

19) Πράτσας Άγγελος

20) Πετρίδης Νικόλαος

 

Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι της Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος , Δ.Κ. Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος και Τ.Κ. Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

            Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κα. Χαλκιά Άννα, κ. Κατσίκης Παναγιώτης και κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Χριστοδούλου Νικόλαος, κ. Φάλκος Κωνσταντίνος, κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος και κ. Τσιάρας Εμμανουήλ βρίσκονται εκτός αίθουσας συνεδρίασης στο τέταρτο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης, κ. Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου, κ. Τσιάρας Εμμανουήλ και κ. Πετρίδης Νικόλαος βρίσκονται εκτός αίθουσας συνεδρίασης στο πέμπτο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος βρίσκεται εκτός αίθουσας συνεδρίασης στο δέκατο θέμα της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε δέκατο έκτο στη σειρά. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Λογοτριβή Ελένη προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε δέκατο έκτο στη σειρά. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης, κ. Σπανός Μιχαήλ και κ. Πράτσας Άγγελος βγαίνουν εκτός αίθουσας συνεδρίασης στην έναρξη του δέκατου έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε εικοστό δεύτερο στη σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαλέξης Κωνσταντίνος είναι εκτός αίθουσας συνεδρίασης στο δέκατο έβδομο θέμα της ημερησία διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε εικοστό τρίτο στη σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου βγαίνει εκτός αίθουσας συνεδρίασης πριν την έναρξη του δέκατου όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως βάσει του άρθρου 99 παρ. 1 του Ν. 3463/2006, το οποίο συζητήθηκε εικοστό τέταρτο στη σειρά και επιστρέφει μετά την ολοκλήρωση του. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πετρίδης Νικόλαος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε εικοστό τέταρτο. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου ένατου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε εικοστό πέμπτο στη σειρά. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Γκιώτης Νικόλαος, κ. Φάλκος Κωνσταντίνος, κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος αποχωρούν από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του εικοστού θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε εικοστό έκτο στη σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαλέξης Κωνσταντίνος βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του εικοστού θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε εικοστό έκτο στη σειρά και επιστρέφει στην αίθουσα μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού τρίτου θέματος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου βγαίνει εκτός αίθουσας συνεδρίασης πριν την έναρξη του τριακοστού τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως βάσει του άρθρου 99 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 και επιστρέφει μετά την ολοκλήρωσή του. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του τριακοστού τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.

           

Αριθμός Απόφασης:  134/2012

Θέμα: 4ο

«Έγκριση Κανονισμών της επιχείρησης Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε.».

 

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στην κα. Λαθούρη Πάργα Μαρία, Προέδρου της Δημοτικής Α.Ε., η οποία εισηγούμενη το τέταρτο (4ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

        Όπως γνωρίζετε η οργάνωση και λειτουργία της «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» διέπεται από τις διατάξεις του Μέρους Δέκατο «Επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (άρθρα 252 – 270) και ειδικότερα από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ «ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α.» άρθρα 265 «Σύσταση – Λειτουργία» και 266 «Δημοτικές και κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες»  του Ν.3463/2006 καθώς επίσης και από τις διατάξεις του Ν.3852 /2010.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 265 «Σύσταση – Λειτουργία» Ανωνύμων εταιρειών Ο.Τ.Α, στην παράγραφο 6. αναφέρεται: «Το προσωπικό των ανωνύμων εταιρειών Ο.Τ.Α. προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις προεδρικού διατάγματος, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και μετά από γνώμη  της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., η οποία παρέχεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός αφότου ζητηθεί.»

 

Στην παράγραφο 7. αναφέρεται: «Η σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών από τις ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. διενεργείται βάσει κανονισμού, ο οποίος καταρτίζεται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Σε αυτόν περιλαμβάνονται ρυθμίσεις σχετικές με τα αρμόδια όργανα της εταιρείας, τις προϋποθέσεις και τους όρους ανάθεσης ανάλογα με την εφαρμοζόμενη διαδικασία (ανοικτός, κλειστός διαγωνισμός, ανάθεση με διαπραγμάτευση) και τα κριτήρια και τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, ούτως ώστε να εξασφαλίζονται οι αρχές της διαφάνειας και αντικειμενικότητας, όπως αυτές συνάγονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Για τις αναθέσεις της παραγράφου αυτής, των οποίων ο προϋπολογισμός υπερβαίνει τα όρια που προβλέπουν οι αντίστοιχες ευρωπαϊκές οδηγίες, εφαρμόζονται οι διατάξεις αυτών.»

 

Σύμφωνα με το άρθρο 266 «Δημοτικές και κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες», στην παράγραφο 4. αναφέρεται: «Η πρόσληψη προσωπικού, η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και η σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών από τις δημοτικές ή κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες διενεργούνται βάσει των αντίστοιχων κανόνων που ισχύουν για τις δημοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις. Στην παράγραφο 5. αναφέρεται «Κατά τα λοιπά, οι εταιρείες του άρθρου αυτού διέπονται από τις ρυθμίσεις των ανωνύμων εταιρειών Ο.Τ.Α. και τον κ.ν. 2190/1920.»

 

Με βάση τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για την τήρηση της νομιμότητας και την διασφάλιση της αντικειμενικότητας και διαφάνειας, κατάρτησε και συνέταξε τους Κανονισμούς που προβλέπονται με βάση τις παραπάνω διατάξεις και το άρθρο 257 «Κανονισμοί – Συμβάσεις» των Δημοτικών Κοινωφελών επιχειρήσεων του Ν.3463 /2006, με τις υπ΄ αριθμό 3/2009, 4/2009, 5/2009, 6/2009 Αποφάσεις του, που προβλέπονται σε αυτό, ήτοι :

 

α. Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών, με τον οποίο καθορίζονται η οργάνωση, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών της επιχείρησης, οι θέσεις του προσωπικού κατά ειδικότητα, καθώς και το ανώτατο όριο αυτού,

 

β. Κανονισμό Προσωπικού, ο οποίος καθορίζει την υπηρεσιακή κατάσταση αυτού, τα προσόντα πρόσληψης, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, καθώς και τις πειθαρχικές του ευθύνες,

 

γ. Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης, προκειμένου η κοινωφελής επιχείρηση να λειτουργεί με νομιμότητα, διαφάνεια και αντικειμενικότητα.

 

δ.. Κανονισμό Προμηθειών, ο οποίος καθορίζει τους τρόπους ανάθεσης προμηθειών της επιχείρησης

 

Με την από 21/2011 Απόφαση του τροποποίησε τον Κανονισμό Διαχείρισης & Προμηθειών

 

Σύμφωνα με το άρθρο 275 «Προληπτικός Έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου» του Ν.3852 /2010                «Οι δαπάνες των δήμων, των περιφερειών, των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και των κοινωφελών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης και των δημοτικών ανωνύμων εταιρειών του άρθρου 266 του Κ.Δ.Κ. ανεξαρτήτως πληθυσμού, υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις 1 έως 3 του άρθρου169 του Κ.Δ.Κ..»

 

Η ανώνυμη δημοτική εταιρεία, υπέβαλε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τον προληπτικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο των δαπανών της και το Ελεγκτικό Συνέδριο-Υπηρεσία Χαλκιδικής ζήτησε να εγκριθούν οι ως άνω κανονισμοί από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σιθωνίας, σύμφωνα με το άρθρο 256 «Έγκριση αποφάσεων»  του Ν.3463 /2006, των Δημοτικών και Κοινοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων.

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τους Κανονισμούς : 1) Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης, 2) Εσωτερικός Κανονισμός Υπηρεσιών, 3) Κανονισμός Προσωπικού, 4) Κανονισμός Ανάθεσης Προμηθειών.

 

Ο κ.Γιοβανούδας Βαρσάμης αναφέρει ότι ακόμα και να θέλετε να αλλάξει η μορφή της Α.Ε. μπορούμε να συναινέσουμε φθάνει να γίνει σωστά. Οι κανονισμοί να επιστραφούν στο ΔΣ της εταιρίας για νέα απόφαση και επιπλέον δεν είναι απαραίτητο να εγκριθούν. Στον κανονισμό προμηθειών και κανονισμό διαχείρισης πρέπει να αλλάξουν τα ποσά και οι απευθείας αναθέσεις.

Ο Δήμαρχος αναφέρει ότι και τώρα όλες οι ενέργειες και τα τιμολόγια της Α.Ε. πάνε στον επίτροπο. Ζήτησε όμως να υπάρχουν και κανονισμοί.

Ο κ.Πράτσας Άγγελος αναφέρει ότι το camping πρέπει να φύγει από το Δήμο και να μισθωθεί σε ιδιώτη.

Ο κ. Κωστίκας Στυλιανός αναφέρει ότι η εταιρία είναι μονομετοχική οπότε τα ποσά αναφέρονται στον νόμο.

Ο κ.Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου αναφέρει ότι η εταιρία πρέπει να φέρνει κέρδος αλλιώς πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση των κανονισμών της Δημοτικής Α.Ε.

            Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της κα. Λαθούρη Πάργα Μαρίας, και τους κανονισμούς της Α.Ε και τις ανωτέρω τοποθετήσεις,

 

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

 

Εγκρίνει τις αρ. 3/2009, 4/2009, 5/2009, 6/2009, 21/2011 αποφάσεις της Δημοτικής Α.Ε. σύμφωνα με τις οποίες καταρτιστήκαν οι Κανονισμοί : 1) Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης, 2) Εσωτερικός Κανονισμός Υπηρεσιών, 3) Κανονισμός Προσωπικού, 4) Κανονισμός Ανάθεσης Προμηθειών.

 

Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Χαλκιά Άννα, 2) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 3) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 4) Σπανός Μιχαήλ, 5) Κωστίκας Στυλιανός, 6) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου, 7) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 8) Αρσένης Καλλικρατίδας, 9) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 10) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 11) Κατσίκης Παναγιώτης, 12) Γκιώτης Νικόλαος, 13) Παπαλέξης Κωνσταντίνος, 14) Πετρίδης Νικόλαος, 15) Ρεβενικιώτης Δημήτριος.

Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα δηλώνει παρούσα.

Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γιοβανούδας Βαρσάμης, 2) Πράτσας Άγγελος, 3) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 134/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                        Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Νικήτη, 17/05/2012

Ο Πρόεδρος

 

 

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg