Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 152/2012

152/2012 Εκτύπωση
 

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      

Από το πρακτικό της 8/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη, σήμερα στις δέκα τέσσερις (14) του μηνός Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 8586/08-05-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι (20) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Λογοτριβή Ελένη

2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Μάντσιος Βασίλειος

3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                               3) Χαλκιά Άννα

4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                            4) Κατσίκης Παναγιώτης

5) Σπανός Μιχαήλ                                                         5) Πράτσας Ιωάννης

6) Αναγωνστάρας Γεώργιος                                          6) Ρεβενικιώτης Δημήτριος

7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                             7) Μάλαμα Κυριακή

8) Χριστοδούλου Γεώργιος

9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος

10) Παπαστεργίου Αχιλλέας

11) Φάλκος Κωνσταντίνος

12) Γκιώτης Νικόλαος

13) Κωστίκας Στυλιανός

14) Γιοβανούδας Βαρσάμης

15) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.

16) Γεωργιάδης Αναστάσιος

17) Γκαλή Γιαννούλα

18) Τσιάρας Εμμανουήλ

19) Πράτσας Άγγελος

20) Πετρίδης Νικόλαος

 

Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι της Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος , Δ.Κ. Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος και Τ.Κ. Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

            Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κα. Χαλκιά Άννα, κ. Κατσίκης Παναγιώτης και κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Χριστοδούλου Νικόλαος, κ. Φάλκος Κωνσταντίνος, κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος και κ. Τσιάρας Εμμανουήλ βρίσκονται εκτός αίθουσας συνεδρίασης στο τέταρτο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης, κ. Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου, κ. Τσιάρας Εμμανουήλ και κ. Πετρίδης Νικόλαος βρίσκονται εκτός αίθουσας συνεδρίασης στο πέμπτο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος βρίσκεται εκτός αίθουσας συνεδρίασης στο δέκατο θέμα της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε δέκατο έκτο στη σειρά. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Λογοτριβή Ελένη προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε δέκατο έκτο στη σειρά. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης, κ. Σπανός Μιχαήλ και κ. Πράτσας Άγγελος βγαίνουν εκτός αίθουσας συνεδρίασης στην έναρξη του δέκατου έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε εικοστό δεύτερο στη σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαλέξης Κωνσταντίνος είναι εκτός αίθουσας συνεδρίασης στο δέκατο έβδομο θέμα της ημερησία διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε εικοστό τρίτο στη σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου βγαίνει εκτός αίθουσας συνεδρίασης πριν την έναρξη του δέκατου όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως βάσει του άρθρου 99 παρ. 1 του Ν. 3463/2006, το οποίο συζητήθηκε εικοστό τέταρτο στη σειρά και επιστρέφει μετά την ολοκλήρωση του. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πετρίδης Νικόλαος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε εικοστό τέταρτο. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου ένατου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε εικοστό πέμπτο στη σειρά. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Γκιώτης Νικόλαος, κ. Φάλκος Κωνσταντίνος, κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος αποχωρούν από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του εικοστού θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε εικοστό έκτο στη σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαλέξης Κωνσταντίνος βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του εικοστού θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε εικοστό έκτο στη σειρά και επιστρέφει στην αίθουσα μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού τρίτου θέματος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου βγαίνει εκτός αίθουσας συνεδρίασης πριν την έναρξη του τριακοστού τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως βάσει του άρθρου 99 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 και επιστρέφει μετά την ολοκλήρωσή του. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του τριακοστού τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.

           

Αριθμός Απόφασης:  152/2012

Θέμα: 16ο       

«Έγκριση πρακτικού επιτροπής φορολογικών διαφορών»».

 

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ψηλογιάννη Γεώργιο, ο οποίος εισηγούμενος το δέκατο έκτο (16ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

Θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τις κάτωθι αιτήσεις φορολογουμένων δημοτών του Δήμου, με τις οποίες ζητούν τη διαγραφή και μείωση χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου μας. Οι σχετικές αιτήσεις ελέγχθηκαν από την επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών μεταξύ Δήμου και φορολογουμένων . (Αρ. 2/2012/02-05-2012 πρακτικό).

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προτείνει το Δημοτικό Συμβούλιο να αποδεχτεί τις αιτήσεις που δέχεται η επιτροπή και όσες αιτήσεις απέρριψε η επιτροπή να επανεξεταστούν.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Αντιδημάρχου, το πρακτικό της επιτροπής,  τις σχετικές αιτήσεις και την πρόταση του Προέδρου,

 

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

 

Συμφωνεί με την πρόταση του Προέδρου και δέχεται τις αιτήσεις που δέχτηκε η επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών

Αποφασίζει την επανεξέταση των αιτήσεων που απορρίφθηκαν από την ανωτέρω επιτροπή.

H απόφαση της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών όπως αποφασίστηκε ανά αίτηση, ως εξής:

 

 1.            ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΩΔ. 11-1170 ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΕΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2010 ΓΙΑΤΙ ΘΕΩΡΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΟΓΚΟΣ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: 5575/27-3-2012

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΣΤΙΣ 9/4/2012 ΕΓΙΝΕ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 079502 ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΚΑΝΑΤΑ ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΟΗΘΟΥ ΤΟΥ ΓΚΙΖΓΚΗ ΠΑΡΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ Κα ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ  ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΟΤΙ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΑΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 309/2012 ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΕ Η ΙΔΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 14181/5-9-2011 Ο ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ ΕΙΧΕ ΚΑΝΕΙ ΠΑΛΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕ ΟΤΙ ΜΕΤΡΑΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ. ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2010 ΗΤΑΝ 1112-2695 ΚΑΙ ΓΙΑ 2011 ΕΙΝΑΙ 2695-3212 ΚΑΙ ΣΤΙΣ 9/4/2012 ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΕΙΧΕ 3264 ΚΥΒΙΚΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΣΥΝΟΛΟ 1.000,00 € ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ

 

2.             ΑΙΤΗΣΗ ΙΑΚΩΒΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΩΔ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 02-2050 ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 68,09€ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ 2010. ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ 6685/9-4-2012.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΝΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 68,09€ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ 2010 ΓΙΑΤΙ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΝΟΤΑΝ ΜΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ . ΠΛΗΡΩΣΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 113,48€ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟΥ 618/9/4/2012.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ

 

3.         ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΔ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 01-3244 ΘΕΩΡΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2010 ΓΙΑΤΙ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΟ 2006 ΚΑΙ ΧΡΕΩΘΗΚΕ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  ΤΟΥ 2009 ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 2007-2010. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ:6260/3-4-2012.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΗΘΗΚΕ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 2010 ΚΑΙ ΕΙΧΕ 749 ΚΥΒΙΚΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΡΕΠΕ  ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΤΟΥΝ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΔΗΛ. Από 187 ΚΥΒΙΚΑ Κάθε ΕΤΟΣ. ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΚΑΝΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΥΒΙΚΩΝ Από ΤΟ 2007-2010 ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 253,12 Από ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2010.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ

4.         ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΠΑΜΟΣΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΔ. 02-1858 ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 739,5€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2008 ΚΑΙ 742,5€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2009 ΛΟΓΩ ΛΑΘΟΥΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ:6381/4-4-2012.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΝΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 739,5€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 2008 ΚΑΙ 742,5€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 2009 ΓΙΑΤΙ ΥΠΕΡΧΡΕΩΘΗΚΕ ΚΥΒΙΚΑ ΛΟΓΩ ΛΑΘΟΥΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ

 

5.         ΑΙΤΗΣΗ ΙΩΣΗΦΙΔΗ ΓΑΒΡΙΗΛ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΔ. 01-0332 ΖΗΤΑ  ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 2010 ΓΙΑΤΙ ΤΟΝ ΘΕΩΡΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ. ΧΡΕΩΘΗΚΕ ΜΕ ΚΥΒΙΚΑ 177-566 ΔΗΛ. 389 ΚΥΒ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ 6113/2-4-2012.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΟΠΩΣ Ο ΙΔΙΟΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕ ΟΤΙ ΣΤΙΣ 2-4-2012 ΠΟΥ ΕΙΔΕ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΕΓΡΑΦΕ 880 ΚΥΒΙΚΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2010.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ

 

6.         ΑΙΤΗΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 12579/8-8-2011  ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 331 ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΚΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011(ΧΡΗΣΗ 2010). ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΛΟΓΩ ΛΑΘΟΥΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ 1833 ΚΥΒΙΚΑ ΑΝΤΙ 1333. ΕΓΙΝΕ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΣΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΤΟ ΛΑΘΟΣ. Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 93,81€ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΠΟΣΟΥ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ

 

7.         ΑΙΤΗΣΗ ΤΣΕΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΔ. 01-1489 ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 66,11€  ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 2010. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ 5467/26-3-2012

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΝΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 66,11€ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΟ.

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ

 

8.         ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΕ ΚΩΔ. 11-1047  ΖΗΤΑ ΝΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕΙ Ο ΛΟΓΙΑΡΙΑΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 2008 ΠΟΣΟΥ 154,40€ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ

ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟΣ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ 5433/23-03-2012

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2006- 2010 ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΧΡΗΜΑΤΑ. ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΓΡΑΦΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ.

ΓΙΑ 2006 ΠΟΣΟ 156,40€

ΓΙΑ 2008 ΠΟΣΟ 154,40€

ΓΙΑ 2009 ΠΟΣΟ 143,40€

ΓΙΑ 2010 ΠΟΣΟ 135,70€

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ

 

9.         ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΔ. 01-1923 ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 2010 ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΞΟΔΕΨΕ ΤΟΣΑ ΚΥΒΙΚΑ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ 5573/27-3-2012.           

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΑΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2010 ΕΧΕΙ 756-1104 ΔΗΛ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 348 ΚΥΒΙΚΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2011 ΠΑΛΙ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΓΡΑΦΕΙ  ΚΥΒΙΚΑ ΑΠΟ 1104-1699 ΔΗΛ. 595 ΚΥΒΙΚΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ

 

10.       ΣΑΛΠΙΚΤΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ  ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 3174,27€ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ Η Κα ΓΙΑΝΝΑΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΕ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ Δ.Σ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: 791/20-1-2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ

 

11.       ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΔ. 08-0448 ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 406,73€ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΑ ΕΤΗ 2004-2005-2006 ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΟΥΣΕ ΜΕ ΚΥΒΙΚΑ ΑΕΡΑ ΤΟ ΔΙΠΛΟ.

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: 779/20-1-2012.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΝΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 406,73€ ΓΙΑΤΙ ΟΠΩΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕ ΚΑΙ Ο ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΟΥΣΕ ΜΕ ΚΥΒΙΚΑ ΑΕΡΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ

 

12.       ΟΞΥΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΔ.02-2173 ΘΕΩΡΕΙ ΟΤΙ Η ΕΧΕΙ ΧΡΕΩΘΕΙ ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΜΑΖΕΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2010.  ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ Η ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΩΝ ΚΥΒΙΚΩΝ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ 5411/23-3-2012

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2010 ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΑΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ

 

13.       ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΔ. 02-2671 ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 566,60€ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΕΤΩΝ 2007-2009 ΕΠΙΣΗΣ ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 1444,37€ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΒΟΣΚΗΣ ΕΤΩΝ 2005-2011 ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 ΤΟ ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΕΣΤΗ  ΖΗΜΙΑ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΡΙΧΝΟΝΤΑΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΠΡΟΝΕΡΙ Δ.Κ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: 5394/23-3-2012.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ

 

14.       ΑΙΤΗΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΜΑΝΤΖΗ ΠΕΤΡΟ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ  80€ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΟΚ Από ΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ 370 ΔΙΟΤΙ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΧΡΕΩΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ. ΑΡΙΘ. ΔΙΠΛ. ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 3875/11-8-2011. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: 4766/19-03-2012.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ

 

15.       ΑΙΤΗΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΓΙΟΒΑΝΟΥΔΑ ΠΕΤΡΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ. ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 40€ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΟΚ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ 370 ΔΙΟΤΙ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΧΡΕΩΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ. ΑΡΙΘ. ΔΙΠΛ. ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 1341Τ/04-10-2011. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: 4765/19-03-2012.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ

 

16.       ΑΙΤΗΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΓΕΡΓΟ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ. ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 20€ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΟΚ Από ΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ 370 ΔΙΟΤΙ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΧΡΕΩΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ. ΑΡΙΘ. ΔΙΠΛ. ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 6400/25-10-2011. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: 4579/15-3-2011.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ

 

17.       ΑΙΤΗΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ  ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ. ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 90€ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΟΚ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ 370 ΔΙΟΤΙ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΧΡΕΩΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ. ΤΟ ΠΟΣΟ ΕΧΕΙ ΕΞΟΦΛΗΘΕΙ  ΣΤΑ ΕΛΤΑ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: 4472/14-3-2012.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ

 

18.       ΑΙΤΗΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ. ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 400€ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΟΚ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ 370 ΔΙΟΤΙ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΧΡΕΩΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ. ΑΡΙΘ. ΔΙΠΛ. ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 1045/14-06-2011. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: 4470/14-3-2012.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ

 

19.       ΑΙΤΗΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΜΕΛΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ. ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 40,12€ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 2010 ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΕΠΕΙΔΗ ΕΧΟΥΝ ΕΞΟΦΛΗΘΕΙ  ΜΕ ΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ 47/20-01-2012 ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ  ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: 4471/14-3-2012.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ

 

20.       ΑΙΤΗΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΝΑΝΟ ΚΙΜΩΝ. ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 268,02€ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 2008 ΚΑΙ 2009. ΕΠΕΙΔΗ ΕΧΟΥΝ ΕΞΟΦΛΗΘΕΙ  ΜΕ ΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ 72/11-04-2011 ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΝΑΝΟΥ ΑΣΣΑΝΩ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: 5349/22-3-2012.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ

 

21.       ΑΙΤΗΣΗ Α.Τ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΠΑΡΘΕΝΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ. ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 90€ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ Κ.Ο.Κ. ΔΙΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2515/11Α/67 ΑΠΟ 29-12-2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΣΤ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΕΧΕΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥΣ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ 5298/22-3-2012.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ

 

22.       ΑΙΤΗΣΗ CANTURK MUZEYYEN  ΤΟΥ HASAN ΖΗΤΑ ΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 90€  ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΛΕ ΜΕ ΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟ 12374065 ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ.              

ΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 90€ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΟΠΩΣ  ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΧΡΙΣΤΑΡΑ ΜΑΡΙΑ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: 1529/8-2-2012.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ

 

23.       ΑΙΤΗΣΗ BALLIU SELAJDIN TOY VELI ΖΗΤΑ ΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 45€ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 297/12-03-2012 ΠΟΥ ΚΟΠΗΚΕ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΓΙΟΥ ΤΟΥ BALLIU KLITON TOY SELAJDIN.    ΕΠΙΣΗΣ ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 105,00€ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 12374420 ΠΟΥ ΚΟΠΗΚΕ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΓΙΟΥ ΤΟΥ BALLIU KLITON. ΤΑ ΠΑΡΟΝ ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: 4952/20-3-2012.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ

 

24.       ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΥΣΟΓΟΝΙΔΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ  309/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Η ΑΙΤΗΣΗ ΠΗΡΕ ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΤΟ Ε3 ΧΡΗΣΗ 2007.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ε3 ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 1237,13€. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: 6406/13-05-2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ

 

25.       ΑΙΤΗΣΗ ΜΠΑΤΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΙΚΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 103,04€  ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 2007-2009 ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΤΙΣ 31-12-2000. ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 103,04€. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: 5351/22-03-2011.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ

 

26.       ΑΙΤΗΣΗ ΓΡΙΒΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΒΑΛΣΑΜΗ ΚΩΔ. 02-1999 ΘΕΩΡΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2010 ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ.       

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΟΠΩΣ ΑΝΕΦΕΡΕ Ο ΙΔΙΟΣ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΥΔΡΟΔΟΤΕΙ ΕΞΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ. ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ Η ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΩΝ ΚΥΒΙΚΩΝ. ΠΕΡΙΠΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΙ  400-500 ΚΥΒΙΚΑ. ΣΤΙΣ 27-4-2012 ΕΓΙΝΕ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΜΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΤΑ ΕΓΡΑΦΕ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: 6959/11-4-2012.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ

 

27.       ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΥΛΕ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΔ. 01-3265 ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 324,60€ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2010 ΝΕΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ.    

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΝΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 324,60€ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΝ ΣΥΓΚΟΥΡΛΗ ΧΡΗΣΤΟ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΚΔΟΘΗΚΕ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ) ΑΛΛΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΥΛΗΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: 6965/12-4-2012.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ

 

28.       ΑΙΤΗΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Η ΟΠΟΙΑ ΠΛΗΡΩΣΕ ΤΑ ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΝΩ ΗΤΑΝ ΗΔΗ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΤΡΙΑ ΣΟΦΙΑ ΛΕΚΚΑ ΟΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 6651/2011 ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ. ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 484€ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: 7251/18-04-2012.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ

 

29.       ΑΙΤΗΣΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 859,66€ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 2010 ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΤΗΡΩ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΕΧΩ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΚΑΙ ΤΟ Ε3 ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 859,66€. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: 7249/18-04-2012.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ

 

30.       ΑΙΤΗΣΗ  ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΜΥΤΑΥΤΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ . ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 38,32€  ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2010 ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΕΧΕΙ ΕΞΟΦΛΗΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 695/17-4-2012 ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ:7311/18-4-2012.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ

 

31.       ΑΙΤΗΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΠΙΤΣΩΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ. ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 123,20€ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ 369 ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2010 ΔΙΟΤΙ ΕΧΕΙ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1574/2011 ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΧΡΕΩΘΗΚΕ ΞΑΝΑ ΜΕ ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2010 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ:7247/18-04-2012.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ

 

32.       ΑΙΤΗΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΠΑΠΑΖΩΗ ΑΝΤΩΝΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ. ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 350€ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ 370 ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΟΚ ΜΕ ΑΡΙΘ. 455400010952/15-06-2011 ΤΟΥ Α.Τ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΘΟΤΙ ΕΧΕΙ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1456/22-06-2011 ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (ΤΟ ΜΙΣΟ 175€ ΛΟΓΩ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ) ΚΑΙ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΞΑΝΑΠΕΡΑΣΤΗΚΕ Η ΚΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 7245/18-04-2012.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ

 

33.       ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΜΑΡΑ ΑΝΝΕΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΧΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΓΙΑ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ. ΧΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΚΑΝΕ ΣΤΟ ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΙΧΑΝ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Δ.Σ.

ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ Δ.Σ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ

 

34.       ΑΙΤΗΣΗ ΚΟΖΑΡΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΔ. 01-0477 ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 2010 ΓΙΑΤΙ ΘΕΩΡΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ:  ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2010 ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕ ΝΕΟ. ΣΤΙΣ 18-04-2012 Ο ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ ΙΛΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΚΑΝΕ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕ ΟΤΙ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΓΡΑΦΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΤΑΝ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΜΦΑΝΕΣ ΣΗΜΕΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ. ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΒΡΙΣΚΟΤΑΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΠΩΣ Η ΙΔΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕ. ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΝΑΛΥΕΙ ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ.  ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: 7329/18-04-2012. ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ Δ.Σ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 2010 ΧΩΡΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑ ΔΗΛΑΔΗ ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΕΠΙ 0,50€

 

35.       ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΝΤΕΛΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΚΩΔ. 01-1066 ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 2010 ΓΙΑΤΙ ΘΕΩΡΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ (634 ΚΥΒ.) ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΙΛΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜ. ΣΤΙΣ 18-04-2012 ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΕΓΡΑΦΕ 2393 ΚΥΒ. ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ. ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΝΑΛΥΕΙ ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ. ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ Δ.Σ . ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: 7324/18-04-2012.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 2010 ΧΩΡΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑ ΔΗΛΑΔΗ ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΕΠΙ 0,50€

 

36.       ΑΙΤΗΣΗ ΤΣΙΓΓΕΡΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΔ. 02-3038 ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΣΙΓΓΕΡΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΖΗΤΑ ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑΤΙ ΘΕΩΡΕΙ ΕΞΩΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΤΟ 2006 ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟ 2011 ΜΕ 4756 ΚΥΒΙΚΑ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2009ΔΕΝ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΤΕΒΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ Η ΝΑ ΤΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΔΙΑΙΡΩΝΤΑΣ ΤΑ ΔΙΑ 2 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ 2010 ΚΑΙ 2011. ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΑ ΣΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΑΛΛΑ ΕΠΡΕΠΕ  ΝΑ ΤΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2006. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ 13/2012 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΤΟΥΝ ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΣΕ ΕΞΙ (6) ΙΣΟΠΟΣΑ ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ 2006-2011. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2010. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 13/2012 Η ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΤΕΙΛΕ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2006-2009 ΜΕ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΑΝ ΣΤΑ ΕΤΗ ΑΥΤΑ.

ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ Δ.Σ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: 7236/18-04-2012.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ Δ.Σ

 

37.       ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΔΡΟΥΔΗ ΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΔ. 11-0055 ΖΗΤΑ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2009 ΚΑΙ 2010 ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΧΩ ΧΡΕΩΘΕΙ ΜΕ 300 ΚΥΒΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΤΟΣ. ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΤΗ Η ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΗΓΑΔΙ .

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΧΑΤΖΗ ΘΕΟΔΩΡΟ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΩ ΛΑΘΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΗΓΑΔΙ ΠΕΡΝΟΥΣΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΤΡΗΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. ΤΟ ΕΠΙΒΑΙΒΕΩΝΕΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ Ο ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ ΚΑΝΑΤΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΕΩΘΟΥΝ ΜΕ 150 ΚΥΒΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΤΟΣ. ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ Δ.Σ . ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: 7369/19-4-2012.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ

 

38.       ΑΙΤΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ (ΓΙΑΝΝΕΛΗ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΚΩΔ. 02-2053 ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΥ ΠΟΣΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 2010 ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΗΤΑΝ ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 218/2011 ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΗΤΑΝ ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2009 ΚΑΙ 2010.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2010 ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΠΑΛΙ ΜΕ 250 ΚΥΒΙΚΑ. ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΜΟΛΙΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ Η ΒΛΑΒΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΑΜΕΣΩΣ. ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ Δ.Σ ΜΕ ΠΟΣΑ ΚΥΒΙΚΑ ΘΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2010. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: 7074/17-4-2012.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ. ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 2010 ΜΕ 250 ΚΥΒ.

 

39.       ΑΙΤΗΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 528,25€ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΟΓΩ ΔΙΠΛΟΕΓΓΡΑΦΗΣ. ΤΑ ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΧΟΥΝ ΕΞΟΦΛΗΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2541/4-08-2006 ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ:7392/19-04-2012.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ

 

40.       ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΗΤΑ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΥΝ ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 674,41€ . ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 674,41€

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: 434/12-01-2012.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ

 

41.       ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΑ ΚΩΔ. 11-0070. ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2008.

ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 2.500€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2008. ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ Δ.Σ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: 3073.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ

 

42.       ΑΙΤΗΣΗ ΔΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΔ. 11-0256 ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 2009 ΓΙΑΤΙ ΕΓΙΝΕ ΛΑΘΟΣ ΣΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΤΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 805,00€. ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΙ ΓΥΡΩ ΣΤΑ 150 ΚΥΒΙΚΑ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ Δ.Σ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: 17513/25-10-2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΕΓΙΝΕ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ  ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ.

 

43.       ΑΙΤΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΔ. 08-0591 ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΗΘΗΚΕ ΛΑΘΟΣ Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΗΤΑΝ 1388 ΚΑΙ ΟΧΙ 1781 ΔΗΛ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΑ 445 ΚΥΒΙΚΑ. ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΩ ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΠΟΥ ΜΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2010 ΕΙΧΕ ΠΟΛΛΑ ΚΥΒΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΛΕΓΧΟΣ. Ο ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΑ. ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 2007 / 217 ΚΥΒΙΚΑ ΑΛΛΑΓΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ

ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 2008 /  217-580=363ΚΥΒΙΚΑ

ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 2009 / 580-943=363 ΚΥΒΙΚΑ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: 7470/20-04-2012.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ

 

44.           ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΜΠΑΝΗ ΣΤΑΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΚΩΔ. 02-0295 ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 2010 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΩΘΗΚΕ ΜΕ ΚΥΒΙΚΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΗΤΑΝ ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΗΤΑΝ ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ ΟΠΩΣ ΕΙΧΕ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 2009. ΓΙΑ ΤΟ 2010 ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΚΑΤ’ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΥΒΙΚΑ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΤΟ ΑΛΛΑΞΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΟΛΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ ΟΤΙ ΗΤΑΝ ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ. ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ Δ.Σ ΜΕ ΠΟΣΑ ΚΥΒΙΚΑ ΘΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2010.  ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: 7566/23-4-2012.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2010 ΜΕ 120 ΚΥΒ.

 

45.         ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 20€ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ 1043 ΣΤΗΝ ΣΥΚΙΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΤΟΥ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΒΟΪΒΟΔΑ ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΑΠΟ ΛΑΘΟΣ ΧΡΕΩΘΗΚΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 20€.

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ

 

46.       ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΡΟΥΧΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: 4817/19-03-2012.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ

 

47.         ΑΙΤΗΣΗ ΓΛΩΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΑΡΤΗΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2010 ΓΙΑΤΙ ΕΓΙΝΕ ΛΑΘΟΣ Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ. ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΟΤΙ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΜΕ 145-195=50 ΚΥΒΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ 295 ΚΥΒΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΩΘΗΚΕ. ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: 2798/28-12-2011.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ

 

48.       ΑΙΤΗΣΗ ΧΑΡΙΣΟΥ ΜΟΣΧΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2010 ΓΙΑΤΙ ΤΟΝ ΘΕΩΡΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ.

Ο ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ ΚΑΝΕΝΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΑΘΟΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ. 684685. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: 20193/14-12-2011.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ

 

49.       ΑΙΤΗΣΗ ΜΠΟΖΑΝΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΔ. 01-0952 ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 2010 ΓΙΑΤΙ ΤΟΝ ΘΕΩΡΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΓΡΑΦΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΤΟΨΙΑ ΤΟΥ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΙΛΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 22-4-2012 ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΗ 1305 ΚΥΒ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: 7673/23-4-2012.      

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ

 

50.       ΑΙΤΗΣΗ ΤΣΟΥΡΜΑ ΗΛΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΚΩΔ. 01-0040. ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2010 ΓΙΑΤΙ ΤΟΝ ΘΕΩΡΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2010 ΗΤΑΝ ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΧΡΕΩΘΗΚΕ ΜΕ ΚΑΤ’ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΥΒΙΚΑ. ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΩΡΟΦΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΕΝΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2011 ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕ ΝΕΟ ΚΑΙ ΕΧΕΙ 283 ΚΥΒ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ. ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ Δ.Σ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: 7691/23-4-2012.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ

 

51.       ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΤΡΩΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΔ. 02-1416. ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2010 ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΑΠΛΑ Ο ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ ΑΝΤΙ  ΝΑ ΓΡΑΨΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΥΒΙΚΩΝ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1138 /12321-12734ΚΥΒ. ΕΓΡΑΨΕ ΟΤΙ ΕΓΙΝΕ ΑΛΛΑΓΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΜΕ 0-2734 ΚΥΒ. ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΕΠΕΙΔΗ ΗΤΑΝ ΘΟΛΟ ΤΟ ΑΛΛΑΞΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 2011.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΝΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 2444,87€ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 2010. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΑΛΛΑΓΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2010. ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΟΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΑΙΤΟΥΣΑ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: 7695/23-04-2012.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ

 

52.       ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΙΣΤΑΡΑ ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ ΚΩΔ. 02-3053 ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 2010 ΓΙΑΤΙ  Η ΟΙΚΙΑ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ. ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΥΝΔΕΘΗΚΕ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2011.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΝΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 61,65€ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΓΙΝΕΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΗΤΑΝ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2012. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: 7575/23-4-2012.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ

 

53.       ΑΙΤΗΣΗ ΤΖΑΝΙΝΙ ΜΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΔ. 02-3006 ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 2010 ΓΙΑΤΙ Η ΟΙΚΙΑ  ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΝΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 61,50€ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: 7770/24-4-2012.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ

 

54.         ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΜΠΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΔ. 02-0298 ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 2010 ΓΙΑΤΙ ΘΕΩΡΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ.        

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΣΤΙΣ 23/4/2012 ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΑΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΧΕ ΜΕΤΡΗΣΗ 6615ΚΥΒ.  ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ Δ.Σ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: 7787/24-4-2012.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

 

55.       ΑΙΤΗΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΔ. 02-1833 ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 2010 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΩΘΗΚΕ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΚΥΒΙΚΑ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΙ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ 270 ΚΥΒΙΚΑ. ΣΤΙΣ 24/4/2012 ΕΓΙΝΕ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΟΤΙ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΕΙΝΑΙ ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ Δ.Σ . ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: 7910/25-4-2012.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΜΕ 270 ΚΥΒΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2010

 

 

56.       ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΜΠΑ ΧΑΪΔΩ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΩΔ. 01-0384  ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 2010 ΓΙΑΤΙ Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΥΒΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΗΤΑΝ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ. ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΕΙΧΕ ΕΝΔΕΙΞΗ 2385-2503 ΔΗΛ. 118ΚΥΒ. ΕΝΩ ΧΡΕΩΘΗΚΕ 2385-2643.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΣΤΙΣ 10-4-2012 ΕΓΙΝΕ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΙΛΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΟΤΙ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΕΓΡΑΦΕ 2969 ΚΥΒΙΚΑ ΚΑΙ ΟΤΙ Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ. ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ Δ.Σ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: 7562/23-4-2012.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ

 

57.       ΑΙΤΗΣΗ ΜΗΤΣΟΚΟΠΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΩΔ. 02-0502 ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2010 ΓΙΑΤΙ ΘΕΩΡΕΙ ΤΗΝ ΧΡΕΩΣΗ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ  2010 ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΕΧΕΙ ΣΩΣΤΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΩΘΗΚΑΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΘΕΙ.ΕΦΕΡΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΕΔΩΣΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ 24/4/2012 ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΕΙΧΕ ΕΝΔΕΙΞΗ 8309.  ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΤΟ ΑΝΤΙΚΑΤΕΣΤΗΣΕ ΜΕ ΝΕΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2012. ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ Δ.Σ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: 7576/24-4-2012.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ

 

58.       ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ ΚΟΕΝ ΤΟΥ ΓΙΟΥΔΑ ΚΩΔ. 11-1903 ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2010 ΠΟΣΟΥ 2025€ ΓΙΑΤΙ ΤΟΝ ΘΕΩΡΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 309/2011 ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ. ΕΓΙΝΕ  ΑΥΤΟΨΙΑ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΚΑΝΑΤΑ ΝΙΚΗΤΑ  ΠΟΥ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕ ΟΤΙ ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ Δ.Σ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ:7477/20-4-2012.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ

 

59.       ΑΙΤΗΣΗ ΔΡΟΣΟΥΔΗ ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  ΚΩΔ. 02-1293 ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΣΕ ΑΦΟΙ ΔΡΟΣΟΥΔΗ Ο.Ε. ΖΗΤΩ ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ 600 ΚΥΒΙΚΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΩΘΗΚΑ ΚΑΤ’ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 2010 ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΜΟΥ ΗΤΑΝ ΘΟΛΟ. ΕΠΙΣΗΣ ΕΧΩ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΗ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2010 ΧΡΕΩΘΗΚΕ ΜΕ 600 ΚΥΒΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΗΤΑΝ ΘΟΛΟ. ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕ ΝΕΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕ ΟΤΙ  ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΗ. ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 1039,60€ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ:7887/25-4-2012.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΥΝ 500€

 

60.       ΑΙΤΗΣΗ ΜΠΑΛΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΩΔ. 02-3062 ΚΑΙ 02-3063 ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 2010 ΚΑΙ 2011.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΤΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ ΧΡΕΩΘΗΚΑΝ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2010. ΤΑ ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΔΙΠΛ. 3443/5-6-2008 ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ Ο ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΑΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΧΡΕΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2009. Ο ΚΩΔ. 02-3062 ΜΕ ΥΔΡ. 009553 ΕΙΧΕ 977 ΚΥΒ. ΚΑΙ Ο ΚΩΔ. 02-3063 ΜΕ ΥΔΡ. 009702 ΕΙΧΕ 1807 ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΑΥΤΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΝ ΟΤΙ ΤΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΙΣ 24-4-2012. ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ Δ.Σ ΠΩΣ ΘΑ ΜΟΙΡΑΣΤΟΥΝ ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: 7987/26-04-2012.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΤΟΥΝ ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΣΤΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ 2010-2011-2012.

 

 

61.       ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΚΩΔ. 01-2598 ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ 108,61€ ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΓΙΑ ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2004-2009.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ Δ.Σ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: 7704/24-4-2012.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ

 

 

62.       ΑΙΤΗΣΗ ΓΛΕΟΥΔΗ ΝΙΚΗ & ΓΛΕΟΥΔΗ ΔΩΡΟΘΕΑ. ΖΗΤΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2000-2004.

ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ Δ.Σ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: 3390/5-3-2012.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ

 

63.       ΑΙΤΗΣΗ ΜΙΓΔΑΝΗ ΚΑΤΙΝΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 864,11€ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ Δ.Σ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ:5639/27-3-2012.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ

 

 

64.     ΑΙΤΗΣΗ ΜΑΝΤΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ  ΖΗΤΑ ΝΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΘΕΙ Ή ΝΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΕΙ (ΔΙΑΓΡΑΦΗ)  ΜΕ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005, ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕ  ΑΡ. 264/18-12-2006.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ Δ.Σ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ

 

 

65.       ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ  ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΥ.

ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΥ 148,88€ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 2001 ΚΑΙ 2002 ΓΙΑΤΙ ΗΤΑΝ ΔΙΠΛΟΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ

 

66.       ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΥΒΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ  ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΕΠΙ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2006-2011 ΓΙΑΤΙ ΔΙΑΤΗΡΕΙ GATERING ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΝΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ 2007/435,45€ -2008/1709,39€ - 2009/617,35€ - 2010/438,34€. ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΕΠΙ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: 7965/26-4-2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΜΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ.

 

 

67.       ΑΙΤΗΣΗ ΒΑΓΙΩΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΔ. 01-2768 ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 2010 ΓΙΑΤΙ ΤΟΝ ΘΕΩΡΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΓΡΑΦΕΙ ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ. ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ Δ.Σ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: 7076/17-4-2012. 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ

 

68.       ΑΙΤΗΣΗ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ. ΖΗΤΑ ΝΑ ΕΠΑΝΑΞΕΤΑΣΤΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 120€ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 120€ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 287/2008 ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΚΛΙΝΕΣ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: 7524/20-4-2012.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ

 

69.       ΑΙΤΗΣΗ ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΩΔ. 01-0765, 01-0766, 01-0767, 01-0768 ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 1954,11€ . ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΦΥΛΑΚΗ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: Η ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΤΗΚΕ ΣΤΟ Δ.Σ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 309/2011 ΚΑΙ ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ ΤΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ.

ΖΗΤΑ ΕΚ ΝΕΟΥ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ Η ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΦΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ Δ.Σ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: 13821/30-8-2011.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ

 

70.       ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΜΠΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ  ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 208,05€  ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΣΕ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΔΙΠΛ. 2139/15-4-2008. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ 208,05€  ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΣΥΝΔΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: 8092/27-4-2012.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ. ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ

 

71.       ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΩΔ. 02-1658. ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 2010 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΩΘΗΚΕ ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΑ ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ.   

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤΙΣ 12-4-2012 ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΕΓΡΑΦΕ 1072 ΚΥΒΙΚΑ ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΘΗΚΕ ΚΥΒΙΚΑ 935 ΕΝΩ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΜΕ 449 ΚΥΒΙΚΑ. ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 1820,76€

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: 696112-4-2012.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ

 

72.       ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΣΣΙΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΩΔ. 02-0642 ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΣΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 2010 ΓΙΑΤΙ ΤΟΝ ΘΕΩΡΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ.         

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΣΤΙΣ 26-4-2012 ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΧΕ 2313 ΚΥΒ. ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ Δ.Σ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: 8264/02-05-2012.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ

 

73.          ΑΙΤΗΣΗ Α.Τ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ.  ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 400€ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ Κ.Ο.Κ. ΔΙΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2515/11Α/66 ΑΠΟ 18-11-2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΣΤ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΕΧΕΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥΣ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: 8258/2-5-2012.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ

 

74.       ΑΙΤΗΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΔΗΜΗΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΥ. ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 140,88€ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 2001 & 2002 ΓΙΑΤΙ ΠΛΗΡΩΝΟΤΑΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: 8265/2-5-2012.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ

 

75.         ΑΙΤΗΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΩΣΤΙΚΑ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ. ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 182,70€ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΕΠΙ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑΤΙ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΚΑΒΑ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΘΗΚΑΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΒΑ ΚΑΙ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: 8248/2-5-2012.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ

76.       ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΥΛΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΔ. 11-1748 ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 2010 ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΤΕΙ ΝΑ ΤΟΝ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΡΓΟΣ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ  ΚΑΤΑ 50% Η ΟΦΕΙΛΗ ΤΟΥ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ:  Ο ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ ΕΛΕΓΞΕ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ  ΚΑΙ ΒΡΕΘΗΚΕ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 309/2011 Η ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ. ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ Δ.Σ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: 7739/24-4-2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ

 

77.         ΑΙΤΗΣΗ ΧΗΡΟΥ ΕΥΛΑΜΠΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΩΝ 874,85€ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ.  ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ Δ.Σ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: 8286/2-5-2012.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ.

 

Οι αρ.: 1, 2, 3, 4, 6,7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 51, 52, 53, 55, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 77 αιτήσεις γίνονται δεκτές.

Αναβάλλεται η συζήτηση της αρ. 36 αίτησης.

Οι αρ.: 5, 8, 9, 12, 26, 46, 48, 49, 50, 54, 56, 57, 58, 61, 67, 69, 72, 76 αιτήσεις θα επανεξεταστούν από την επιτροπή.

 

Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Χαλκιά Άννα, 2) Χριστοδούλου Νικόλαος, 3) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 4) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 5) Λογοτριβή Ελένη, 6) Κωστίκας Στυλιανός, 7) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου, 8) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 9) Αρσένης Καλλικρατίδας, 10) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 11) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 12) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 13) Τσιάρας Εμμανουήλ, 14) Κατσίκης Παναγιώτης, 15) Γκαλή Γιαννούλα, 16) Γκιώτης Νικόλαος, 17) Παπαλέξης Κωνσταντίνος, 18) Ρεβενικιώτης Δημήτριος.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Φάλκος Κωνσταντίνος και 2) Πετρίδης Νικόλαος δηλώνουν παρόντες.

Κατά είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου στην αρ.10 αίτηση του κ. Σαλπικτίδη Αβραάμ του Ιωάννη. Για τις υπόλοιπες αιτήσεις συμφωνεί όπως την πρόταση του Προέδρου.

 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 152/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Νικήτη, 17/05/2012

Ο Πρόεδρος

 

 

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg