Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 176/2012

176/2012 Εκτύπωση
 

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      

Από το πρακτικό της 10/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη, σήμερα στις πέντε (5) του μηνός Ιουνίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 9903/30-05-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαεπτά (17) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Λογοτριβή Ελένη

2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Λαθούρη Πάργα Μαρία

3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                               3) Σπανός Μιχαήλ

4) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                          4) Χριστοδούλου Νικόλαος

5) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                             5) Φάλκος Κωνσταντίνος

6) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                        6) Χαλκιά Άννα

7) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                           7) Γιοβανούδας Βαρσάμης

8) Μάντσιος Βασίλειος                                                 8) Κατσίκης Παναγιώτης

9) Γκιώτης Νικόλαος                                                    9) Τσιάρας Εμμανουήλ

10) Κωστίκας Στυλιανός                                             10) Πετρίδης Νικόλαος

11) Δημητρός Δημήτριος του  Αστ.

12) Γεωργιάδης Αναστάσιος

13) Γκαλή Γιαννούλα

14) Πράτσας Άγγελος

15) Πράτσας Ιωάννης

16) Ρεβενικιώτης Δημήτριος

17) Μάλαμα Κυριακή

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται η γραμματέας του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι της Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος , Δ.Κ. Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος, Δ.Κ.Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος, Τ.Κ. Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κα. Λογοτριβή Ελένη και κ. Πετρίδης Νικόλαος  προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων στο σώμα. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μάντσιος Βασίλειος αποχωρεί από τη συνεδρίαση πριν την έναρξη των εκτός ημερησίας διατάξεως θεμάτων.  Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος και κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος βρίσκονται εκτός αίθουσας στο έκτο θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος επιστρέφει στην αίθουσα στο έβδομο θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως, ενώ ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος επιστρέφει στο δέκατο θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Λογοτριβή Ελένη αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του εικοστού έβδομου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε δεύτερο στη σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χριστοδούλου Νικόλαος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του τριακοστού τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε τρίτο στη σειρά. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τετάρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε τέταρτο στη σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε δωδέκατο στη σειρά. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Μάλαμα Κυριακή αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού πέμπτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε εικοστό όγδοο στη σειρά.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

             Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ.  που αφορά την «Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Συμπληρωματικά Έργα Αποχέτευσης Σάρτης», που αποτελεί υπομελέτη της υπ’ αριθμ. 41/2012 μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για Συμπληρωματικά Έργα Ύδρευσης – Αποχέτευσης Οικισμών Δήμου Σιθωνίας» και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον. Το Δ.Σ. κατά πλειοψηφία αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον, καθώς και για τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διατάξεως. Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Πετρίδης Νικόλαος, 2) Ρεβενικιώτης Δημήτριος.

           

Αριθμός Απόφασης:  176/2012

Θέμα: 8ο  εκτός ημ. διατάξεως           

«Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Συμπληρωματικά Έργα Αποχέτευσης Σάρτης», που αποτελεί υπομελέτη της υπ’ αριθμ. 41/2012 μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για Συμπληρωματικά Έργα Ύδρευσης – Αποχέτευσης Οικισμών Δήμου Σιθωνίας»».

 

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον κ. Παπαζαχαρία Αρίστο, Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου, ο οποίος εισηγούμενος το όγδοο (8ο) θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

Με την υπ’ αριθμ. 13/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σιθωνίας εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη για Συμπληρωματικά Έργα Ύδρευσης – Αποχέτευσης Οικισμών Δήμου Σιθωνίας».

Ανάδοχος του παραπάνω διαγωνισμού αναδείχθηκε ο Τυπάδης Γρηγόριος του Γεωργίου,  Δρ. Πολιτικός –Υγιεινολόγος Μηχανικός, Ταχ. Δ/νση: Βασιλίσσης Σοφίας 63 – Τ.Κ. 115 21 Αθήνα με τον οποίο και υπογράφηκε το από 25/05/2012 συμφωνητικού ποσού εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδες εξακόσια εξήντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτά (149.666,40€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%. 

Η προαναφερθείσα μελέτη αποτελείται από τις κάτωθι τέσσερις (4) υπομελέτες:

Ø Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης Σάρτης (1)

Ø Αντικατάσταση-Εκσυγχρονισμός - Επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Αγίου Νικολάου (2)

Ø Συμπληρωματικά έργα αποχέτευσης Νικήτης (3)

Ø Συμπληρωματικά έργα αποχέτευσης Σάρτης (4)

Μετά από σχετική εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εκπονήθηκε η υπ’ αριθμ. (4) υπομελέτη με τίτλο: «Συμπληρωματικά Έργα Αποχέτευσης Σάρτης», συμβατικής δαπάνης 30.240,00€ πλέον Φ.Π.Α..

Η ανατεθείσα μελέτη εκπονήθηκε από τον ανάδοχο μελετητή εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και υποβλήθηκε στην Διευθύνουσα Υπηρεσία, για τον απαιτούμενο έλεγχο και θεώρηση.

Η μελέτη ελέγχθηκε από τον επιβλέποντα μηχανικό, θεωρήθηκε δεόντως από την Προϊστάμενη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και υποβάλλεται σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο για την απαιτούμενη έγκριση και παραλαβή της σύμφωνα με τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση και παραλαβή της μελέτης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ. Παπαζαχαρία και την ανωτέρω μελέτη,

 

Αποφασίζει Ομόφωνα

 

Εγκρίνει και παραλαμβάνει τη μελέτη με τίτλο: «Συμπληρωματικά Έργα Αποχέτευσης Σάρτης», που αποτελεί υπομελέτη της υπ’ αριθμ. 41/2012 μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για Συμπληρωματικά Έργα Ύδρευσης – Αποχέτευσης Οικισμών Δήμου Σιθωνίας»», με ανάδοχο τον κ.Τυπάδη Γρηγόριο του Γεωργίου,  Δρ. Πολιτικός –Υγιεινολόγος Μηχανικός.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 176/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Νικήτη, 08/06/2012

Ο Πρόεδρος

 

 

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg