Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 183/2012

183/2012 Εκτύπωση
 

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      

Από το πρακτικό της 10/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη, σήμερα στις πέντε (5) του μηνός Ιουνίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 9903/30-05-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαεπτά (17) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Λογοτριβή Ελένη

2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Λαθούρη Πάργα Μαρία

3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                               3) Σπανός Μιχαήλ

4) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                          4) Χριστοδούλου Νικόλαος

5) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                             5) Φάλκος Κωνσταντίνος

6) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                        6) Χαλκιά Άννα

7) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                           7) Γιοβανούδας Βαρσάμης

8) Μάντσιος Βασίλειος                                                 8) Κατσίκης Παναγιώτης

9) Γκιώτης Νικόλαος                                                    9) Τσιάρας Εμμανουήλ

10) Κωστίκας Στυλιανός                                             10) Πετρίδης Νικόλαος

11) Δημητρός Δημήτριος του  Αστ.

12) Γεωργιάδης Αναστάσιος

13) Γκαλή Γιαννούλα

14) Πράτσας Άγγελος

15) Πράτσας Ιωάννης

16) Ρεβενικιώτης Δημήτριος

17) Μάλαμα Κυριακή

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται η γραμματέας του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι της Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά κ. Καπλάνης Γεώργιος, Δ.Κ. Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος, Δ.Κ. Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος, Τ.Κ. Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κα. Λογοτριβή Ελένη και κ. Πετρίδης Νικόλαος  προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων στο σώμα. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μάντσιος Βασίλειος αποχωρεί από τη συνεδρίαση πριν την έναρξη των εκτός ημερησίας διατάξεως θεμάτων.  Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος και κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος βρίσκονται εκτός αίθουσας στο έκτο θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος επιστρέφει στην αίθουσα στο έβδομο θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως, ενώ ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος επιστρέφει στο δέκατο θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Λογοτριβή Ελένη αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του εικοστού έβδομου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε δεύτερο στη σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χριστοδούλου Νικόλαος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του τριακοστού τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε τρίτο στη σειρά. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τετάρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε τέταρτο στη σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε δωδέκατο στη σειρά. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Μάλαμα Κυριακή αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού πέμπτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε εικοστό όγδοο στη σειρά.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

                       

Αριθμός Απόφασης:  183/2012

Θέμα: 1ο ημ. διατάξεως (5ο στη σειρά)           

«Χορήγηση άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου (νωπά αλιεύματα) στον Καμπάνη Χρήστο του Γεωργίου, κάτοικος Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας Χαλκιδικής».

 

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε πέμπτο στη σειρά,  ανέφερε ότι:

Σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010, άρθρο 94 παραγρ. 6 στοιχείο 30 η αρμοδιότητα χορήγησης άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου μεταβιβάζεται στους Καλλικρατικούς Δήμους.

 

Συγκεκριμένα μεταβιβάζεται η χορήγηση (με απόφαση δημοτικού συμβουλίου) άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου και ο καθορισμός του ανώτατου αριθμού των αδειών αυτών στο δήμο, καθώς και η συγκρότηση (με απόφαση δημάρχου) της Επιτροπής Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου.

 

Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 1 του ΠΔ 254/05, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.13 του άρθρου 1 της ΚΥΑ Κ-164/17.1.2011 (ΦΕΚ 275/22.2.2011 τεύχος Β'):

«Κατά την έκδοση της σχετικής άδειας υπαιθρίου εμπορίου, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στην αρμόδια Υπηρεσία:

1) βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) περί υποβολής δήλωσης έναρξης- άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με τους νόμους 4045/ 1960 (47 Α) και 1642/ 1986 (125 Α),

2) πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σ’ αυτόν,

3) βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων- ποτών,

4) δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του, και επιδεικνύει:

6) την άδεια κυκλοφορίας ως και την άδεια ικανότητας οδηγού του ενδιαφερομένου ή του προσώπου που αναπληρώνει αυτόν για το όχημα που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας,

7) βιβλιάριο υγείας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων − ποτών.

Β) Για την υποβολή δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους για τη χορήγηση της οριστικής άδειας ορίζεται προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της αρμόδιας Υπηρεσίας επί των σχετικών αιτήσεων.

Για την έκδοση της άδειας από τον οικείο φορέα ορίζεται προθεσμία επτά (7) ημερών από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών».

 

Ο κ. Καμπάνης Χρήστος του Γεωργίου, κάτοικος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου Δήμου Σιθωνίας, Α.Δ.Τ Μ700247/23-03-1984 με την από 10/01/2012 αίτηση του, υπέβαλλε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να του χορηγηθεί άδεια άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου με αντικείμενο δραστηριότητας, νωπά αλιεύματα.

 

Με την υπ’ αριθ. 57/2012 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Σιθωνίας ενέκρινε τη χορήγηση της σχετικής άδειας στον ανωτέρω καθώς πληρούσε τις απαραίτητες προϋποθέσεις ενώ η παραπάνω απόφαση κοινοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, Διεύθυνση Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου.

 

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.: 9074/15-05-2012 έγγραφο του αρμοδίου υπαλλήλου κ. Παραλίκα Θεοδοσίου, μας ενημερώνει ότι ο αιτών κατέθεσε στο Δήμο τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ.3 του άρθρου 1 του ΠΔ 254/05, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και πληρεί τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου (νωπά αλιεύματα).

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να ψηφίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρό του και έχοντας υπόψη:

1.      το άρθρο 1 του Ν.2323/95 (ΦΕΚ 145/95 τεύχος Α’)

2.      το άρθρο 94 παρ.6 στοιχείο 30 του Ν.3852/2010

3.      τις σχετικές διατάξεις των Ν. 3377/05, το ΠΔ 254/2005 (ΦΕΚ 307/2005 τεύχος Α’)

4.      τις διατάξεις της ΚΥΑ Κ-164/17.1.2011 (ΦΕΚ 275/22.2.2011 τεύχος Β')

5.      την από 12/12/2011 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Υπαίθριου – Πλανόδιου Εμπορίου του Δήμου Σιθωνίας, η οποία συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 293/2011 απόφαση Δημάρχου σχετικά με τον ανώτατο αριθμό αδειών που θα χορηγηθούν για το έτος 2012 βάσει του πληθυσμού.

6.      τις υπ’ αριθ. 399/2011 και 56/2012 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού των αδειών που θα εκδοθούν κατά το έτος 2012.

7.      Την από 10/01/2012 αίτηση του κ. Καμπάνη Χρήστου του Γεωργίου, κατοίκου Αγίου Νικολάου,  Α.Δ.Τ Μ700247/23-03-1984.

8.      Την αριθ. 57/2012 απόφαση- εισήγηση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας σχετικά με τους αιτούντες που πληρούν τις προϋποθέσεις μετά την υποβολή του πρώτου φακέλου δικαιολογητικών για τη χορήγηση της άδειας.

9.      Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν από τον αιτούντα για την οριστική χορήγηση της άδειας

10.  Τα στοιχεία του φακέλου,

 

Αποφασίζει Ομόφωνα

 

Α. Χορηγούμε άδεια άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Β, η οποία ισχύει για την πώληση των προϊόντων στα διοικητικά όρια της περιφέρειας του Δήμου Σιθωνίας στον κάτωθι:

 

 

 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1

ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΩΠΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ

 

Β. Οι κάτοχοι των αδειών έχουν όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον Αγορανομικό Κώδικα και τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων.

Γ. Απαγορεύεται η πώληση των ειδών κατά τις ημέρες και ώρες που τα αντίστοιχα καταστήματα ομοειδών ειδών παραμένουν κλειστά, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Δ. Η άδεια είναι προσωποπαγής και δεν επιτρέπεται να μεταβιβασθεί, να εισφερθεί, να εκμισθωθεί ή να παραχωρηθεί κατά χρήση.

Ε. Σε περίπτωση μη τήρησης των ισχυουσών διατάξεων η άδεια αυτή ανακαλείται.

ΣΤ. Προσωρινή αναπλήρωση του κατόχου της άδειας, επιτρέπεται μόνο από συγγενικά πρόσωπα, εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού και εξ αγχιστείας μέχρι δευτέρου κατά τις περιπτώσεις της παρ.1 του άρθρου 4 του Π.Δ 254/2005.

Ζ. Η άδεια ισχύει  χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, από 05/06/2012 μέχρι 04/06/2015.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 183/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Νικήτη, 08/06/2012

Ο Πρόεδρος

 

 

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg