Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 186/2012

186/2012 Εκτύπωση
 

                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      

Από το πρακτικό της 10/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη, σήμερα στις πέντε (5) του μηνός Ιουνίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 9903/30-05-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαεπτά (17) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Λογοτριβή Ελένη

2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Λαθούρη Πάργα Μαρία

3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                               3) Σπανός Μιχαήλ

4) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                          4) Χριστοδούλου Νικόλαος

5) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                             5) Φάλκος Κωνσταντίνος

6) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                        6) Χαλκιά Άννα

7) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                           7) Γιοβανούδας Βαρσάμης

8) Μάντσιος Βασίλειος                                                 8) Κατσίκης Παναγιώτης

9) Γκιώτης Νικόλαος                                                    9) Τσιάρας Εμμανουήλ

10) Κωστίκας Στυλιανός                                             10) Πετρίδης Νικόλαος

11) Δημητρός Δημήτριος του  Αστ.

12) Γεωργιάδης Αναστάσιος

13) Γκαλή Γιαννούλα

14) Πράτσας Άγγελος

15) Πράτσας Ιωάννης

16) Ρεβενικιώτης Δημήτριος

17) Μάλαμα Κυριακή

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται η γραμματέας του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι της Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος , Δ.Κ. Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος, Δ.Κ.Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος, Τ.Κ. Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κα. Λογοτριβή Ελένη και κ. Πετρίδης Νικόλαος  προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων στο σώμα. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μάντσιος Βασίλειος αποχωρεί από τη συνεδρίαση πριν την έναρξη των εκτός ημερησίας διατάξεως θεμάτων.  Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος και κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος βρίσκονται εκτός αίθουσας στο έκτο θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος επιστρέφει στην αίθουσα στο έβδομο θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως, ενώ ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος επιστρέφει στο δέκατο θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Λογοτριβή Ελένη αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του εικοστού έβδομου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε δεύτερο στη σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χριστοδούλου Νικόλαος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του τριακοστού τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε τρίτο στη σειρά. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τετάρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε τέταρτο στη σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε δωδέκατο στη σειρά. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Μάλαμα Κυριακή αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού πέμπτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε εικοστό όγδοο στη σειρά.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

                       

Αριθμός Απόφασης:  186/2012

Θέμα: 4ο ημ. διατάξεως (8ο στη σειρά)           

«Έγκριση προγραμματικής σύμβασης του προγράμματος καταπολέμησης ψύλλων έτους 2012».

 

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ.Ντέμπλα Κυπαρίσση, ο οποίος εισηγούμενος το τέταρτο (4ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε όγδοο στη σειρά, ανέφερε ότι;

            Θέτει υπόψη του Δ.Σ. το υπ’ αριθμ.: 235/14-05-2012 έγγραφο της ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε., σύμφωνα με το οποίο μας αποστέλλουν για έγκριση σχέδιο προγραμματικής σύμβασης για το πρόγραμμα καταπολέμησης ψύλλων στη Χαλκιδική για το έτος 2012. Επίσης απαιτείται ο ορισμός ενός εκπροσώπου από κάθε Δήμο για την Κοινή Επιτροπή του άρθρου 8 της προγραμματικής σύμβασης ως τακτικού μέλους και ενός αναπληρωματικού του.

            Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίζει σχετικά με την έγκριση της προγραμματικής σύμβασης.

            Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιδημάρχου, το έγγραφο της ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. και το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης,

 

Αποφασίζει Ομόφωνα

 

Α) Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο καταπολέμησης ψύλλων στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής έτους 2012, ως εξής:

 

Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης για το πρόγραμμα Καταπολέμησης ψύλλων στις στάνες των αιγοπροβάτων στη Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής έτους 2012

 

Σήμερα …………….., οι πιο κάτω φορείς :

 

 

1.      Ο Δήμος Ν. Προποντίδας, που εδρεύει στα Ν. Μουδανιά, Τ.Κ. 63200, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο κ. Ιορδανίδη Δαμιανό, σύμφωνα με την ….. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

2.      Ο Δήμος Σιθωνίας, που εδρεύει στη Νικήτη Τ.Κ. 63088, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο κ. Τζίτζιο Ιωάννη,  σύμφωνα με την …… απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

3.      Ο Δήμος Πολυγύρου, που εδρεύει στον Πολύγυρο, Τ.Κ. 63100, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο κ. Ζωγράφο Αστέριο σύμφωνα με την ……. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

4.      Ο Δήμος Κασσάνδρας, που εδρεύει στην Κασσανδρεία, Τ.Κ. 63077, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο κ. Παπαγιάννη Βασίλειο σύμφωνα με την ……. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

5.      Ο Δήμος Αριστοτέλη που εδρεύει στην Ιερισσό Τ.Κ. 63075, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο κ. Πάχτα Χρήστο σύμφωνα με την ……. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

6.      Η Επιχείρηση της Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ» που εδρεύει στον Πολύγυρο, οδός 22ας Απριλίου και Μακεδονίας, Τ.Κ. 63100, και στο εξής θα αναφέρεται με τον διακριτικό τίτλο ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε., που νόμιμα εκπροσωπείται από τον Γενικό Διευθυντή κ. Συργανίδη Θεόδωρο, σύμφωνα με την ………απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας.

 

συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής :

 

Άρθρο 1

Προοίμιο

 

1.1.      Στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, υπάρχει έντονη κτηνοτροφική δραστηριότητα, κυρίως στις ορεινές περιοχές. Από την ύπαρξη των κτηνοτροφικών μονάδων και την ανάπτυξη των κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων, προκύπτει πρόβλημα με τους ψύλλους που παρασιτούν στα παραγωγικά ζώα.  Αυτό γίνεται γιατί οι ψύλλοι αποτελούν φορείς παθογόνων οργανισμών από άτομο σε άτομο ή από ζώα στον άνθρωπο. Οι σημαντικότερες λοιμώξεις, που μεταδίδονται με τους ψύλλους στον άνθρωπο είναι η πανώλη και ο ενδημικός τύφος. Η πλέον σημαντική ασθένεια που μεταδίδουν οι ψύλλοι είναι αυτή της βουβωνικής πανώλης που κατά το μεσαίωνα αφάνισε το 1/3 με 1/4 του τότε γνωστού πληθυσμού της γης.

 

1.2.      Στο αστικό περιβάλλον ο πιο διαδεδομένος τρόπος διασποράς – προσβολής ψύλλων , είναι τα αδέσποτα ή και κατοικίδια ζώα (γάτες – σκύλοι) που βρίσκονται σε συνάφεια με ανθρώπους και στη συνέχεια τα ποντίκια και τα πουλιά. Είναι σχεδόν αδύνατο να υπάρξει προσβολή χωρίς την παρουσία του κατοικίδιου η και αδέσποτου ζώου, κοντά σε χώρους που ζουν και συνωστίζονται άνθρωποι.

 

1.3.       Κατά το προηγούμενο έτος 2011, υλοποιήθηκε με επιτυχία σε ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής πρόγραμμα καταπολέμησης των ψύλλων στις κτηνοτροφικές μονάδες, καθώς και συμπληρωματικά σε κοινόχρηστους χώρους.

 

1.4.     Για την επιτυχή υλοποίηση του ίδιου προγράμματος καταπολέμησης για το έτος 2012 στην περιοχή, τα συμβαλλόμενα μέρη εκφράζουν τη βούληση τους για συνεργασία με βάση τους όρους της σύμβασης αυτής.

 

Άρθρο 2

Αντικείμενο Σύμβασης

 

2.1.      Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση αφορά στην υλοποίηση Προγράμματος καταπολέμησης Ψύλλων στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, κατά το έτος 2012.

      

Το έργο συνοπτικά περιλαμβάνει τις ακόλουθες Επιχειρησιακές Εφαρμογές:

α) Καταπολέμηση με χρήση εντομοκτόνων  κατάλληλης  υπολειμματικής διάρκειας σε συνδυασμό με προνυμφοκτόνο.

β)  Προμήθεια και διάθεση για τις ανάγκες του έργου, εγκεκριμένων σκευασμάτων.

γ) Διενέργειες ψεκασμών στους χώρους των μονάδων αιγοπροβατοτροφίας .

Για την εκτέλεση του έργου θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά τα κατάλληλα και εγκεκριμένα από την αρμόδια Υπηρεσία, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σκευάσματα.

 

2.2.      Αναλυτικότερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενέργειες με το χρονοδιάγραμμα και τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς, όπως περιέχονται στα αντίστοιχα κεφάλαια  της παρούσας Σύμβασης.

Άρθρο 3

                                 Προϋπολογισμός-Χρηματοδότηση Αντικειμένου

 

 

3.1         Ο προϋπολογισμός για την εκτέλεση του αντικειμένου  της παρούσας    Σύμβασης, περιλαμβάνει το σύνολο των προβλεπόμενων δαπανών (εργασία ψεκασμών, σκευάσματα, καύσιμα, δαπάνες διαχείρισης, κ.λ.π.). Ο αριθμός των κτηνοτροφικών μονάδων που χρήζουν παρέμβασης ανέρχεται περίπου στις 1000 μονάδες, σύμφωνα με την καταγραφή τους κατά την περσινή υλοποίηση του προγράμματος και κατανέμεται ανά Δήμο ως εξής:

 

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ:

 

275

 

μονάδες

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

220

μονάδες

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

285

μονάδες

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

90

μονάδες

ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

95

μονάδες

 

 

3.2       Ο συνολικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 90.000 €, (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), και αφορά την ελάχιστη δυνατή χρηματοδότηση για την επιτυχία του προγράμματος καταπολέμησης, αναλύεται δε ως εξής:

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

 

Ενέργειες

 

Προϋπολογισμός

 

 

Διενέργεια ψεκασμών

 

 

67.000,00

 

Προμήθεια σκευασμάτων

 

 

10.000,00

 

Διαχείριση, διοίκηση προγράμματος (χωρίς παραστατικά ≈15%)

 

 

13.000,00

 

Σύνολο

 

 

90.000,00€

 

 

3.3       Η χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της παρούσας Σύμβασης κατανέμεται αναλογικά στον πίνακα που ακολουθεί:

 

 

 

α/α

 

ΦΟΡΕΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΚΤΗΝ/ΚΩΝ

ΜΟΝΑΔΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

ΔΑΠΑΝΩΝ

ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ

(συμπ/νουΦΠΑ)

 

1.

 

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

 

275

 

25.000,00

2.

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

220

20.000,00

3.

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

285

25.000,00

4.

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

90

10.000,00

5.

ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

95

10.000,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

965

90.000,00€

 

 

Άρθρο 4

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

 

4.1.     Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Το παρακάτω χρονοδιάγραμμα προκύπτει από τις συνήθειες του εντόμου καθώς και τις προγραμματισμένες κτηνοτροφικές εργασίες. Επειδή ο ψύλλος τρέφεται με το αίμα των θηλαστικών, γίνεται έντονα ενοχλητικός όταν το ζώο δεν έχει τρίχωμα δηλαδή μετά την περίοδο της κούρας. Το πρόβλημα εντείνεται κατά το διάστημα Ιουλίου-Αυγούστου για τα πρόβατα και όλη τη ζεστή περίοδο για τα κατσίκια.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

 

ΤΙΤΛΟΣ

2011

Μήνες

Ι

Φ

Μ

Α

Μ

Ι

Ι

Α

Σ

Ο

Ν

Δ

Πρόγραμμα Καταπολέμησης Ψύλλων στην περιοχή των Δήμων της Περιφερειακής ενότητας Χαλκιδικής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διενέργεια ψεκασμών στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προμήθεια σκευασμάτων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαχείριση – Διοίκηση του Προγράμματος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Το χρονοδιάγραμμα μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της Κοινής Επιτροπής (όπως   αυτή προβλέπεται στο Άρθρο 7 της παρούσας Σύμβασης), ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου.

 

Άρθρο 5

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων

 

 

5.1.      Οι πέντε (5) Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής αναλαμβάνουν ο καθένας ξεχωριστά:

 

5.1.1. Να διευκολύνουν το επιστημονικό και λοιπό προσωπικό, που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης, στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών, την πραγματοποίηση των απαιτούμενων συνεργασιών και γενικότερα στην εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών.

5.1.2. Να διαθέσουν το σύνολο των απαιτούμενων μέσων, στοιχείων και προτάσεών τους (διάθεση κατάλληλου προσωπικού, κλπ).

5.1.3. Να ενημερώνουν καθημερινά τον τοπικό πληθυσμό για το πρόγραμμα των ψεκασμών καθώς και για τα μέτρα προστασίας και προφύλαξης που θα πρέπει να παίρνουν κατά την διάρκεια των ψεκασμών. Επίσης να ενημερώνουν τους κατοίκους των περιοχών τους για την αποφυγή δημιουργίας εστιών αναπαραγωγής ψύλλων με δική τους υπαιτιότητα.

5.1.4. Να υποβοηθήσουν τη σύναψη συμπληρωματικών συμβάσεων εφόσον αυτές απαιτηθούν.

5.1.5. Τη διάθεση των πόρων που προβλέπονται στο άρθρο 3 της παρούσας  Σύμβασης.

5.1.6. Να διαθέσουν από έναν (1) εκπρόσωπο τους για τη στελέχωση της Κοινής επιτροπής.

 

5.2.      Η Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ αναλαμβάνει φορέας υλοποίησης και οικονομικής διαχείρισης του αντικειμένου της Σύμβασης. Συγκεκριμένα αναλαμβάνει:

5.2.1. Την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας.

5.2.2. Να διαθέσει για το σκοπό αυτό τον αναγκαίο εξοπλισμό και το αναγκαίο προσωπικό, να προβεί στις αναγκαίες προμήθειες προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα στην υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης.

5.2.3. Να ενημερώνει έγκαιρα τις αρμόδιες Υπηρεσίες των συμβαλλόμενων Δήμων για τη διενέργεια των αντίστοιχων επεμβάσεων.

 

 

5.2.4. Τη διαχείριση, διοίκηση της Προγραμματικής Σύμβασης και   ειδικότερα :

 

-          την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του έργου και την ενημέρωση των μελών της Κοινής Επιτροπής σε κάθε φάση εκτέλεσης του έργου.

-          την προετοιμασία με την έγκαιρη αποστολή του σχετικού ενημερωτικού υλικού των συνεδριάσεων της Κοινής Επιτροπής, προς την οποία παρέχει επίσης την αναγκαία γραμματειακή υποστήριξη

-          τη διεκπεραίωση των ταμειακών συναλλαγών για την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης (πληρωμές προμηθευτών, εξειδικευμένων συνεργατών - εταιριών κλπ)

-          την αντιμετώπιση ζητημάτων οργανωτικού - διοικητικού χαρακτήρα

 

5.2.5. Την υποβοήθηση για σύναψη συμπληρωματικών συμβάσεων εφόσον αυτές απαιτηθούν.

 

5.2.6. Να διαθέσει εκπρόσωπο της για τη στελέχωση της Κοινής Επιτροπής.

5.2.7. Ρητά συμφωνείται ότι για την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης θα περιέλθει στην ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. το σύνολο του προϋπολογισμού της παρούσας (90.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), ο οποίος θα διατεθεί από αυτήν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης. Η ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. αναλαμβάνει την υποχρέωση να συντάσσει περιοδικές εκθέσεις πεπραγμένων, οι οποίες θα υποβάλλονται στην Κοινή Επιτροπή, καθώς και την τελική έκθεση αποτελεσμάτων μετά τη λήξη του φυσικού αντικειμένου.

 

Άρθρο 6

Πόροι

 

6.1.   Οι πόροι για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης θα προέλθουν:

 

 

Από το Δήμο Πολυγύρου,

 

ποσό

 

25.000   από τονΚΑ………..

Από το Δήμο Νέας Προποντίδας,

ποσό

20.000  από τον ΚΑ………..

Από το Δήμο Σιθωνίας,

ποσό

25.000  από τον ΚΑ………..

Από το Δήμο Κασσάνδρας,

ποσό

  10.000  από τον ΚΑ………..

Από το Δήμο Αριστοτέλη,

ποσό

10.000 από τον ΚΑ………..

 

 

Άρθρο 7

Διάρκεια Ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης

 

7.1.      Η συνολική διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και μέχρι τις 31/12/2012, οπότε αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί η υλοποίηση καθώς και λογιστική υποστήριξη του προγράμματος.

 

7.2.            Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να τροποποιηθεί με αιτιολογημένη απόφαση της Κοινής Επιτροπής, αν αυτό επιβάλλεται από το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης.

 

Άρθρο 8

 

8.1.      Για την παρακολούθηση υλοποίησης της Σύμβασης αυτής συνίσταται όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή». Η Κοινή Επιτροπή αποτελείται από έξι (6) μέλη, τα οποία ορίζονται ανά ένα (1) από κάθε συμβαλλόμενο φορέα. Αμέσως μετά την υπογραφή της Σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι φορείς πρέπει να κοινοποιήσουν αμφίδρομα τα οριζόμενα από αυτούς μέλη της Κοινής Επιτροπής και τους αναπληρωτές τους.

8.2.      Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της τήρησης των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, η υποβοήθηση της υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης, η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, σχετικής με την ερμηνεία των όρων ή τον τρόπο εφαρμογής της.

8.3.      Ο Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής εκλέγεται στην πρώτη συνεδρίαση της.

8.4.      Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρο της. Στην πρόσκληση γράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρώτη συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής συγκαλείται εντός χρονικού διαστήματος ενός μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης με ευθύνη της ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε.

 

8.5.      Η Επιτροπή αποφασίζει για την πορεία των εκταμιεύσεων προς την ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε., μετά τη σχετική πιστοποίηση της αντίστοιχης προόδου του έργου.

8.6.      Η Επιτροπή αποφασίζει για τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των αντικειμένων της Σύμβασης ανάλογα με την πορεία υλοποίησης.

8.7.      Η Επιτροπή εγκρίνει την παράταση, με αιτιολογημένη και γραπτή απόφαση, της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης και σύμφωνα με τους όρους αυτής.

8.8.      Η Επιτροπή είναι δυνατόν να πλαισιώνεται μετά από σχετική απόφασή της και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης. Το ειδικό αυτό προσωπικό αποτελεί την Τεχνική Επιτροπή, εκφράζει άποψη πάνω στα ειδικά επιστημονικά θέματα, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου.

8.9.      Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά ανά 45 ημέρες και έκτακτα όταν το ζητήσει ένας από τους συμβαλλομένους φορείς.

8.10.    Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τέσσερα (4) από τα έξι (6) μέλη της (4/6). Οι αποφάσεις πρέπει να είναι αιτιολογημένες και παίρνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών.

8.11.    Οι λοιπές λεπτομέρειες για την λειτουργία της Κοινής Επιτροπής καθορίζονται με αποφάσεις της.     

 

Άρθρο 9

Ποινικές Ρήτρες

 

9.1       Σε περίπτωση υπαίτιας μη εμπρόθεσμης εκπλήρωσης των υποχρεώσεων καθενός συμβαλλόμενου μέρους προς άλλο ή την Κοινή Επιτροπή, το υπερήμερο συμβαλλόμενο μέρος υποχρεούται σε καταβολή ποσού που αντιστοιχεί στο 1% του ποσού συμβολής του στην Προγραμματική Σύμβαση μηνιαίως, ως ποινική ρήτρα υπερημερίας. O υπολογισμός του ποσού της ρήτρας ξεκινά μετά παρέλευση 3 μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης στο συμβαλλόμενο μέρος της σχετικής απόφασης της Κοινής Επιτροπής για την διάθεση πίστωσης από αυτό και εφόσον συντρέχει η ανωτέρω αναφερόμενη υπαιτιότητα του συμβαλλόμενου μέρους. Τα ποσά αυτά θα κατατίθενται στην Κοινή Επιτροπή, η οποία θα αποφασίζει για την διάθεσή τους υπέρ του ζημιωθέντος ή ζημιωθέντων. Τα ποσά που δεν επιστρέφονται αδικαιολογήτως, επιβαρύνονται με τόκους υπερημερίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

9.2       Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της σύμβασης αυτής ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου ή της καλής πίστης ή των συναλλακτικών ηθών από συμβαλλόμενο μέρος δίνει το δικαίωμα στα άλλα να ζητήσουν κάθε θετική ή αποθετική ζημία τους. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία της σύμβασης αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

 

Άρθρο 10

Τελικές Διατάξεις

 

 

10.1.    Καμία τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης ή επέκταση της λόγω ανάγκης εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο που υπογράφεται από εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών, που στην προκειμένη περίπτωση  είναι τα μέλη της Κοινής Επιτροπής, τα οποία αποφασίζουν σχετικά με ομοφωνία.

10.2.    Η για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία μη άσκηση των δικαιωμάτων ή η παράλειψη            υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων     αντίθετων προς την Προγραμματική Σύμβαση ή καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μέρων από δικαιώματα ή        απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη  που δεν αναγνωρίζονται από την Προγραμματική αυτή Σύμβαση.

 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη αφού αναγνώσθηκε η σύμβαση αυτή, υπογράφεται σε οκτώ (8) αντίτυπα κατά τα ακόλουθα και κάθε μέρος λαμβάνει από ένα.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

 

Για τον Δήμο Πολυγύρου

Ο Δήμαρχος

 

Ζωγράφος Αστέριος

 

Για τον Δήμο Ν. Προποντίδας

Ο Δήμαρχος

Ιορδανίδης Δαμιανός

 

Για το Δήμο Σιθωνίας

Ο Δήμαρχος

 

Τζίτζιος Ιωάννης

 

 

Για τον Δήμο Κασσάνδρας

Ο Δήμαρχος

Παπαγιάννης Βασίλης

Για το Δήμο Αριστοτέλη

Ο Δήμαρχος

 

Πάχτας Χρήστος

 

 

Για την ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε.

 

Ο Γενικός Διευθυντής

Θεόδωρος Συργανίδης

 

 

Β) Η δαπάνη του ποσού 25.000,00 € θα βαρύνει τον ΚΑ. 02.00.6736.0002 του  προϋπολογισμού 2012 και ψηφίζει την ανωτέρω πίστωση για τον ανωτέρω σκοπό.

Γ) Ορίζει εκπρόσωπο στην Κοινή Επιτροπή τον Αντιδήμαρχο κ. Ντέμπλα Κυπαρίσση, με αναπληρωτή αυτού τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αρσένη Καλλικρατίδα.

Δ) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο να υπογράψει την παραπάνω σύμβαση.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 186/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Νικήτη, 08/06/2012

 

Ο Πρόεδρος

 

 

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 

 

 

 

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg