Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Ο.Ε. arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 21

ΑΠΟΦΑΣΗ 21 Εκτύπωση
  A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 7/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

  Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 22η του μηνός Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 2955/18-03-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  άπαντες (7), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                             AΠΟΝTEΣ
1.      Τζίτζιος Ιωάννης                                             ΚΑΝΕΙΣ
2.     Κωστίκας Στυλιανός
3.     Ψηλογίαννης Γεώργιος
4.     Μάντσιος Βασίλειος       
5.     Χριστοδούλου Νικόλαος
6.     Γιοβανούδας Βαρσάμης.
7.     Δημητρός Δημήτριος του Ασ
                 
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Οικ Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός θέματος: 4
«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»
«Ψήφιση πιστώσεων ΔΕΗ ».

Αριθμός Απόφασης: 21/2011

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο. Ε. εισηγούμενος το 4(τέταρτο)  θέμα της εντός ημερήσιας  διάταξης  ανέφερε ότι:
Ο Δήμος οφείλει στη ΔΕΗ

1.Για αύξηση ισχύος αντλιοστασίου στη Θέση Βραχωτό από Νο 3 σε Νο 5 το ποσό των 2.783,61€.
2. Για επέκταση Φ.Ο.Π. στον οικισμό Λιβροχιό , οικία Αναστασιάδη, το ποσό των 5.500,56€  €
3.  Για επέκταση Φ.Ο.Π  εκτός οικισμού Νικήτης, οικία Μπουτάρη, το ποσό των 1.100,00€


Η Οικονομική  Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Δημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση


Ο κ. Δημητρός Αστ. Δημήτριος ψηφίζει υπέρ της ψήφισης πίστωσης μονό για την αύξηση ισχύος του αντλιοστασίου  στη θέση Βραχωτό.


                                                                                                                             
   

                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

     Εγκρίνει και ψηφίζει σε βάρος του Κ.Α. 02.20.7325.0002  τις παρακάτω πιστώσεις:
          
1.Για αύξηση ισχύος αντλιοστασίου στη Θέση Βραχωτό από Νο 3 σε Νο 5 το ποσό των 2.783,61€ . Το οικείο χρηματικό ένταλμα να εκδοθεί στο όνομα ΔΕΗ Πολυγύρου.
2. Για επέκταση Φ.Ο.Π. στον οικισμό Λιβροχιό , οικία Αναστασιάδη, το ποσό των 5.500,56€ . Το οικείο χρηματικό ένταλμα να εκδοθεί στο όνομα ΔΕΗ Πολυγύρου. 
3.  Για επέκταση Φ.Ο.Π  εκτός οικισμού Νικήτης, οικία Μπουτάρη, το ποσό των 1.100,00€. Το οικείο χρηματικό ένταλμα να εκδοθεί στο όνομα ΔΕΗ Πολυγύρου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 21/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                           Τα μέλη
Υπογραφή                                                  Υπογραφές
                                Ακριβές Απόσπασμα
                                       Ο Δήμαρχος


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg