Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 214/2012

214/2012 Εκτύπωση
 

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 11/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι δύο  (22) του μηνός Ιουνίου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 10872/18-06-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες άπαντες (27) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ

1)    Αρσένης Καλλικρατίδας                                -------       

2)    Ντέμπλας Κυπαρίσσης

3)    Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.

4)    Λογοτριβή Ελένη

5)    Λαθούρη Πάργα Μαρία

6)    Σπανός Μιχαήλ

7)    Αναγνωστάρας Γεώργιος

8)    Ψηλογιάννης Γεώργιος

9)    Χριστοδούλου Νικόλαος

10) Παπαλέξης Κωνσταντίνος

11) Παπαστεργίου Αχιλλέας

12) Φάλκος Κωνσταντίνος

13) Μάντσιος Βασίλειος

14) Γκιώτης Νικόλαος

15) Κωστίκας Στυλιανός

16) Χαλκιά Άννα

17) Γιοβανούδας Βαρσάμης

18) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.

19) Γεωργιάδης Αναστάσιος

20) Γκαλή Γιαννούλα

21) Κατσίκης Παναγιώτης

22) Τσιάρας Εμμανουήλ

23) Πράτσας Άγγελος

24) Πράτσας Ιωάννης

25) Ρεβενικιώτης Δημήτριος

26) Πετρίδης Νικόλαος

27) Μάλαμα Κυριακή

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται η γραμματέας του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι της Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος , Δ.Κ. Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος, Δ.Κ.Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος, Τ.Κ. Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

           

 

 

           

Αριθμός Απόφασης:  214/2012

Θέμα: 1ο ημ. διατάξεως          

«Εκλογή αιρετών αντιπροσώπων για τη συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως,  έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής:

 

Με την υπ’ αριθμ. 45037/07-06-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης που δημοσιεύτηκε στο αριθ. 1908/B/15-06-2012 ΦΕΚ, συστάθηκε ο Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας  στον οποίο συμμετέχει και ο Δήμος μας.

 

Στην ανωτέρω απόφαση ορίζεται ότι ο αριθμός των αιρετών αντιπροσώπων του Δήμου μας που θα συμμετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ ανέρχεται σε έναν.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.4071/12 (ΦΕΚ 85 Α’):

«1. Εντός των διοικητικών ορίων κάθε περιφέρειας πλην της Αττικής και υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος και του επόμενου άρθρου, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, συνιστάται περιφερειακός σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ, ως Ν.Π.Δ.Δ., στον οποίο μετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι δήμοι των διαχειριστικών ενοτήτων της περιφέρειας. Στο σύνδεσμο που δημιουργείται συγχωνεύονται υποχρεωτικά, κατά τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 16 του παρόντος, οι σύνδεσμοι που έχουν συσταθεί ως ΦΟΔΣΑ ή ανώνυμες εταιρείες ή άλλες επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. κατά κλάδο ή τομέα που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ. Με την ίδια διαδικασία, του άρθρου 16 του παρόντος στον ανωτέρω σύνδεσμο περιέρχεται υποχρεωτικά η διαχείριση των εγκαταστάσεων προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας και διάθεσης στερεών αποβλήτων δήμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ.

Σκοπός του περιφερειακού συνδέσμου ΦΟΔΣΑ είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, σύμφωνα με το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), και ειδικότερα η εξειδίκευση και η υλοποίηση των στόχων και των δράσεων αυτού για την προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, θαλάσσια μεταφορά ΑΣΑ, επεξεργασία, ανάκτηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων της χωρικής τους αρμοδιότητας, σύμφωνα και με την κ.υ.α. 2527/2009 (Α' 83).

Έδρα του περιφερειακού ΦΟΔΣΑ ορίζεται η έδρα της οικείας περιφέρειας. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, μπορεί να ορίζεται διαφορετική έδρα εντός των διοικητικών ορίων της οικείας περιφέρειας.

Η χρονική διάρκεια λειτουργίας του ορίζεται σε τριάντα έτη και μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του συνδέσμου.

2.Στις περιφέρειες που λειτουργούν ΦΟΔΣΑ με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας και οι αρμοδιότητές τους βάσει του καταστατικού τους ασκούνται στα διοικητικά όρια ολόκληρης της περιφέρειας, η λειτουργία τους συνεχίζεται με την ίδια νομική μορφή, ως περιφερειακοί ΦΟΔΣΑ, με τις αρμοδιότητες των περιφερειακών συνδέσμων. Σε διαφορετική περίπτωση με απόφαση των 2/3 των δήμων της οικείας περιφέρειας, που λαμβάνεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος, αντί της ανώνυμης εταιρείας, δημιουργείται περιφερειακός σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

3.Εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, εκδίδεται η απόφαση σύστασης του περιφερειακού συνδέσμου ΦΟΔΣΑ, από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην απόφαση περιλαμβάνεται, η επωνυμία του συνδέσμου, ο σκοπός, ο αριθμός των αιρετών αντιπροσώπων του κάθε δήμου που συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 246 του ν. 3463/2006 (Α' 114), η έδρα, η διάρκεια και οι πόροι αυτού.

Μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης, τα δημοτικά συμβούλια των δήμων που συμμετέχουν στον περιφερειακό ΦΟΔΣΑ, εκλέγουν τους αντιπροσώπους τους στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 246 του ν. 3463/2006. Το διοικητικό συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ νομίμως συγκροτείται μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 246 του ν. 3463/2006.»

 

Στην εγκύκλιο 27/οικ.19140/16.05.2012 του ΥΠ.ΕΣ. επισημαίνεται ότι ότι η εκ του νόμου προβλεφθείσα προθεσμία για την έκδοση της απόφασης σύστασης του περιφερειακού συνδέσμου από το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης είναι ενδεικτική, και πως σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση ο Γενικός Γραμματέας έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εν λόγω διαδικασίας, ώστε η απόφαση αυτή να εκδοθεί το ταχύτερο δυνατό.

Διευκρινίζεται επίσης ότι αν ένας δήμος δεν ορίσει αντιπροσώπους στο διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου, ώσπου να γίνει η εκλογή, η οποία δεν μπορεί να γίνει σε χρονικό διάστημα πέραν των τριών (3) μηνών από τη σύσταση του συνδέσμου, μετέχει στο διοικητικό συμβούλιο ο δήμαρχος και, αν οι αντιπρόσωποι του ίδιου δήμου είναι περισσότεροι, μετέχουν σύμβουλοι του επιτυχόντος συνδυασμού κατά τη σειρά της εκλογής τους.

 

Με τις παρ.1 έως 6 του άρθρου 246 του Ν.3463/06 ορίζονται τα εξής:

«1. Ο Σύνδεσμος διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο, την εκτελεστική επιτροπή και τον  πρόεδρό του.

2. Το διοικητικό συμβούλιο συγκροτείται από αιρετούς αντιπροσώπους του κάθε Δήμου ή της  κάθε Κοινότητας, που εκλέγονται από τα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλιά τους, ανάλογα με  τον πληθυσμό τους, με βάση τον πληθυσμό του μικρότερου Δήμου ή της μικρότερης Κοινότητας,  που εκπροσωπείται με έναν αντιπρόσωπο.

Ο αριθμός των αντιπροσώπων του καθενός από τους λοιπούς Δήμους και Κοινότητες, που  μετέχουν στο Σύνδεσμο, βρίσκεται με τη διαίρεση του πληθυσμού του δια του πληθυσμού του  μικρότερου από αυτούς. Αν τυχόν απομένει κλάσμα μεγαλύτερο από μισή μονάδα, υπολογίζεται  ως μονάδα.

3. Αν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου, σύμφωνα με τον υπολογισμό της  προηγούμενης παραγράφου είναι περισσότερα από είκοσι πέντε (25), κάθε δημοτικό και κοινοτικό συμβούλιο εκλέγει αντιπροσώπους για το διοικητικό συμβούλιο  του Συνδέσμου ως εξής:

i. Δήμοι ή Κοινότητες με πληθυσμό από έναν (1) έως δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους  εκλέγουν έναν (1) αντιπρόσωπο,
ii. από δέκα χιλιάδες έναν (10.001) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) εκλέγουν δύο (2)  αντιπροσώπους,
iii. από τριάντα χιλιάδες έναν (30.001) έως εκατό χιλιάδες (100.000), τρεις (3)  αντιπροσώπους,
iv. από εκατό χιλιάδες έναν (100.001) έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000), τέσσερις (4)  αντιπροσώπους και
v. από τριακόσιες χιλιάδες έναν (300.001) και άνω, πέντε (5) αντιπροσώπους.

4. Αν, με τον υπολογισμό που προβλέπει η προηγούμενη παράγραφος, ο αριθμός των μελών του  διοικητικού συμβουλίου υπερβαίνει τα εβδομήντα πέντε (75), κάθε δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο εκλέγει αντιπροσώπους για το διοικητικό συμβούλιο του  Συνδέσμου ως εξής:

i. Δήμοι ή Κοινότητες έως τριάντα χιλιάδες (30.000) κατοίκους εκλέγουν έναν (1)  αντιπρόσωπο,
ii. από τριάντα χιλιάδες έναν (30.001) κατοίκους και μέχρι ογδόντα χιλιάδες (80.000)  εκλέγουν δύο (2) αντιπροσώπους,
iii. από ογδόντα χιλιάδες έναν (80.001) κατοίκους και μέχρι εκατόν πενήντα χιλιάδες  (150.000) εκλέγουν τρεις (3) αντιπροσώπους,
iv. από εκατόν πενήντα χιλιάδες έναν (150.001) κατοίκους και μέχρι τριακόσιες χιλιάδες  (300.000) εκλέγουν τέσσερις (4) αντιπροσώπους,
v. από τριακόσιες χιλιάδες έναν (300.001) κατοίκους και μέχρι πεντακόσιες χιλιάδες  (500.000) εκλέγουν πέντε (5) αντιπροσώπους και  vi. από πεντακόσιες χιλιάδες έναν (500.001) και άνω εκλέγουν έξι (6) αντιπροσώπους.

5. Σε συνδέσμους δύο (2) έως και τεσσάρων (4) Δήμων ή Κοινοτήτων, αν ο αριθμός των  αντιπροσώπων, σύμφωνα με τον υπολογισμό που προβλέπει η παράγραφος 2, είναι μεγαλύτερος από είκοσι πέντε (25) ή μικρότερος από πέντε (5), το διοικητικό  συμβούλιο συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3.

Αν τυχόν, και κατά τον υπολογισμό που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 3, ο αριθμός  των αντιπροσώπων είναι μικρότερος από πέντε (5), το διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου  συγκροτείται πάλι από πέντε (5) αντιπροσώπους. Για να συμπληρωθούν οι κενές θέσεις  ορίζεται από ένας αντιπρόσωπος των Δήμων που έχουν το μεγαλύτερο πληθυσμό κατά σειρά. Σε  Συνδέσμους δύο Δήμων ή Κοινοτήτων, αν δεν συμπληρώνεται ο αριθμός πέντε (5) αντιπροσώπων  ούτε με τον υπολογισμό αυτόν, το συμβούλιο του Συνδέσμου συγκροτείται από δύο (2)  αντιπροσώπους του Δήμου ή της Κοινότητας που έχει το μικρότερο πληθυσμό και από τρεις (3)  αντιπροσώπους του Δήμου ή της Κοινότητας που έχει το μεγαλύτερο πληθυσμό.

6. Για όλη τη διάρκεια της δημοτικής ή κοινοτικής περιόδου, τα δημοτικά ή κοινοτικά  συμβούλια εκλέγουν ως αντιπροσώπους τους στο διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου μέλη τους ή τον δήμαρχο. Στην περίπτωση που ένα δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο  εκλέγει περισσότερους από δύο (2) εκπροσώπους, ένας (1) από αυτούς εκλέγεται από τη  μειοψηφία του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Η εκλογή γίνεται μέσα σε έναν (1) μήνα  από την εγκατάσταση των δημοτικών ή κοινοτικών αρχών.

Στην περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 23 η εκλογή γίνεται μέσα σε δέκα (10) μέρες από την  εγκατάσταση των δημοτικών ή κοινοτικών αρχών. Η θητεία των αντιπροσώπων λήγει πάντοτε με  την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι  διατάξεις της παραγράφου 1, πλην του πρώτου εδαφίου και της παραγράφου 3 του άρθρου 229.

Σε Συνδέσμους που συνιστώνται μετά την εγκατάσταση των δημοτικών και κοινοτικών αρχών, οι  αντιπρόσωποι εκλέγονται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από τη σύσταση του Συνδέσμου. Αν  ο Δήμος ή η Κοινότητα δεν ορίσουν αντιπροσώπους στο διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου,  ώσπου να γίνει η εκλογή, η οποία δεν μπορεί να γίνει σε χρονικό διάστημα πέραν των τριών  (3) μηνών από τη σύσταση του Συνδέσμου, μετέχει στο διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου ο  δήμαρχος ή ο πρόεδρος της Κοινότητας και, αν οι αντιπρόσωποι του ίδιου Δήμου ή της ίδιας  Κοινότητας είναι περισσότεροι, μετέχουν σύμβουλοι του επιτυχόντος Συνδυασμού, κατά τη  σειρά της εκλογής τους.»

 

 

Με την εγκύκλιο 43/34504/15.6.2007 του ΥΠΕΣΔΔΑ ορίζονται τα εξής:

«Το άρθρο  246, παρ. 6 του ΔΚΚ παραπέμπει, όσον αφορά τη διαδικασία εκλογής εκ μέρους των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων εκπροσώπων τους στο διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου, στο άρθρο 229 και αυτό στο άρθρο 92, το οποίο ρυθμίζει τα της εκλογής Προεδρείου στο δημοτικό συμβούλιο.

          Κατ΄αρχήν το άρθρο 246 παρ 6 του Δ.Κ.Κ. προβλέπει ότι σε περίπτωση που το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο εκλέγει περισσότερους από δύο (2) εκπροσώπους στο Σύνδεσμο ο ένας εκλέγεται από τη μειοψηφία του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

          Το άρθρο 92 παρ. 1 του Δ.Κ.Κ. περιέχει λεπτομερείς ρυθμίσεις όσον αφορά την διαδικασία υπόδειξης από το σύνολο της μειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου, υποψηφίου για την κατάληψη του αξιώματος του Αντιπροέδρου δημοτικού συμβουλίου. Ειδικότερα προβλέπονται τρεις(3) ψηφοφορίες και σε περίπτωση ισοψηφίας κλήρωση. Επίσης ρυθμίζεται η περίπτωση κατά την οποία η μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου δεν υποδείξει καθόλου υποψήφιο, οπότε αυτός υποδεικνύεται από την πλειοψηφία.

          Ενόψει λοιπόν της ρητής παραπομπής από τα άρθρα 246 παρ.6 και 229 στην διαδικασία εκλογής του άρθρου 92 του Δ.Κ.Κ. η διαδικασία αυτή θα τηρηθεί για την ανάδειξη εκπροσώπου της μειοψηφίας στο διοικητικό συμβούλιο Συνδέσμου Ο.Τ.Α.»

 

Μετά την έναρξη ισχύος του Καλλικράτη εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 σχετικά με την εκλογή προεδρείου δημοτικού συμβουλίου αντί του άρθρου 92 του Ν.3463/2006, συνεπώς αυτές οι διατάξεις ισχύουν αναλογικά και για την εκλογή των διοικητικών συμβουλίων

 

Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 64 του Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής:

«1. Την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου, της έναρξης της δημοτικής περιόδου και την πρώτη Κυριακή του μηνός Μαρτίου του τρίτου έτους αυτής, το δημοτικό συμβούλιο συνέρχεται, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου.

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία προεδρεύει ο σύμβουλος που συγκάλεσε το συμβούλιο, το σώμα εκλέγει, χωριστά και με μυστική ψηφοφορία, τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον γραμματέα του. Ο πρόεδρος προτείνεται από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό, ο αντιπρόεδρος προτείνεται από τη μείζονα παράταξη της μειοψηφίας και ο γραμματέας από τις λοιπές παρατάξεις της μειοψηφίας και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν προτείνεται από την παράταξη της πλειοψηφίας. Ο σύμβουλος που προεδρεύει αναθέτει τα καθήκοντα του ειδικού γραμματέα του συμβουλίου σε έναν από τους υπαλλήλους του δήμου.

2.Για την εκλογή του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου τηρείται η ακόλουθη διαδικασία:

Κατά τη συνεδρίαση που έχει οριστεί για την εκλογή του προεδρείου, ο πλειοψηφήσας συνδυασμός εκλέγει μεταξύ των μελών του τον υποψήφιο για το αξίωμα του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Υποψήφιος για το αξίωμα αυτό εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού. Εάν κανείς από τους ενδιαφερόμενους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν και κατά τη δεύτερη αυτή ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού ή υπάρξει ισοψηφία, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψήφιων. Κατά την τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Την κλήρωση διενεργεί ο προεδρεύων σύμβουλος.

Στην ίδια συνεδρίαση γίνεται η εκλογή για την ανάδειξη του υποψηφίου για το αξίωμα του αντιπροέδρου και του γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου. Οι υποψήφιοι για τα αξιώματα αυτά αναδεικνύονται κατά τον ίδιο τρόπο και με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για την ανάδειξη του προέδρου, ο μεν αντιπρόεδρος από τους συμβούλους της μείζονος μειοψηφίας ο δε γραμματέας από το σύνολο των συμβούλων των λοιπών δημοτικών παρατάξεων.

Σε περίπτωση που η μείζονα μειοψηφία δεν υποδείξει υποψήφιο αντιπρόεδρο ή η ελάσσονα μειοψηφία δεν υποδείξει γραμματέα, αυτοί υποδεικνύονται από την ελάσσονα ή τη μείζονα μειοψηφία αντίστοιχα και σε διαφορετική περίπτωση από την πλειοψηφία.

Μετά την εκλογή των υποψηφίων για τα αξιώματα του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου διενεργείται η εκλογή, από το σύνολο των συμβούλων, για την ανάδειξη του προέδρου, του αντιπροέδρου και του γραμματέα του οργάνου. Για να εκλεγεί ο προταθείς πρέπει να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Εάν κατά την πρώτη ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του προηγούμενου εδαφίου, διενεργείται δεύτερη ψηφοφορία. Εάν και κατά τη δεύτερη ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία κατά την οποία αρκεί η ύπαρξη πλειοψηφίας των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου.»

 

Όμως, στις περιπτώσεις διορισμού ή υποδείξεως από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α., μελών διοικητικών συμβουλίων ή άλλων συλλογικών οργάνων διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.., τα οποία συγκροτούνται  μετά την 12η Σεπτεμβρίου 2000, εκπροσωπούνται υποχρεωτικά και τα δύο φύλα σε ποσοστό ίσο, για κάθε φύλο, με το 1/3 τουλάχιστον των οριζόμενων από το Δήμο ή την Κοινότητα μελών (άρθρο 6, παρ 1 εδ.β Ν. 2839/2000).

 

Προτείνω να εκλέξουμε ως αντιπροσώπους του Δήμου Σιθωνίας στον Περιφερειακό Σύνδεσμο ΦΟΔΣΑ  Κεντρικής Μακεδονίας τους εξής:

1)    κ. Τζίτζιο Ιωάννη, Δήμαρχο του Δήμου Σιθωνίας, τακτικό μέλος

2)    κ. Ντέμπλα Κυπαρίσση, Αντιδήμαρχο Δήμου Σιθωνίας, αναπληρωματικό μέλος.

 

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του προέδρου και

·         Το άρθρο 13 του Ν.4071/2012

·         Τα άρθρα 246 και 229 του Ν. 3463/06

·         Το άρθρο 64 του Ν.3852/10

·         Την εγκύκλιο 27/οικ.19140/16.05.2012 του ΥΠ.ΕΣ.

·         το 1908/B/15-06-2012 ΦΕΚ σύστασης του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ.

·         την εγκύκλιο 43/34504/15.6.2007 του ΥΠΕΣΔΔΑ

·         το άρθρο 6, παρ 1, εδ.β, Ν 2839/2000

·         την πρόταση του Προέδρου για τον ορισμό των αντιπροσώπων

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Τον ορισμό των παρακάτω αντιπροσώπων του Δήμου Σιθωνίας στον Περιφερειακό Σύνδεσμο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας:

 

3)    κ. Τζίτζιο Ιωάννη, Δήμαρχο του Δήμου Σιθωνίας, τακτικό μέλος

4)    κ. Ντέμπλα Κυπαρίσση, Αντιδήμαρχο Δήμου Σιθωνίας, αναπληρωματικό μέλος.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 214/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Νικήτη, 25/06/2012

Ο Πρόεδρος

 

 

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg