Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 215/2012

215/2012 Εκτύπωση
 

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 11/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι δύο  (22) του μηνός Ιουνίου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 10872/18-06-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες άπαντες (27) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1)      Αρσένης Καλλικρατίδας                                      -------           

2)      Ντέμπλας Κυπαρίσσης

3)      Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.

4)      Λογοτριβή Ελένη

5)      Λαθούρη Πάργα Μαρία

6)      Σπανός Μιχαήλ

7)      Αναγνωστάρας Γεώργιος

8)      Ψηλογιάννης Γεώργιος

9)      Χριστοδούλου Νικόλαος

10)  Παπαλέξης Κωνσταντίνος

11)  Παπαστεργίου Αχιλλέας

12)  Φάλκος Κωνσταντίνος

13)  Μάντσιος Βασίλειος

14)  Γκιώτης Νικόλαος

15)  Κωστίκας Στυλιανός

16)  Χαλκιά Αννα

17)  Γιοβανούδας Βαρσάμης

18)  Δημητρός Δημήτριος του Αστ.

19)  Γεωργιάδης Αναστάσιος

20)  Γκαλή Γιαννούλα

21)  Κατσίκης Παναγιώτης

22)  Τσιάρας Εμμανουήλ

23)  Πράτσας Άγγελος

24)  Πράτσας Ιωάννης

25)  Ρεβενικιώτης Δημήτριος

26)  Πετρίδης Νικόλαος

27)  Μάλαμα Κυριακή

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται η γραμματέας του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι της Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος , Δ.Κ. Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος, Δ.Κ.Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος, Τ.Κ. Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

           

Αριθμός Απόφασης:  215/2012

Θέμα: 2ο ημ. διατάξεως          

«Υποβολή πρότασης για την χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Δημιουργία Νηπιακού Σταθμού Σάρτης» και δημόσια δαπάνη 368.969,29€,  από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013».

 

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Αρίστο Γ. Παπαζαχαρία, Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου Σιθωνίας, ο οποίος εισηγούμενος το δεύτερο (2o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

Ο Δήμος Σιθωνίας, στα πλαίσια της με αριθ. πρωτ. 482/19.07.2011 ανοιχτής πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας, προτίθεται να υποβάλλει αίτηση για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Δημιουργία Νηπιακού Σταθμού Σάρτης» και δημόσια δαπάνη 368.969,29€, από το Ε.Π. Αλιείας 2007-2013 (Άξονας Προτεραιότητας 4: «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» - Κατηγορία Πράξεων: Υποδομές Μικρής Κλίμακας και Υπηρεσίες για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στις Αλιευτικές Περιοχές).

Η πράξη θα υλοποιηθεί με τα παρακάτω δύο υποέργα:

α) Το υποέργο με τίτλο: «Δημιουργία Νηπιακού Σταθμού Σάρτης (Εσωτερικές Διαρρυθμίσεις & Διαμόρφωση Εξωτερικού Χώρου)», προϋπολογισμού μελέτης 347.567,29€, που αφορά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών ανακαίνισης υφιστάμενου κτιρίου εμβαδού 115τ.μ. και την διαμόρφωση του αύλειου χώρου εκτάσεως 2000τ.μ. περίπου, για την υλοποίηση του οποίου η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας συνέταξε την υπ’ αριθμ. 51/2012 τεχνική μελέτη.

β) Το υποέργο με τίτλο: «Δημιουργία Νηπιακού Σταθμού Σάρτης (Προμήθεια Εξοπλισμού)», ενδεικτικού προϋπολογισμού 21.402,00€, που αφορά την προμήθεια του εξοπλισμού που απαιτείται για την λειτουργία του νηπιακού σταθμού, για την εκτέλεση του οποίου συντάχθηκε η υπ’ αριθμ. 54/2012 μελέτη προμήθειας.

Για την πληρότητα του σχετικού φακέλου, απαιτείται η λήψη απόφασης έγκρισης υποβολής από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Για το λόγο αυτό εισηγούμαι την έγκριση υποβολής πρότασης για την χρηματοδότηση της Πράξης με τίτλο: «Δημιουργία Νηπιακού Σταθμού Σάρτης» και δημόσια δαπάνη 368.969,29€, από το προαναφερόμενο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Ύστερα από τον ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ. Παπαζαχαρία,

Αποφασίζει Ομόφωνα

α) Εγκρίνει την υποβολή πρότασης στα πλαίσια της με αριθ. πρωτ. 482/19.07.2011 ανοιχτής πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Αλιείας, για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Δημιουργία Νηπιακού Σταθμού Σάρτης» και δημόσια δαπάνη 368.969,29€, από το Ε.Π Αλιείας 2007-2013 (Άξονας Προτεραιότητας 4: «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» - Κατηγορία Πράξεων: Υποδομές Μικρής Κλίμακας και Υπηρεσίες για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στις Αλιευτικές Περιοχές).

β) Η πράξη θα υλοποιηθεί με τα παρακάτω δύο υποέργα:

Ø Το υποέργο με τίτλο: «Δημιουργία Νηπιακού Σταθμού Σάρτης (Εσωτερικές Διαρρυθμίσεις & Διαμόρφωση Εξωτερικού Χώρου)», προϋπολογισμού μελέτης 347.567,29€, που αφορά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών ανακαίνισης υφιστάμενου κτιρίου εμβαδού 115τ.μ. και την διαμόρφωση του αύλειου χώρου εκτάσεως 2000τ.μ. περίπου, για την υλοποίηση του οποίου η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας συνέταξε την υπ’ αριθμ. 51/2012 τεχνική μελέτη.

Ø Το υποέργο με τίτλο: «Δημιουργία Νηπιακού Σταθμού Σάρτης (Προμήθεια Εξοπλισμού)», ενδεικτικού προϋπολογισμού 21.402,00€, που αφορά την προμήθεια του εξοπλισμού που απαιτείται για την λειτουργία του νηπιακού σταθμού, για την εκτέλεση του οποίου συντάχθηκε η υπ’ αριθμ. 54/2012 μελέτη προμήθειας.

γ) Εξουσιοδοτεί την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση της οικείας Οικοδομικής Αδείας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 215/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Νικήτη, 25/06/2012

Ο Πρόεδρος

 

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg