Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 218/2012

218/2012 Εκτύπωση
 

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 12/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι οχτώ  (28) του μηνός Ιουνίου του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 11189/22-06-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαπέντε (15) ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                         1) Λαθούρη Πάργα Μαρία

2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                           2) Λογοτριβή Ελένη

3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                             3) Σπανός Μιχαήλ

4) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                        4) Φάλκος Κωνσταντίνος

5) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                           5) Μάντσιος Βασίλειος

6) Χριστοδούλου Νικόλαος                                        6) Γκιώτης Νικόλαος

7) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                      7) Γιοβανούδας Βαρσάμης

8) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                         8) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.

9) Κωστίκας Στυλιανός                                               9) Τσιάρας Εμμανουήλ

10) Χαλκιά Άννα                                                        10) Πράτσας Ιωάννης

11) Γεωργιάδης Αναστάσιος                                       11) Ρεβενικιώτης Δημήτριος

12) Γκαλή Γιαννούλα                                                  12) Πετρίδης Νικόλαος

13) Κατσίκης Παναγιώτης

14) Πράτσας Άγγελος

15) Μάλαμα Κυριακή

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται η γραμματέας του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση βρίσκεται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση προσήλθε η Δημοτική Σύμβουλος κα. Λογοτριβή Ελένη κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα βρίσκεται εκτός αίθουσας στο τρίτο θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σπανός Μιχαήλ προσήλθε στη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του πέμπτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαστεργίου Αχιλλέας βγαίνει εκτός αίθουσας στο έκτο θέμα της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει μετά την ολοκλήρωση του δωδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δέκατου όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πράτσας Άγγελος αποχωρεί από τη συνεδρίαση στο δέκατο όγδοο θέμα της ημερησίας διατάξεως .

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

             Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ.  που αφορά την «Αίτηση Μελίσση Μαρίας του Αχιλλέα» και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον. Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον, καθώς και για τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διατάξεως.

           

Αριθμός Απόφασης:  218/2012

Θέμα: 3ο εκτός ημ. διατάξεως            

«Αίτηση Μελίσση Μαρίας του Αχιλλέα».

 

Ο Πρόεδρος, ο οποίος εισηγούμενος το τρίτο (3o) θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

Θέτει υπόψη του Δ.Σ. την υπ’ αριθμ.: 10324/8-6-2012 αίτηση της Μελίσση Μαρίας του Αχιλλέα, σύμφωνα με την οποία αιτείται την επανεξέταση της αίτησή της, που αφορά τη χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (σταθερή καντίνα), διότι πληρεί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη χορήγηση της σχετικής άδειας.

 

Με την παρ.5 του άρθρου 1 του Ν.2323/95 ορίζονται τα εξής:

«Για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου απαιτείται η κατοχή άδειας. Η άδεια χορηγείται από το αρμόδιο, κατά τόπο, δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, κατά περίπτωση. Οι άδειες άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ισχύουν για μια τριετία, είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται να μεταβιβασθούν, να εισφερθούν, να εκμισθωθούν ή να παραχωρηθούν κατά χρήση.

Η άσκηση του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου επιτρέπεται μόνο:

α. σε θέσεις που καθορίζονται και οριοθετούνται από τους δήμους και τις κοινότητες, στο χώρο της δικαιοδοσίας τους,

β. σε ιδιωτικούς χώρους.

Με την παρ.7 του άρθρου 1 του Ν.2323/95 ορίζονται τα εξής:

«Οι αποφάσεις του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου κατά τις παραγράφους 5 και 6, εκδίδονται ύστερα από γνώμη: α) του οικείου επιμελητηρίου, β) του εμπορικού συλλόγου, γ) της ομοσπονδίας επαγγελματιών - βιοτεχνών της περιοχής, δ) του αντιπροσωπευτικότερου σωματείου μικροπωλητών της περιοχής, που καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου κατά περίπτωση δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, ε) της εθνικής συνομοσπονδίας ατόμων με ειδικές ανάγκες, στ) των αρμόδιων εφοριών αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού, όταν πρόκειται για παρακείμενους αρχαιολογικούς χώρους και ζ) της οικείας υπηρεσίας Τροχαίας.»

 

Με την υπ’ αρίθμ. 397/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκαν οι θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, τα τέλη και τα είδη των προς πώληση προϊόντων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2323/95.

 

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 7 του ΠΔ 254/05:

«Σε κάθε φυσικό πρόσωπο χορηγείται μόνο μία άδεια υπαιθρίου εμπορίου από τους ΟΤΑ, κατά περίπτωση.»

 

Στην παρ.1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 254/05 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.11 του άρθρου 1 της ΚΥΑ Κ-164/17.1.2011 (ΦΕΚ 275/22.2.2011 τεύχος Β') ορίζεται ότι δικαίωμα απόκτησης άδειας υπαίθριου εμπορίου έχουν τα φυσικά πρόσωπα που είναι άνεργα και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Δεν συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητάς τους.

β) Το ετήσιο συνολικό ατομικό εισόδημα, δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο ποσό μισθωτών - συνταξιούχων, που ισχύει κάθε φορά στην φορολογία εισοδήματος (α΄ κλίμακα της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994). Η προϋπόθεση του ατομικού εισοδήματος δεν ισχύει για την περίπτωση των γονέων με τρία (3) τέκνα και των πολυτέκνων, η ιδιότητα των οποίων αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων των αρμόδιων Υπηρεσιών (Δήμων - Κοινοτήτων) ή της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων.

 

Επιπλέον στην παρ.1 του άρθρου 7 του Π.Δ. 254/05 ορίζεται ότι η άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα που δεν κατέχουν άδεια λαϊκής ή δημοτικής αγοράς.

 

Στην παρ.9 του άρθρου 1 του Ν.2323/95 αναλύονται οι κατηγορίες που έχουν σειρά προτεραιότητας ανάμεσα στους δικαιούχους για τη χορήγηση της άδειας.

 

Η κα. Μελίσση Μαρία του Αχιλλέα έχει υποβάλει την υπ’ αρίθμ. 1507/08-02-2012 αίτηση με την οποία ζητάει τη χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για σταθερή καντίνα στην θέση «Τηγάνια» της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς Δήμου Σιθωνίας.

 

Με την υπ’ αριθ. 58/2012 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Σιθωνίας ενέκρινε τη χορήγηση της σχετικής άδειας στον ανωτέρω καθώς πληρούσε τις απαραίτητες προϋποθέσεις ενώ η παραπάνω απόφαση κοινοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, Διεύθυνση Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου.

 

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.: 10103/05-06-2012 έγγραφο του αρμοδίου υπαλλήλου κ. Παραλίκα Θεοδοσίου, μας ενημερώνει ότι η αιτούσα κατέθεσε στο Δήμο τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ.3 του άρθρου 1 του ΠΔ 254/05, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και πληρεί τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (σταθερή καντίνα).

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος καλεί το Δ.Σ. να ψηφίσει για την αποδοχή του αιτήματος και τη χορήγηση της άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην κα. Μελίσση Μαρία του Αχιλλέα  για σταθερή καντίνα.

 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του

§  την εισήγηση του προέδρου,

§  τις παρ.5, 7 και 9 του άρθρου 1 του Ν. 2323/95

§  την παρ.1 του άρθρου 1 και το άρθρο 7 του Π.Δ. 254/05

§  την παρ.11 του άρθρου 1 της ΚΥΑ Κ-164/17.1.2011 (ΦΕΚ 275/22.2.2011 τεύχος Β')

§  την υπ’ αριθμ. 397/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία καθορίστηκαν οι θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, τα τέλη και τα είδη των προς πώληση προϊόντων.

§  Τα σχετικά έγγραφα των φορέων της παρ 7 του άρθρου 1 του Ν. 2323/95,  όπως ισχύει, σχετικά με την παροχή γνώμης

§  την υπ’ αρίθμ. 1507/08-02-2012 αίτηση της κα. Μελίσση Μαρία του Αχιλλέα για τη χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

§  τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν από τον αιτούντα για την οριστική χορήγηση της άδειας

§  Τα στοιχεία του φακέλου,

§  Την υπ’ αριθμ.: 174/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,

§  Την υπ’ αριθμ.: 10324/8-6-2012 αίτηση της Μελίσση Μαρίας του Αχιλλέα,

 

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

 

Α. Εγκρίνει τη χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην κα. Μελίσση Μαρία του Αχιλλέα, για σταθερή καντίνα στη θέση «Τηγάνια» της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς Δήμου Σιθωνίας, σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 58/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Β. Η παρούσα θα κοινοποιηθεί στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, Διεύθυνση Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου.

Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Χαλκιά Αννα, 3) Χριστοδούλου Νικόλαος, 4) Λογοτριβή Ελένη, 5) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 6) Κωστίκας Στυλιανός, 7) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 8) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 9) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 10) Κατσίκης Παναγιώτης, 11) Πράτσας Αγγελος, 12) Μάλαμα Κυριακή, 13) Παπαλέξης Κωνσταντίνος.

Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Ντέμπλας Κυπαρίσσης και 2) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου, οι οποίοι δεν ψηφίζουν για τους λόγους που είχαν τοποθετηθεί στην προηγούμενη απόφαση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 218/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Νικήτη, 02/07/2012

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg