Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 221/2012

221/2012 Εκτύπωση
 

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 12/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι οχτώ  (28) του μηνός Ιουνίου του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 11189/22-06-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαπέντε (15) ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                         1) Λαθούρη Πάργα Μαρία

2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                           2) Λογοτριβή Ελένη

3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                             3) Σπανός Μιχαήλ

4) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                        4) Φάλκος Κωνσταντίνος

5) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                           5) Μάντσιος Βασίλειος

6) Χριστοδούλου Νικόλαος                                        6) Γκιώτης Νικόλαος

7) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                      7) Γιοβανούδας Βαρσάμης

8) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                         8) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.

9) Κωστίκας Στυλιανός                                               9) Τσιάρας Εμμανουήλ

10) Χαλκιά Άννα                                                        10) Πράτσας Ιωάννης

11) Γεωργιάδης Αναστάσιος                                       11) Ρεβενικιώτης Δημήτριος

12) Γκαλή Γιαννούλα                                                  12) Πετρίδης Νικόλαος

13) Κατσίκης Παναγιώτης

14) Πράτσας Άγγελος

15) Μάλαμα Κυριακή

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται η γραμματέας του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση βρίσκεται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση προσήλθε η Δημοτική Σύμβουλος κα. Λογοτριβή Ελένη κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα βρίσκεται εκτός αίθουσας στο τρίτο θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σπανός Μιχαήλ προσήλθε στη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του πέμπτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαστεργίου Αχιλλέας βγαίνει εκτός αίθουσας στο έκτο θέμα της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει μετά την ολοκλήρωση του δωδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δέκατου όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πράτσας Άγγελος αποχωρεί από τη συνεδρίαση στο δέκατο όγδοο θέμα της ημερησίας διατάξεως .

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης:  221/2012

Θέμα: 3ο ημ. διατάξεως          

«Κατανομή ποσού 47.621,91 € στο Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» από τακτικές οικ. κατανομές μηνών Ιανουαρίου έως  Απριλίου  2012».

 

Ο Πρόεδρος, ο οποίος εισηγούμενος το τρίτο (3o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

Θέτει υπόψη του Δ.Σ. σχετικό υπόμνημα της Ταμειακής Υπηρεσία του Δήμου Σιθωνίας ότι βάσει της τακτικής οικονομικής κατανομής των μηνών Ιανουαρίου έως Απρίλιο 2012, πρέπει να αποδοθεί το ποσό των 47.621,91 € για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου του Ν. 3852/2012 «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ».

Το ποσό είχε αρχικά εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2012. Το ανωτέρω ποσό θα χρησιμοποιηθεί για τη μισθοδοσία των  υπαλλήλων του Ν.Π.Δ.Δ. και την έγκαιρη πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών για να μην υπάρξουν πρόστιμα.

Ύστερα από τα ανωτέρω παρίσταται ανάγκη κατανομής των χρημάτων και ψηφίσεως της σχετικής πίστωσης και ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. για να αποφασίσει σχετικά.

              Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις ανωτέρω χρηματικές εντολές του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στον Πολύγυρο Χαλκιδικής,

 

         Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα

1) Κατανέμει πίστωση εκ 47.621,91 €, μηνών Ιανουαρίου μέχρι και Απρίλιο 2012, η οποία είχε αρχικά εγγραφεί στον προϋπολογισμό των εσόδων Κ.Α. 06.00.0611 με τίτλο « ΚΑΠ για τη κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89)», του Δήμου οικ. έτους 2012 και των εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2012 στον  Κ.Α.  02.00.6715.0012 με τίτλο « Απόδοση ποσού στο ΝΠΔΔ του Δήμου του Ν. 3852/2010 «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ».

2) Ψηφίζει πίστωση 47.621,91 € σε βάρος του Κ.Α.  02.00.6715.0012 του πρ/σμού του Δήμου έτους 2012, για τον ανωτέρω σκοπό.

Τo χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί  επ’ ονόματι του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ».

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 221/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Νικήτη, 02/07/2012

Ο Πρόεδρος

 

 

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg