Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 222/2012

222/2012 Εκτύπωση
 

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 12/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι οχτώ  (28) του μηνός Ιουνίου του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 11189/22-06-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαπέντε (15) ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                         1) Λαθούρη Πάργα Μαρία

2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                           2) Λογοτριβή Ελένη

3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                             3) Σπανός Μιχαήλ

4) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                        4) Φάλκος Κωνσταντίνος

5) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                           5) Μάντσιος Βασίλειος

6) Χριστοδούλου Νικόλαος                                        6) Γκιώτης Νικόλαος

7) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                      7) Γιοβανούδας Βαρσάμης

8) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                         8) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.

9) Κωστίκας Στυλιανός                                               9) Τσιάρας Εμμανουήλ

10) Χαλκιά Άννα                                                        10) Πράτσας Ιωάννης

11) Γεωργιάδης Αναστάσιος                                       11) Ρεβενικιώτης Δημήτριος

12) Γκαλή Γιαννούλα                                                  12) Πετρίδης Νικόλαος

13) Κατσίκης Παναγιώτης

14) Πράτσας Άγγελος

15) Μάλαμα Κυριακή

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται η γραμματέας του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση βρίσκεται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση προσήλθε η Δημοτική Σύμβουλος κα. Λογοτριβή Ελένη κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα βρίσκεται εκτός αίθουσας στο τρίτο θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σπανός Μιχαήλ προσήλθε στη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του πέμπτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαστεργίου Αχιλλέας βγαίνει εκτός αίθουσας στο έκτο θέμα της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει μετά την ολοκλήρωση του δωδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δέκατου όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πράτσας Άγγελος αποχωρεί από τη συνεδρίαση στο δέκατο όγδοο θέμα της ημερησίας διατάξεως .

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

           

Αριθμός Απόφασης:  222/2012

Θέμα: 4ο ημ. διατάξεως          

«Προγραμματισμός προσλήψεων για το Δήμο Σιθωνίας έτους 2012 βάσει της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 23968/14-06-2012 έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα».

 

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ντέμπλα Κυπαρίσση, ο οποίος εισηγούμενος το τέταρτο (4o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

Με το έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. οικ. 23968/14.06.2012   εγκρίθηκε η απασχόληση ενενήντα ενός (91) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Με το ίδιο έγγραφο γίνεται υπόδειξη για τον καθορισμό ειδικοτήτων, κατά την πάγια διαδικασία, από το Δημοτικό Συμβούλιο σε αντιστοιχία με το υποβληθέν στο υπουργείο αίτημα για τον προγραμματισμό του τρέχοντος έτους.(Αριθμ. 14/2012 απόφαση Δ.Σ.)

Επομένως βάσει τα ανωτέρω ο πίνακας που εστάλη αφορούσε 152 άτομα με τις παρακάτω ειδικότητες :

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΔΕ ΕΠΟΠΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

5

ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ

20

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

12

ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ

4

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

3

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

55

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

53

ΣΥΝΟΛΟ

152

Και προτείνεται  βάσει της εγκρίσεως:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΔΕ ΕΠΟΠΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

3

ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ

10

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

6

ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ

4

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

3

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

25

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

40

ΣΥΝΟΛΟ

91

            Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με των ανωτέρω καθορισμός των ειδικοτήτων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιδημάρχου και το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών,

 

Αποφασίζει Ομόφωνα

Καθορίζει τις ειδικότητες σε αντιστοιχία με το υποβληθέν στο Υπουργείο αίτημα για τον προγραμματισμό του τρέχοντος έτους, ως κάτωθι:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΔΕ ΕΠΟΠΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

3

ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ

10

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

6

ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ

4

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

3

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

25

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

40

ΣΥΝΟΛΟ

91

Β.  Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2012 του σκέλους των εξόδων του Δήμου: 1) Κ.Α. 02.20.6041, 2) Κ.Α. 02.20.6054, 3) Κ.Α. 02.25.6041, 4) Κ.Α. 02.25.6054.

Γ. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εκδοθεί η προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 222/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Νικήτη, 02/07/2012

Ο Πρόεδρος

 

 

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg