Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 241/2012

241/2012 Εκτύπωση
 

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 13/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη, σήμερα στις έντεκα  (11) του μηνός Ιουλίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 11927/06-07-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαεπτά (17) ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                         1) Λογοτριβή Ελένη

2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                           2) Σπανός Μιχαήλ

3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                             3) Αναγνωστάρας Γεώργιος

4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                          4) Γκιώτης Νικόλαος

5) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                           5) Χαλκιά Άννα

6) Χριστοδούλου Νικόλαος                                        6) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.

7) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                      7) Γεωργιάδης Αναστάσιος

8) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                         8) Κατσίκης Παναγιώτης

9) Μάντσιος Βασίλειος                                               9) Τσιάρας Εμμανουήλ

10) Κωστίκας Στυλιανός                                             10) Πετρίδης Νικόλαος

11) Γιοβανούδας Βαρσάμης

12) Γκαλή Γιαννούλα

13) Πράτσας Άγγελος

14) Πράτσας Ιωάννης

15) Ρεβενικιώτης Δημήτριος

16) Μάλαμα Κυριακή

17) Φάλκος Κωνσταντίνος

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται η γραμματέας του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση βρίσκεται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Μαρμαρά κ. Καπλάνης  Γεώργιος.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Κατσίκης Παναγιώτης και κα. Χαλκιά Άννα προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων στο σώμα. Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του τέταρτου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πράτσας Ιωάννης αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κα. Γκαλή Γιαννούλα, κ. Φάλκος Κωνσταντίνος, κ. Μάντσιος Βασίλειος αποχωρούν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ.  που αφορά τη «Δημιουργία και προμήθεια τουριστικού εντύπου του Δήμου» και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον. Το Δ.Σ. κατά πλειοψηφία αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον, καθώς και για τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διατάξεως. Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Πράτσας Άγγελος και 2) Πράτσας Ιωάννης.

           

Αριθμός Απόφασης:  241/2012

Θέμα: 4ο  εκτός ημ. διατάξεως           

«Δημιουργία και προμήθεια τουριστικού εντύπου του Δήμου».

 

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον  κ. Μάντσιο Βασίλειο, Πρόεδρο της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Σιθωνίας, ο οποίος εισηγούμενος το τέταρτο (4o) θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

 

            Η Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Σιθωνίας αποφάσισε να δημιουργηθεί ένα νέο τουριστικό έντυπο για την προβολή του Δήμου Σιθωνίας, το οποίο θα αποτελέσει εργαλείο στην τουριστική πολιτική του Δήμου.

Η Επιτροπή, ως όφειλε, ερεύνησε και συζήτησε με ειδικούς τι απαιτεί σήμερα η τουριστική αγορά και αποφάσισε ως ενδεδειγμένη πρόταση τη δημιουργία ενός 12σέλιδου εύχρηστου εντύπου, το οποίο θα προβάλει εν συντομία τις φυσικές ομορφιές της Σιθωνίας, την ιστορία της και τον πολιτισμό της, τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού της περιοχής και τα τοπικά προϊόντα.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γιοβανούδας Βαρσάμης αναφέρει ότι προκειμένου να γίνει πιο σωστή δουλειά ας δοθούν και περισσότερα χρήματα.

            Το Δημοτικό Συμβούλιο, καλείται να εγκρίνει τη δημιουργία τουριστικού εντύπου στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ. Μάντσιου,

 

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

 

Εγκρίνει τη δημιουργία τουριστικού εντύπου του Δήμου Σιθωνίας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

 

Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου, 4) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 5) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 6) Χριστοδούλου Νικόλαος, 7) Παπαλέξης Κωνσταντίνος, 8) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 9) Μάντσιος Βασίλειος, 10) Κωστίκας Στυλιανός, 11) Γιοβανούδας Βαρσάμης, 12) Γκαλή Γιαννούλα, 13) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, 14) Μάλαμα Κυριακή, 15) Φάλκος Κωνσταντίνος, 16) Κατσίκης Παναγιώτης, 17) Χαλκιά Αννα.

Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Πράτσας Άγγελος, 2) Πράτσας Ιωάννης.

 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 241/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Νικήτη, 12/07/2012

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg