Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 243/2012

243/2012 Εκτύπωση
 

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 13/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη, σήμερα στις έντεκα  (11) του μηνός Ιουλίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 11927/06-07-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαεπτά (17) ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                         1) Λογοτριβή Ελένη

2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                           2) Σπανός Μιχαήλ

3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                             3) Αναγνωστάρας Γεώργιος

4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                          4) Γκιώτης Νικόλαος

5) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                           5) Χαλκιά Άννα

6) Χριστοδούλου Νικόλαος                                        6) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.

7) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                      7) Γεωργιάδης Αναστάσιος

8) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                         8) Κατσίκης Παναγιώτης

9) Μάντσιος Βασίλειος                                               9) Τσιάρας Εμμανουήλ

10) Κωστίκας Στυλιανός                                             10) Πετρίδης Νικόλαος

11) Γιοβανούδας Βαρσάμης

12) Γκαλή Γιαννούλα

13) Πράτσας Άγγελος

14) Πράτσας Ιωάννης

15) Ρεβενικιώτης Δημήτριος

16) Μάλαμα Κυριακή

17) Φάλκος Κωνσταντίνος

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται η γραμματέας του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση βρίσκεται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Μαρμαρά κ. Καπλάνης  Γεώργιος.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Κατσίκης Παναγιώτης και κα. Χαλκιά Άννα προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων στο σώμα. Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του τέταρτου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πράτσας Ιωάννης αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κα. Γκαλή Γιαννούλα, κ. Φάλκος Κωνσταντίνος, κ. Μάντσιος Βασίλειος αποχωρούν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

           

Αριθμός Απόφασης:  243/2012

Θέμα: 1ο  ημ. διατάξεως         

«Αίτηση ΠΟΡΤΟ-ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. για τμηματική καταβολή ληξιπρόθεσμων οφειλών».

 

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο κ. Τζίτζιο Ιωάννη, ο οποίος εισηγούμενος το πρώτο (1o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

Ο Δήμος Σιθωνίας με έγγραφά του προς τη Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά ενημέρωσε την εν λόγω Δ.Ο.Υ. ότι υφίσταται οφειλή της εταιρείας Πόρτο Καρράς προς το Δήμο Σιθωνίας και δεσμεύτηκε η χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 παρ. 6 του Ν. 1882/1190, όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με την ΚΥΑ45081/1997, σύμφωνα με τις οποίες το αποδεικτικό ενημερότητας δεν χορηγείται αν προηγουμένως δεν γίνει άρση της δέσμευσης χορήγησής του με νεότερο έγγραφό μας.

Η άρση μπορεί να γίνει με τμηματική καταβολή της οφειλής ή ολοσχερής εξόφλησής της.

            Θέτει υπόψη του Δ.Σ. το υπ’ αριθμ.: 174/0Π/05-07-2012 έγγραφο της εταιρείας Πόρτο Καρράς, σύμφωνα με την οποία αιτείται την τμηματική καταβολή της οφειλής της εταιρείας προς το Δήμο ως ακολούθως:

1) Ποσό 40.000 ευρώ τον Ιούλιο του 2012.

2) Ποσό 40.000 ευρώ τον Αύγουστο του 2012.

3) Ποσό 30.000 ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2012.

4) Ποσό 20.000 ευρώ τον Οκτώβριο του 2012.

5) Ποσό 10.000 ευρώ τον Νοέμβριο του 2012.

6) Ποσό 10.000 ευρώ τον Δεκέμβριο του 2012.

7) Ποσό 20.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2013.

8) Ποσό 10.000 ευρώ τον Φεβρουάριο του 2013.

9) Ποσό 10.000 ευρώ τον Μάρτιο του 2013.

10) Ποσό 10.000 ευρώ τον Απρίλιο του 2013.

11) Ποσό 20.000 ευρώ τον Μάιο του 2013.

12) Ποσό 40.000 ευρώ τον Ιούνιο του 2013.

 Σύνολο 260.000 ευρώ ετησίως.

 

Με τον ίδιο τρόπο και τις ίδιες δόσεις ανά μήνα θα συνεχιστεί η τμηματική καταβολή δόσεων και για τους επόμενους μήνες των ετών, πέραν του Ιουνίου του 2013, μέχρι πλήρους εξοφλήσεως των οφειλών μας προς το Δήμο.

Ταυτόχρονα με την καταβολή της ως άνω πρώτης δόσης παρακαλούν να προβούμε άμεσα σε άρση της δέσμευσης της φορολογικής τους ενημερότητας.

 

Ο Δήμαρχος προτείνει να δεχθεί το Δημοτικό Συμβούλιο το αίτημα της εταιρείας Πόρτο Καρράς  για την τμηματική καταβολή της οφειλής τους προς το Δήμο. Οι οφειλές που τρέχουν να υλοποιούνται κανονικά και σε περίπτωση που δεν αποδίδονται στο Δήμο να προβούμε στη δέσμευση του ΑΦΜ.

            Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.

            Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση και πρόταση του Δημάρχου και το ανωτέρω έγγραφο,

 

Αποφασίζει Ομόφωνα

 

Α) Αποδέχεται το αίτημα της εταιρείας Πόρτο Καρράς για τμηματική καταβολή της οφειλής της εταιρείας προς το Δήμο Σιθωνίας, ως ακολούθως:

1) Ποσό 40.000 ευρώ τον Ιούλιο του 2012.

2) Ποσό 40.000 ευρώ τον Αύγουστο του 2012.

3) Ποσό 30.000 ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2012.

4) Ποσό 20.000 ευρώ τον Οκτώβριο του 2012.

5) Ποσό 10.000 ευρώ τον Νοέμβριο του 2012.

6) Ποσό 10.000 ευρώ τον Δεκέμβριο του 2012.

7) Ποσό 20.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2013.

8) Ποσό 10.000 ευρώ τον Φεβρουάριο του 2013.

9) Ποσό 10.000 ευρώ τον Μάρτιο του 2013.

10) Ποσό 10.000 ευρώ τον Απρίλιο του 2013.

11) Ποσό 20.000 ευρώ τον Μάιο του 2013.

12) Ποσό 40.000 ευρώ τον Ιούνιο του 2013.

 Σύνολο 260.000 ευρώ ετησίως.

 

Με τον ίδιο τρόπο και τις ίδιες δόσεις ανά μήνα θα συνεχιστεί η τμηματική καταβολή δόσεων και για τους επόμενους μήνες των ετών, πέραν του Ιουνίου του 2013, μέχρι πλήρους εξοφλήσεως των οφειλών του προς το Δήμο.

 

Β) Οι  τρέχουσες οφειλές να καταβάλλονται κανονικά και σε περίπτωση που ή αυτές δεν καταβάλλονται ή η τμηματική καταβολή των οφειλών της εταιρείας, ο Δήμος να προβεί στη δέσμευση του Α.Φ.Μ.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 243/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Νικήτη, 12/07/2012

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg