Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 245/2012

245/2012 Εκτύπωση
 

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 13/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη, σήμερα στις έντεκα  (11) του μηνός Ιουλίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 11927/06-07-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαεπτά (17) ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                         1) Λογοτριβή Ελένη

2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                           2) Σπανός Μιχαήλ

3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                             3) Αναγνωστάρας Γεώργιος

4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                          4) Γκιώτης Νικόλαος

5) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                           5) Χαλκιά Άννα

6) Χριστοδούλου Νικόλαος                                        6) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.

7) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                      7) Γεωργιάδης Αναστάσιος

8) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                         8) Κατσίκης Παναγιώτης

9) Μάντσιος Βασίλειος                                               9) Τσιάρας Εμμανουήλ

10) Κωστίκας Στυλιανός                                             10) Πετρίδης Νικόλαος

11) Γιοβανούδας Βαρσάμης

12) Γκαλή Γιαννούλα

13) Πράτσας Άγγελος

14) Πράτσας Ιωάννης

15) Ρεβενικιώτης Δημήτριος

16) Μάλαμα Κυριακή

17) Φάλκος Κωνσταντίνος

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται η γραμματέας του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση βρίσκεται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Μαρμαρά κ. Καπλάνης  Γεώργιος.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Κατσίκης Παναγιώτης και κα. Χαλκιά Άννα προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων στο σώμα. Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του τέταρτου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πράτσας Ιωάννης αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κα. Γκαλή Γιαννούλα, κ. Φάλκος Κωνσταντίνος, κ. Μάντσιος Βασίλειος αποχωρούν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

           

Αριθμός Απόφασης:  245/2012

Θέμα: 3ο  ημ. διατάξεως         

«Συμφωνία σχετικά με τη Συλλογή και Επεξεργασία των οχημάτων Τέλος Κύκλου Ζωής».

 

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Τζίτζιο Ιωάννη, ο οποίος εισηγούμενος το τρίτο (3o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

Θέτει υπόψη του Δ.Σ. την αρ. 6/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που κρίνει αναγκαίο την απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου Σιθωνίας και παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για εκτέλεση της απόφασης.

            Θέτει υπόψη του Δ.Σ. το συμφωνητικό για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων με την εταιρεία «ΒΕΛΚΟΣ ΣΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ».

            Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.

            Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου, την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και το σχέδιο του συμφωνητικού,

 

Αποφασίζει Ομόφωνα

 

Εγκρίνει το σχέδιο συμφωνητικού για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων με την εταιρεία «ΒΕΛΚΟΣ ΣΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ», ως κάτωθι:

 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΔΙΑ  ΤΗΝ  ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ   ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

    Στη  ……… και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα ……………………………..... ……………………….. μεταξύ του   κ. Βέλκου   Νικολάου  που  εκπροσωπεί  νόμιμα  την εταιρεία  << ΒΕΛΚΟΣ  ΣΤ.  ΝΙΚΟΛΑΟΣ >>  με  Α.Φ.Μ. …………..Δ.Ο.Υ.  Λαγκαδά, με  έδρα  το  Καβαλλάρι  Θεσσαλονίκης, 18ο ΧΛΜ  Παλαιάς  Εθνικής  Θεσσαλονίκης – Καβάλας  και  του  Δήμου  …………..που  έχει  έδρα  την …….., Α.Φ.Μ. ………….., Δ.Ο.Υ. …….  και  εκπροσωπείται  νόμιμα  από τον κ…………………………………………………………………..                   Ο δεύτερος  των  συμβαλλόμενων, με  την  ιδιότητα  του  Δήμαρχου  …………..,  και έχοντας  υπόψη:

1.      Τις διατάξεις του άρθρου 209 του ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

2.      Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80

3.      Τις διατάξεις του Π.Δ. 116/04

4.      Την Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου ……….με αριθμό ………

5.      Την Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θάσου με αριθμό ………... Τα χρηματικά όρια, που καθορίζονται από τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινωνικού Κώδικα.

Αντικείμενο Συμφωνητικού:

1.1  Η  εταιρεία  << ΒΕΛΚΟΣ ΣΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ>>  θα  παραλαμβάνει   από το << Δήμο >> τα  εγκαταλελειμμένα  παλαιά  αυτοκίνητα  εντός  των  ορίων  του  Δήμου  ……….., και  θα  τα  μεταφέρει  με  δικό  της ή  συνεργαζόμενο  μεταφορικό  μέσο, στις  εγκαταστάσεις  της, όπου   τα  αυτοκίνητα  θα  απορρυπαίνονται   σύμφωνα  με τις  υποχρεώσεις  που  απορρέουν από  την  αδειοδότηση  της. Στη  συνέχεια  η  εταιρεία  <<ΒΕΛΚΟΣ ΣΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ>>  θα εκδίδει  όλα  τα  νόμιμα  έγγραφα  προς  το Δήμο.

 

Η διαδικασία  που  θα  ακολουθείται  για  κάθε  όχημα  έχει  ως  εξής:

 

1.    Ο  <<Δήμος>>  θα  τηρεί  όλες  τις  νόμιμες  διαδικασίες  για  τον  εντοπισμό 

και  τη  σήμανση  των  εγκαταλελειμμένων  οχημάτων  καθώς  και  για  τον εντοπισμό  και  ενημέρωση  των  ιδιοκτητών  τους, και  θα  παραδίδει  στην  εταιρεία  << ΒΕΛΚΟΣ  ΣΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ>> μόνο  οχήματα  που  έχουν  πλέον  περιέλθει  στην  κυριότητα  του << Δήμου>>  βάσει  διατάξεων  των  άρθρων  2 & 9 του  116/2004.

2.     Εκπρόσωπος  του  Δήμου  θα  είναι  παρών  κατά  την  απομάκρυνση  του  οχήματος  από  το  σημείο  εγκατάλειψης  και, θα  υποδεικνύει  το  όχημα  στον  οδηγό  του  μεταφορικού  μέσου. Θα  παραδίδει  στον  οδηγό  υπογεγραμμένη  εντολή  παράδοσης   εγκαταλελειμμένου  οχήματος  και  πρακτικό  απομάκρυνσης  αποβλήτου, όπου  θα  αναφέρονται  τα  στοιχεία  του  οχήματος, ο αριθμός  κυκλοφορίας, το σήμειο  εγκατάλειψης, η  κατάσταση  του  οχήματος,  καθώς  και  ο  αριθμός  των  πινακίδων  που  φέρει  το  όχημα. Ο οδηγός  του  μεταφορικού  μέσου  θα  υπογράφει  για  την  παραλαβή  του  οχήματος  σε  αντίγραφο  του  πρακτικού  απομάκρυνσης  αποβλήτου.

3.    Η εταιρεία  <<ΒΕΛΚΟΣ  ΣΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ>> θα  δώσει  στο  << Δήμο >> βεβαίωση  παραλαβής  όπου  θα  αναφέρονται  τα  στοιχεία  του  εγκαταλελειμμένου  οχήματος.

4.    Η  εταιρεία  << ΒΕΛΚΟΣ  ΣΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ>>  θα  φυλάσσει  στις  εγκαταστάσεις  της το  όχημα  για  10 μέρες  όπως  προβλέπεται  από  το  ΠΔ  116/2004.Μετά  από  το  διάστημα  αυτό, το  όχημα  θα  καταστραφεί  και  θα  εκδίδεται  πιστοποιητικό  καταστροφής , το  οποίο  θα  στέλνεται  στο  << Δήμο>>.

5.    Σε  περίπτωση  που  το  όχημα  μετά  την  μεταφορά  του  και  το  διάστημα  της  φύλαξης  του ( 10 μέρες)  ζητηθεί  να  επιστραφεί  στον  ιδιοκτήτη του, τότε  ο ιδιοκτήτης  του  θα  πρέπει  να  μεταβεί  στις  εγκαταστάσεις  της  εταιρείας  για  να  παραλάβει  το  όχημα  του, προσκομίζοντας  την  άδεια  κυκλοφορίας ,  υπεύθυνη  δήλωση  με  τα  πλήρη  στοιχεία  του  αναφέροντας  ότι  είναι  ο  νόμιμος  κάτοχος  του  οχήματος  και  ζητεί  την  επιστροφή  του. Όπως  προβλέπεται  από  το  άρθρο  9 του  ΠΔ  116,ο  ιδιοκτήτης  θα  παραλάβει  το  όχημα  του  μόνο  αφού  καταβάλλει  στην   εταιρεία  για  έξοδα  μεταφοράς  100 ευρώ  και  φύλαξης  5 ευρώ  ανά  ημέρα, διαφορετικά  μετά  την  περίοδο  των  10 ημερών  η  εταιρεία  έχει  το  δικαίωμα  καταστροφής  του  οχήματος.

    Παράδοση  οχημάτων  από  τους  πολίτες  μέσω  του  Δήμου (  περίπτωση  <<με  συναίνεση  ιδιοκτήτη >>

    Σε  περίπτωση  που  ιδιοκτήτης  εγκαταλελειμένου  οχήματος  εντοπίζεται  και  επιθυμεί  τη  μεταφορά  του  οχήματος  του  για  οριστική  διαγραφή  με  συναίνεση, θα ακολουθείται  η  διαδικασία  των  σημείων 1.1  1)  έως 5)  επίσης 

θα  παραδίδονται   στην  εταιρεία  << ΒΕΛΚΟΣ  ΣΤ.  ΝΙΚΟΛΑΟΣ>>  οι  πινακίδες  και  η  άδεια  κυκλοφορίας  του  οχήματος  μαζί  με  υπεύθυνη  δήλωση  συναίνεσης  του ιδιοκτήτη. Εναλλακτικά  ο  <<Δήμος>>  μπορεί  να  παραπέμψει  τον  ιδιοκτήτη  στην  εταιρεία  << ΒΕΛΚΟΣ  ΣΤ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ>>,   η οποία  θα  αναλάβει  όλες  τις  διαδικασέις  απευθείας  με  τον  ιδιοκτήτη.

 

Τιμές

   Το  κόστος  μεταφοράς  των  οχημάτων  στις  εγκαταστάσεις  της  εταιρείας << ΒΕΛΚΟΣ  ΣΤ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ>>  καθώς  και  το  κόστος  απορρύπανσης,  καταστροφής  και  διαγραφής  του, επιβαρύνει  αποκλειστικά  την εταιρεία  << ΒΕΛΚΟΣ  ΣΤ.  ΝΙΚΟΛΑΟΣ>> χωρίς  επιβάρυνση  του  Δήμου.

 

Έναρξη- Πέρας Ισχύος  Συμφωνητικού

   Ως  ημερομηνία  έναρξης  ισχύος  του  παρόντος  θεωρείται  η  ημερομηνία  υπογραφής  του  και  η  ισχύς  της  είναι  2 χρόνια.

   Οι  συμβαλλόμενοι  έχουν  το  δικαίωμα  να  καταγγείλουν  την  παρούσα  χωρίς  καμιά  υποχρέωση  στην  περίπτωση  μη  τήρησης  οποιουδήποτε  όρου  της  παρούσης  θεωρουμένων  όλων  ουσιωδών.

 

Ανωτέρα βία

    Σε  περίπτωση  που  δεν  τηρηθούν  από  τα  συμβαλλόμενα  μέρη  οι  υποχρεώσεις  που  αναφέρονται  στο  παρόν  συμφωνητικό  για  λόγους  ανωτέρας  βίας  ( απεργίες  προσωπικού, κοινωνικές  διαταραχές, κτλ.) αναστέλλεται  η  εκτέλεση  του  παρόντος  για  όσο  χρόνο  θα  διαρκέσει  η  ανωτέρα  βία.

 

Επίλυση  Διαφορών

   Αμφότερο, οι  συμβαλλόμενοι  εγγυώνται  ότι  θα  καταβάλλουν  κάθε  προσπάθεια  εκ  μέρους  τους  στα  μέτρα  του  δυνατού  και  σύμφωνα  με  τα  συναλλακτικά  ήθη  και  την  καλή  πίστη  για  να  εξασφαλίσουν  την  ακώλυτη  και  άριστη  υλοποίηση  των  δια  του  παρόντος  συμφωνηθέντων.

   Τέλος,  ρητά  συμφωνείται  μεταξύ  των  άλλων  ότι  οι  συμβαλλόμενοι  για  κάθε  εκ  του  παρόντος  συμφωνητικού  αναφυόμενη  διαφορά  αποκλειστικά  αρμόδια  ορίζονται  τα  Δικαστήρια  …………, κατά  πάσα  διαδικασία  δικάζονται.

    Το  παρόν  συντάχθηκε  σε  πίστωση  όλων  των  παραπάνω  και  αφού  διαβάστηκε  και  έγινε  αποδεκτό  ανεπιφύλακτα  από  αμφότερα  τα  συμβαλλόμενα  μέρη, υπογράφεται  σε  τρία  ( 3 )  πρωτότυπα  αντίτυπα, ένα ( 1 ) εκ  των  οποίων  λαμβάνει  το  κάθε  συμβαλλόμενο  μέρος  και  ένα  θα  κατατεθεί  στην  αρμόδια  Δ.Ο.Υ.

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΒΕΛΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                                             Ο ΔΗΜΟΣ

 

 

B) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο κ.Τζίτζιο Ιωάννη να υπογράψει το ανωτέρω συμφωνητικό.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 245/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Νικήτη, 13/07/2012

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg