Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 254/2012

254/2012 Εκτύπωση
 

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 15/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι δύο  (22) του μηνός Ιουλίου του έτους 2012, ημέρα Κυριακή και ώρα 13:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 12646/16-07-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκατέσσερις (14) ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                         1) Αναγνωστάρας Γεώργιος

2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                           2) Φάλκος Κωνσταντίνος

3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                             3) Μάντσιος Βασίλειος

4) Λογοτριβή Ελένη                                                    4) Γκιώτης Νικόλαος

5) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                          5) Γιοβανούδας Βαρσάμης

6) Σπανός Μιχαήλ                                                       6) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.

7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                           7) Γεωργιάδης Αναστάσιος

8) Χριστοδούλου Νικόλαος                                        8) Κατσίκης Παναγιώτης

9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                      9) Τσιάρας Εμμανουήλ

10) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                       10) Πράτσας Ιωάννης

11) Κωστίκας Στυλιανός                                             11) Ρεβενικιώτης Δημήτριος

12) Χαλκιά Άννα                                                        12) Πετρίδης Νικόλαος

13) Γκαλή Γιαννούλα                                                  13) Μάλαμα Κυριακή

14) Πράτσας Άγγελος

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα. Μπαλάση Αγγελική για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση βρίσκεται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Μαρμαρά κ. Καπλάνης  Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πράτσας Ιωάννης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.

            Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ.  που αφορά τον «Καθορισμό τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Μεταφορά μαθητών» και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον. Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον, καθώς και για τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διατάξεως.

 

Αριθμός Απόφασης:  254/2012

Θέμα: 2ο  εκτός ημ. διατάξεως           

«Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Μεταφορά μαθητών»».

 

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δεύτερο (2o) θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 35415/28-7-2011 η μεταφορά των μαθητών θα γίνεται πλέον από τους Δήμους που ανήκουν τα σχολεία στα οποία μεταφέρονται οι μαθητές. Η δαπάνη για τη μεταφορά των μαθητών στα σχολεία του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 225.000,00 € σύμφωνα με τα καθορισμένα δρομολόγια. Για το λόγο αυτό θα γίνει ανοιχτός διαγωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 28/80 και του Π.Δ. 60/2007.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τον ανωτέρω καθορισμό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και την ανωτέρω ΚΥΑ,

 

Αποφασίζει Ομόφωνα

 

Α) Εγκρίνει την εκτέλεση της υπηρεσίας «Μεταφορά Μαθητών, πρ/σμού δαπάνης 225.000,00 € .

Β) Καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης της παραπάνω υπηρεσίας τον ανοιχτό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 28/80 και του Π.Δ. 60/2007.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 254/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Νικήτη, 24/07/2012

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg