Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 255/2012

255/2012 Εκτύπωση
 

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 15/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι δύο  (22) του μηνός Ιουλίου του έτους 2012, ημέρα Κυριακή και ώρα 13:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 12646/16-07-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκατέσσερις (14) ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                         1) Αναγνωστάρας Γεώργιος

2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                           2) Φάλκος Κωνσταντίνος

3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                             3) Μάντσιος Βασίλειος

4) Λογοτριβή Ελένη                                                    4) Γκιώτης Νικόλαος

5) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                          5) Γιοβανούδας Βαρσάμης

6) Σπανός Μιχαήλ                                                       6) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.

7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                           7) Γεωργιάδης Αναστάσιος

8) Χριστοδούλου Νικόλαος                                        8) Κατσίκης Παναγιώτης

9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                      9) Τσιάρας Εμμανουήλ

10) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                       10) Πράτσας Ιωάννης

11) Κωστίκας Στυλιανός                                             11) Ρεβενικιώτης Δημήτριος

12) Χαλκιά Άννα                                                        12) Πετρίδης Νικόλαος

13) Γκαλή Γιαννούλα                                                  13) Μάλαμα Κυριακή

14) Πράτσας Άγγελος

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα. Μπαλάση Αγγελική για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση βρίσκεται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Μαρμαρά κ. Καπλάνης  Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πράτσας Ιωάννης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.

            Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ.  που αφορά την «Τροποποίηση ΠΔΕ του έργου «Κατασκευή έργων ύδρευσης-αποχέτευσης όμβριων και ακαθάρτων Ν.Μαρμαρά»» και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον. Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον, καθώς και για τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διατάξεως.

 

 

 

 

Αριθμός Απόφασης:  255/2012

Θέμα: 3ο  εκτός ημ. διατάξεως           

«Τροποποίηση ΠΔΕ του έργου «Κατασκευή έργων ύδρευσης-αποχέτευσης όμβριων και ακαθάρτων Ν.Μαρμαρά»».

 

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τρίτο (3o) θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

            Θέτει  υπόψη του Δ.Σ. το από 19-07-2012 έγγραφο της Αναπληρώτριας Διευθύντριας Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κα. Καραδήμου Δήμητρας, σύμφωνα με το οποίο αναφέρει ότι με την υπ’ αριθμ.: 2801/16-1-2004 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών εγκρίθηκε η ένταξη στο ΠΔΕ στην ΣΑΕΠ 008 το έργο «Κατασκευή έργων ύδρευσης-αποχέτευσης όμβριων και ακαθάρτων Ν.Μαρμαρά» με κωδικό 2004ΕΠ00800006.

Στη συνέχεια με την υπ’ αριθμ.: 5546/12-9-2005 εγκρίθηκε πίστωση 5.474.000 € για το 1ο υποέργο με τίτλο «Ύδρευση-αποχέτευση όμβριων και ακαθάρτων Δ.Δ.Ν.Μαρμαρά Δ.Σιθωνίας» και με την υπ’ αριθμ.: 6424/28-11-2005 εγκρίθηκε πίστωση 2.326.000 € το 2ο υποέργο με τίτλο «Ύδρευση αποχέτευση όμβριων και ακαθάρτων Ν.Μαρμαρά (Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου εν κενώ-Η/Μ εγκαταστάσεις ανύψωσης λυμάτων στην περιοχή Παράδεισος Δ.Δ.Ν.Μαρμαρά).

Με την υπ’ αριθμ.: 118266/09-04-2012 απόφαση του ΥΠΕΚΑ το 2ο υποέργο με τίτλο «Ύδρευση αποχέτευση όμβριων και ακαθάρτων Ν.Μαρμαρά (Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου εν κενώ-Η/Μ εγκαταστάσεις ανύψωσης λυμάτων στην περιοχή Παράδεισος Δ.Δ.Ν.Μαρμαρά)» εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ με κωδικό MIS 349415.

Με την ένταξη του 2ου υποέργου στο ΕΣΠΑ μένει αδιάθετο το ποσό των 2.326.000 €. Για το λόγο αυτό τροποποιούμε το ΠΔΕ και συγκεκριμένα το έργο «Κατασκευή έργων ύδρευσης-αποχέτευσης όμβριων και ακαθάρτων Ν.Μαρμαρά» με κωδικό 2004ΕΠ00800006 και

α) απεντάσσουμε το 2ο υποέργο ποσού 2.326.000 €,

β)  εντάσσουμε για χρηματοδότηση i) την 1η ΣΣ του 1ου υποέργου με τίτλο «Ύδρευση-αποχέτευση όμβριων και ακαθάρτων Δ.Δ.Ν.Μαρμαρά Δ.Σιθωνίας» ποσού 780.000€ και ii) το υποέργο με τίτλο «Ύδρευση-αποχέτευση όμβριων και ακαθάρτων Δ.Δ.Ν.Μαρμαρά (Εγκιβωτισμός αντλιοστασίων)» ποσού 1.458.067,57 €.

            Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την ανωτέρω τροποποίηση.

            Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και το σχετικό

 

Αποφασίζει Ομόφωνα

 

Τροποποιεί το ΠΔΕ και συγκεκριμένα το έργο «Κατασκευή έργων ύδρευσης-αποχέτευσης όμβριων και ακαθάρτων Ν.Μαρμαρά» με κωδικό 2004ΕΠ00800006 και

α) απεντάσσει το 2ο υποέργο ποσού 2.326.000 €,

β)  εντάσσει για χρηματοδότηση i) την 1η ΣΣ του 1ου υποέργου με τίτλο «Ύδρευση-αποχέτευση όμβριων και ακαθάρτων Δ.Δ.Ν.Μαρμαρά Δ.Σιθωνίας» ποσού 780.000€ και ii) το υποέργο με τίτλο «Ύδρευση-αποχέτευση όμβριων και ακαθάρτων Δ.Δ.Ν.Μαρμαρά (Εγκιβωτισμός αντλιοστασίων)» ποσού 1.458.067,57 €.

 

 

 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 255/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Νικήτη, 24/07/2012

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg