Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 262/2012

262/2012 Εκτύπωση
 

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 15/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι δύο  (22) του μηνός Ιουλίου του έτους 2012, ημέρα Κυριακή και ώρα 13:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 12646/16-07-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκατέσσερις (14) ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                         1) Αναγνωστάρας Γεώργιος

2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                           2) Φάλκος Κωνσταντίνος

3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                             3) Μάντσιος Βασίλειος

4) Λογοτριβή Ελένη                                                    4) Γκιώτης Νικόλαος

5) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                          5) Γιοβανούδας Βαρσάμης

6) Σπανός Μιχαήλ                                                       6) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.

7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                           7) Γεωργιάδης Αναστάσιος

8) Χριστοδούλου Νικόλαος                                        8) Κατσίκης Παναγιώτης

9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                      9) Τσιάρας Εμμανουήλ

10) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                       10) Πράτσας Ιωάννης

11) Κωστίκας Στυλιανός                                             11) Ρεβενικιώτης Δημήτριος

12) Χαλκιά Άννα                                                        12) Πετρίδης Νικόλαος

13) Γκαλή Γιαννούλα                                                  13) Μάλαμα Κυριακή

14) Πράτσας Άγγελος

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα. Μπαλάση Αγγελική για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση βρίσκεται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Μαρμαρά κ. Καπλάνης  Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πράτσας Ιωάννης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.

 

Αριθμός Απόφασης:  262/2012

Θέμα: 2ο  ημ. διατάξεως         

«Έγκριση πρακτικού επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών».

 

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ.Ψηλογιάννη Γεώργιο, ο οποίος εισηγούμενος το δεύτερο (2o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

Θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το από 20/07/2012 πρακτικό της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου Σιθωνίας, που αφορά τις αιτήσεις των 1) Κρυωνά Ειρήνη του Θωμά, 2) Τσιτσιρίκο Άγγελο του Αστερίου, 3) HOTEL PORFI BEACH, 4) ΑΚΤΗ Ξ.Τ.Ε., 5) Ψωμαδάκη Κυριακή, 6) Αφοί Μυλωνά ΕΠΕ, 7) Κλωνάρη Παύλου του Ευστρατίου, 8) Τσόγκανο Γεώργιο του Αθανασίου, 9) Τσόγκανο Γεώργιο του Αθανασίου (Ξενοδοχείο Δαμουλάκη Αικατερίνη του Ιωάννη) προς έλεγχο και έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, το πρακτικό της επιτροπής και τις σχετικές αιτήσεις,

 

Αποφασίζει Ομόφωνα

 

Εγκρίνει το από 02/07/2012 πρακτικό της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου Σιθωνίας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 262/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Νικήτη, 24/07/2012

Ο Πρόεδρος

 

 

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 

 

 

 

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg