Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 268/2012

268/2012 Εκτύπωση
 

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 16/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι επτά  (27) του μηνός Αυγούστου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 15235/23-08-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκατέσσερις (14) ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                         1) Ντέμπλας Κυπαρίσσης

2) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                             2) Λαθούρη Πάργα Μαρία

3) Λογοτριβή Ελένη                                                    3) Σπανός Μιχαήλ

4) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                        4) Παπαστεργίου Αχιλλέας

5) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                           5) Φάλκος Κωνσταντίνος

6) Χριστοδούλου Νικόλαος                                        6) Μάντσιος Βασίλειος

7) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                      7) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.

8) Γκιώτης Νικόλαος                                                  8) Γεωργιάδης Αναστάσιος

9) Κωστίκας Στυλιανός                                               9) Κατσίκης Παναγιώτης

10) Χαλκιά Άννα                                                        10) Τσιάρας Εμμανουήλ

11) Γιοβανούδας Βαρσάμης                                        11) Πράτσας Ιωάννης

12) Γκαλή Γιαννούλα                                                  12) Ρεβενικιώτης Δημήτριος

13) Πράτσας Άγγελος                                                 13) Πετρίδης Νικόλαος

14) Μάλαμα Κυριακή

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι κ. Παρδάλης Γεώργιος Δ.Κ. Αγίου Νικολάου, κ. Καπλάνης Γεώργιος Δ.Κ. Νέου Μαρμαρά και κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος Τ.Κ. Μεταγγιτσίου, νομίμως κληθέντες.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος, 2) κ. Πετρίδης Νικόλαος και 3) κ. Παπαστεργίου Αχιλλέας, προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Προέδρου Δ.Σ. στο σώμα. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Κατσίκης Παναγιώτης και 2) κ. Φάλκος Κωνσταντίνος προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Γκιώτης Νικόλαος και 2) κ. Φάλκος Κωνσταντίνος αποχωρούν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ.Γιοβανούδας Βαρσάμης, 2) κ. Ψηλογιάννης Γεώργιος, 3) κ. Παπαστεργίου Αχιλλέας, 4) κ. Πετρίδης Νικόλαος αποχωρούν από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης:  268/2012

Θέμα: 6ο  ημ. διατάξεως         

«Παραλαβή των μελετών του έργου: «Κατασκευή Επαγγελματικού Λυκείου στη Νικήτη Δήμου Σιθωνίας και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου».

 

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον κ.Καραμπατάκη Δημήτριο, Ειδικό Συνεργάτη, ο οποίος εισηγούμενος το έκτο (6o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/87/Α/07.06.2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρό­γραμ­μα Καλλικράτης».

β) Τα σχετικά έγγραφα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας, με τα οποία δηλώνεται αδυναμία της Υπηρεσίας, για τη σύνταξη των μελετών του έργου.

γ) Την προεκτίμηση αμοιβής εκπόνησης μελέτης, που συντάχθηκε βάσει της υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/ο/1257/09.08.2005 Απόφ. Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ/1162/Β/22.08.2005): «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

δ) Την υπ’ αριθμ. Δ15/οικ/6655/22.03.2011 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μετα­φο­ρών και Δικτύων (ΦΕΚ/743/Β/05.05.2011): «Απόφαση Ορίων Αμοιβών Μελετών Έτους 2011».

ε) Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ/114/Α/08.06.2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

στ) Τις σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σιθωνίας με τις οποίες ανατέθηκε σε ιδιώτες μελετητές η εκπόνηση των σχετικών μελετών του έργου.

ζ) Τις σχετικές αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης, του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λο­γι­στη­ρίου και Προμηθειών.

Ανέθεσε σε ιδιώτες Μελετητές τις κάτωθι μελέτες:

1.      ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΠΑΛ ΝΙΚΗΤΗΣ

2.      ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛ ΝΙΚΗΤΗΣ

3.      ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΠΑΛ ΝΙΚΗΤΗΣ

4.      ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛ ΝΙΚΗΤΗΣ

5.      ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΝΑΚ – ΚΕΛΥΦΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΝΙΚΗΤΗΣ

6.      ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΠΑΛ ΝΙΚΗΤΗΣ

7.      ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΝΑΚ - ΚΕΛΥΦΟΣ ΕΠΑΛ ΝΙΚΗΤΗΣ

8.      ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΠΑΛ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

9.      ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΜ ΕΠΑΛ ΝΙΚΗΤΗΣ

10.  ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΝΑΚ - ΗΛΜ ΕΠΑΛ ΝΙΚΗΤΗΣ

11.  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΠΑΛ ΝΙΚΗΤΗΣ

Το σύνολο των εν λόγω μελετών εκπονήθηκαν και υποβλήθηκαν στην Τεχνική Υπηρεσία καθ’ όλα σύμφωνα με τους όρους των σχετικών Συμβάσεων και εντός των προ­βλε­πό­με­νων χρονικών ορίων.

Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαι προς το Δ.Σ. την παραλαβή – έγκριση των κάτωθι μελετών

1.      ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΠΑΛ ΝΙΚΗΤΗΣ

2.      ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛ ΝΙΚΗΤΗΣ

3.      ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΠΑΛ ΝΙΚΗΤΗΣ

4.      ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛ ΝΙΚΗΤΗΣ

5.      ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΝΑΚ – ΚΕΛΥΦΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΝΙΚΗΤΗΣ

6.      ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΠΑΛ ΝΙΚΗΤΗΣ

7.      ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΝΑΚ - ΚΕΛΥΦΟΣ ΕΠΑΛ ΝΙΚΗΤΗΣ

8.      ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΠΑΛ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

9.      ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΜ ΕΠΑΛ ΝΙΚΗΤΗΣ

10.  ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΝΑΚ - ΗΛΜ ΕΠΑΛ ΝΙΚΗΤΗΣ

11.  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΠΑΛ ΝΙΚΗΤΗΣ

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΠΑΛ ΝΙΚΗΤΗΣ

 

200/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σιθωνίας (ΑΔΑ: Β4ΓΩΩ1Φ-ΕΑΒ)

Χριστίνα Αργυροπούλου του Περικλή, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Ταχ. Δ/νση:  Μητροπόλεως 27 – Τ.Κ. 54624 Θεσσαλονίκης, ΑΦΜ 135280739, Δ.Ο.Υ. Β Θεσσαλονίκης

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛ ΝΙΚΗΤΗΣ

 

201/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σιθωνίας (ΑΔΑ: Β4Γ9Ω1Φ-ΑΕ5)

Νικόλαος Ταγρές του Γεώργιου - Στέργιου, Πολιτικός Μηχανικός, Ταχ. Δ/νση:  Ιφιγενείας 5 – Τ.Κ. 54352 Θεσσαλονίκη, ΑΦΜ 119778714, Δ.Ο.Υ. Τούμπας Θεσσαλονίκης

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΠΑΛ ΝΙΚΗΤΗΣ

 

201/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σιθωνίας (ΑΔΑ: Β4Γ9Ω1Φ-ΑΕ5)

Χλιούμης Ανδρέας του Σαραφιανού, Πολιτικός Μηχανικός, Ταχ. Δ/νση:  Κων/πόλεως 5 – Τ.Κ. 63100 Πολύγυρος, ΑΦΜ 045221897, Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου

ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛ ΝΙΚΗΤΗΣ

 

201/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σιθωνίας (ΑΔΑ: Β4Γ9Ω1Φ-ΑΕ5)

Χριστίνα Αργυροπούλου του Περικλή, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Ταχ. Δ/νση:  Μητροπόλεως 27 – Τ.Κ. 54624 Θεσσαλονίκης, ΑΦΜ 135280739, Δ.Ο.Υ. Β Θεσσαλονίκης

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΝΑΚ – ΚΕΛΥΦΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΝΙΚΗΤΗΣ

 

200/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σιθωνίας (ΑΔΑ: Β4ΓΩΩ1Φ-ΕΑΒ)

Χριστίνα Αργυροπούλου του Περικλή, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Ταχ. Δ/νση:  Μητροπόλεως 27 – Τ.Κ. 54624 Θεσσαλονίκης, ΑΦΜ 135280739, Δ.Ο.Υ. Β Θεσσαλονίκης

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΠΑΛ ΝΙΚΗΤΗΣ

 

200/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σιθωνίας (ΑΔΑ: Β4ΓΩΩ1Φ-ΕΑΒ)

Νικόλαος Ταγρές του Γεώργιου - Στέργιου, Πολιτικός Μηχανικός, Ταχ. Δ/νση:  Ιφιγενείας 5 – Τ.Κ. 54352 Θεσσαλονίκη, ΑΦΜ 119778714, Δ.Ο.Υ. Τούμπας Θεσσαλονίκης

ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΝΑΚ - ΚΕΛΥΦΟΣ ΕΠΑΛ ΝΙΚΗΤΗΣ

 

201/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σιθωνίας (ΑΔΑ: Β4Γ9Ω1Φ-ΑΕ5)

Χριστίνα Αργυροπούλου του Περικλή, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Ταχ. Δ/νση:  Μητροπόλεως 27 – Τ.Κ. 54624 Θεσσαλονίκης, ΑΦΜ 135280739, Δ.Ο.Υ. Β Θεσσαλονίκης

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΠΑΛ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

 

200/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σιθωνίας (ΑΔΑ: Β4ΓΩΩ1Φ-ΕΑΒ)

Ευθυμία Δρίτσα του Αναστασίου, Πολιτικός Μηχανικός, Ταχ. Δ/νση:  Πρασακάκη 87 – Τ.Κ. 55535 Πυλαία Θεσσαλονίκης, ΑΦΜ 102532389, Δ.Ο.Υ. Ζ Θεσσαλονίκης

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΜ ΕΠΑΛ ΝΙΚΗΤΗΣ

201/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σιθωνίας (ΑΔΑ: Β4Γ9Ω1Φ-ΑΕ5)

Δημήτριος Τρούλλος του Αντωνίου, Μηχανολόγος Μηχανικός, Ταχ. Δ/νση:  Κιμ. Βόγα 45 – Τ.Κ. 54643 Θεσσαλονίκη, ΑΦΜ 074265940, Δ.Ο.Υ. Η Θεσσαλονίκης

ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΝΑΚ - ΗΛΜ ΕΠΑΛ ΝΙΚΗΤΗΣ

201/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σιθωνίας (ΑΔΑ: Β4Γ9Ω1Φ-ΑΕ5)

Δημήτριος Τρούλλος του Αντωνίου, Μηχανολόγος Μηχανικός, Ταχ. Δ/νση:  Κιμ. Βόγα 45 – Τ.Κ. 54643 Θεσσαλονίκη, ΑΦΜ 074265940, Δ.Ο.Υ. Η Θεσσαλονίκης

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΠΑΛ ΝΙΚΗΤΗΣ

200/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σιθωνίας (ΑΔΑ: Β4ΓΩΩ1Φ-ΕΑΒ)

Δημήτριος Τρούλλος του Αντωνίου, Μηχανολόγος Μηχανικός, Ταχ. Δ/νση:  Κιμ. Βόγα 45 – Τ.Κ. 54643 Θεσσαλονίκη, ΑΦΜ 074265940, Δ.Ο.Υ. Η Θεσσαλονίκης

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση και παραλαβή των ανωτέρω μελετών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ. Καραμπατάκη Δημητρίου και τις ανωτέρω μελέτες,

 

 

 

Αποφασίζει Ομόφωνα

 

Εγκρίνει και παραλαμβάνει τις κάτωθι μελέτες του έργου ««Κατασκευή Επαγγελματικού Λυκείου στη Νικήτη Δήμου Σιθωνίας και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου», ως εξής:

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΠΑΛ ΝΙΚΗΤΗΣ

 

200/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σιθωνίας (ΑΔΑ: Β4ΓΩΩ1Φ-ΕΑΒ)

Χριστίνα Αργυροπούλου του Περικλή, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Ταχ. Δ/νση:  Μητροπόλεως 27 – Τ.Κ. 54624 Θεσσαλονίκης, ΑΦΜ 135280739, Δ.Ο.Υ. Β Θεσσαλονίκης

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛ ΝΙΚΗΤΗΣ

 

201/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σιθωνίας (ΑΔΑ: Β4Γ9Ω1Φ-ΑΕ5)

Νικόλαος Ταγρές του Γεώργιου - Στέργιου, Πολιτικός Μηχανικός, Ταχ. Δ/νση:  Ιφιγενείας 5 – Τ.Κ. 54352 Θεσσαλονίκη, ΑΦΜ 119778714, Δ.Ο.Υ. Τούμπας Θεσσαλονίκης

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΠΑΛ ΝΙΚΗΤΗΣ

 

201/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σιθωνίας (ΑΔΑ: Β4Γ9Ω1Φ-ΑΕ5)

Χλιούμης Ανδρέας του Σαραφιανού, Πολιτικός Μηχανικός, Ταχ. Δ/νση:  Κων/πόλεως 5 – Τ.Κ. 63100 Πολύγυρος, ΑΦΜ 045221897, Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου

ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛ ΝΙΚΗΤΗΣ

 

201/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σιθωνίας (ΑΔΑ: Β4Γ9Ω1Φ-ΑΕ5)

Χριστίνα Αργυροπούλου του Περικλή, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Ταχ. Δ/νση:  Μητροπόλεως 27 – Τ.Κ. 54624 Θεσσαλονίκης, ΑΦΜ 135280739, Δ.Ο.Υ. Β Θεσσαλονίκης

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΝΑΚ – ΚΕΛΥΦΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΝΙΚΗΤΗΣ

 

200/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σιθωνίας (ΑΔΑ: Β4ΓΩΩ1Φ-ΕΑΒ)

Χριστίνα Αργυροπούλου του Περικλή, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Ταχ. Δ/νση:  Μητροπόλεως 27 – Τ.Κ. 54624 Θεσσαλονίκης, ΑΦΜ 135280739, Δ.Ο.Υ. Β Θεσσαλονίκης

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΠΑΛ ΝΙΚΗΤΗΣ

 

200/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σιθωνίας (ΑΔΑ: Β4ΓΩΩ1Φ-ΕΑΒ)

Νικόλαος Ταγρές του Γεώργιου - Στέργιου, Πολιτικός Μηχανικός, Ταχ. Δ/νση:  Ιφιγενείας 5 – Τ.Κ. 54352 Θεσσαλονίκη, ΑΦΜ 119778714, Δ.Ο.Υ. Τούμπας Θεσσαλονίκης

ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΝΑΚ - ΚΕΛΥΦΟΣ ΕΠΑΛ ΝΙΚΗΤΗΣ

 

201/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σιθωνίας (ΑΔΑ: Β4Γ9Ω1Φ-ΑΕ5)

Χριστίνα Αργυροπούλου του Περικλή, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Ταχ. Δ/νση:  Μητροπόλεως 27 – Τ.Κ. 54624 Θεσσαλονίκης, ΑΦΜ 135280739, Δ.Ο.Υ. Β Θεσσαλονίκης

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΠΑΛ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

 

200/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σιθωνίας (ΑΔΑ: Β4ΓΩΩ1Φ-ΕΑΒ)

Ευθυμία Δρίτσα του Αναστασίου, Πολιτικός Μηχανικός, Ταχ. Δ/νση:  Πρασακάκη 87 – Τ.Κ. 55535 Πυλαία Θεσσαλονίκης, ΑΦΜ 102532389, Δ.Ο.Υ. Ζ Θεσσαλονίκης

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΜ ΕΠΑΛ ΝΙΚΗΤΗΣ

201/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σιθωνίας (ΑΔΑ: Β4Γ9Ω1Φ-ΑΕ5)

Δημήτριος Τρούλλος του Αντωνίου, Μηχανολόγος Μηχανικός, Ταχ. Δ/νση:  Κιμ. Βόγα 45 – Τ.Κ. 54643 Θεσσαλονίκη, ΑΦΜ 074265940, Δ.Ο.Υ. Η Θεσσαλονίκης

ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΝΑΚ - ΗΛΜ ΕΠΑΛ ΝΙΚΗΤΗΣ

201/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σιθωνίας (ΑΔΑ: Β4Γ9Ω1Φ-ΑΕ5)

Δημήτριος Τρούλλος του Αντωνίου, Μηχανολόγος Μηχανικός, Ταχ. Δ/νση:  Κιμ. Βόγα 45 – Τ.Κ. 54643 Θεσσαλονίκη, ΑΦΜ 074265940, Δ.Ο.Υ. Η Θεσσαλονίκης

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΠΑΛ ΝΙΚΗΤΗΣ

200/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σιθωνίας (ΑΔΑ: Β4ΓΩΩ1Φ-ΕΑΒ)

Δημήτριος Τρούλλος του Αντωνίου, Μηχανολόγος Μηχανικός, Ταχ. Δ/νση:  Κιμ. Βόγα 45 – Τ.Κ. 54643 Θεσσαλονίκη, ΑΦΜ 074265940, Δ.Ο.Υ. Η Θεσσαλονίκης

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 268/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Νικήτη, 30/08/2012

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 

 

 

 

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg