Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 273/2012

273/2012 Εκτύπωση
 

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 16/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι επτά  (27) του μηνός Αυγούστου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 15235/23-08-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκατέσσερις (14) ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                         1) Ντέμπλας Κυπαρίσσης

2) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                             2) Λαθούρη Πάργα Μαρία

3) Λογοτριβή Ελένη                                                    3) Σπανός Μιχαήλ

4) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                        4) Παπαστεργίου Αχιλλέας

5) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                           5) Φάλκος Κωνσταντίνος

6) Χριστοδούλου Νικόλαος                                        6) Μάντσιος Βασίλειος

7) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                      7) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.

8) Γκιώτης Νικόλαος                                                  8) Γεωργιάδης Αναστάσιος

9) Κωστίκας Στυλιανός                                               9) Κατσίκης Παναγιώτης

10) Χαλκιά Άννα                                                        10) Τσιάρας Εμμανουήλ

11) Γιοβανούδας Βαρσάμης                                        11) Πράτσας Ιωάννης

12) Γκαλή Γιαννούλα                                                  12) Ρεβενικιώτης Δημήτριος

13) Πράτσας Άγγελος                                                 13) Πετρίδης Νικόλαος

14) Μάλαμα Κυριακή

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι κ. Παρδάλης Γεώργιος Δ.Κ. Αγίου Νικολάου, κ. Καπλάνης Γεώργιος Δ.Κ. Νέου Μαρμαρά και κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος Τ.Κ. Μεταγγιτσίου, νομίμως κληθέντες.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος, 2) κ. Πετρίδης Νικόλαος και 3) κ. Παπαστεργίου Αχιλλέας, προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Προέδρου Δ.Σ. στο σώμα. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Κατσίκης Παναγιώτης και 2) κ. Φάλκος Κωνσταντίνος προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Γκιώτης Νικόλαος και 2) κ. Φάλκος Κωνσταντίνος αποχωρούν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης, 2) κ. Ψηλογιάννης Γεώργιος, 3) κ. Παπαστεργίου Αχιλλέας, 4) κ. Πετρίδης Νικόλαος αποχωρούν από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης:  273/2012

Θέμα: 10ο  ημ. διατάξεως       

«Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αριθμ.: 29/2012 μελέτης: «Μελέτη Αποκατάστασης Συγκροτήματος Νερόμυλου Μεταγγιτσίου (Στατική Μελέτη)»».

 

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον κ. Παπαζαχαρία Αρίστο, Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου, ο οποίος εισηγούμενος το δέκατο (10o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

Στις 22 Νοεμβρίου 2011 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, με την υπ’ αριθ. 341/2011 απόφαση της (ΑΔΑ: 45Ψ1Ω1Φ-ΛΙΑ), ανέθεσε την εκπόνηση της Μελέτης: «Μελέτη Αποκατάστασης Συγκροτήματος Νερόμυλου Μεταγγιτσίου (Στατική Μελέτη)», στην Αρχιτέκτων Μηχανικό κα. Καλλιόπη Κουτσοτόλη του Κωνσταντίνου.

Η προαναφερθείσα απόφαση ελήφθη κατ’ εξουσιοδότηση των προβλέψεων της παρ. 3 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, ύστερα από  το υπ’ αριθ. 18810/17.11.2011 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με το οποίο βεβαιωνόταν η αδυναμία της Υπηρεσίας, για τη σύνταξη της προαναφερθείσας μελέτης.

Στις 7 Φεβρουαρίου 2012 μεταξύ του Δημάρχου Σιθωνίας κ. Ιωάννη Τζίτζιου και του προαναφερόμενου μελετητή υπογράφηκε το οικείο συμφωνητικό ύψους 4.299,22€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (ΑΔΑ: ΒΟΖΓΩ1Φ-3ΥΨ).

Με την υπ’ αριθ. 8120/27.04.2012 απόφαση της Προϊσταμένης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (ΑΔΑ: Β46ΟΩ1Φ-ΡΛΕ), ορίστηκε επιβλέπων της μελέτης του θέματος, ο Πολιτικός Μηχανικός Παπαζαχαρίας Γ. Αρίστος και εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης.

Η ανατεθείσα μελέτη εκπονήθηκε από τον ανάδοχο μελετητή εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και υποβλήθηκε στην Διευθύνουσα Υπηρεσία, για τον απαιτούμενο έλεγχο και θεώρηση.

Η εκπονηθείσα μελέτη ελέγχθηκε από τον επιβλέποντα μηχανικό, θεωρήθηκε δεόντως από την Προϊστάμενη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και υποβάλλεται σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο για την απαιτούμενη έγκριση και παραλαβή της σύμφωνα με τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας.

 

Ύστερα από το ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση και την παραλαβή της μελέτης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ. Παπαζαχαρία Αρίστου και την ανωτέρω μελέτη,

 

Αποφασίζει Ομόφωνα

 

Εγκρίνει και παραλαμβάνει την υπ’ αριθμ.:29/2012 μελέτης: «Μελέτη Αποκατάστασης Συγκροτήματος Νερόμυλου Μεταγγιτσίου (Στατική Μελέτη)», η οποία συντάχθηκε από την Αρχιτέκτων Μηχανικό κα. Κουτσοτόλη Καλλιόπη του Κωνσταντίνου, κατόπιν της με αριθμ.: 341/2011 απόφασης ανάθεσης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 273/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Νικήτη, 30/08/2012

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg