Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 304/2012

304/2012 Εκτύπωση
 

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 18/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι τέσσερις  (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 17054/19-09-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι (20) ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                 1) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.

2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                   2) Λογοτριβή Ελένη

3) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                  3) Παπαλέξης Κωνσταντίνος

4) Σπανός Μιχαήλ                                               4) Γκιώτης Νικόλαος

5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                5) Χαλκιά Άννα

6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                   6) Πράτσας Ιωάννης

7) Χριστοδούλου Νικόλαος                                7) Πετρίδης Νικόλαος

8) Παπαστεργίου Αχιλλέας

9) Φάλκος Κωνσταντίνος

10) Μάντσιος Βασίλειος

11) Κωτσίκας Στυλιανός

12) Γιοβανούδας Βαρσάμης

13) Γεωργιάδης Αναστάσιος

14) Γκαλή Γιαννούλα

15) Κατσίκης Παναγιώτης

16) Τσιάρας Εμμανουήλ

17) Πράτσας Άγγελος

18) Ρεβενικιώτης Δημήτριος

19) Μάλαμα Κυριακή

20) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Νέου Μαρμαρά κ. Καπλάνης Γεώργιος και Αγίου Νικόλαου κ. Παρδάλης Γεώργιος.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πετρίδης Νικόλαος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δεύτερου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ψηλογιάννης Γεώργιος και κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης βγαίνουν εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφουν στην αίθουσα στην έναρξη του τέταρτου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Σπανός Μιχαήλ, 2) κ. Φάλκος Κωνσταντίνος, 3) κ. Μάντσιος Βασίλειος, 4) κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος, 5) κ. Τσιάρας Εμμανουήλ αποχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του πρώτου θέματος εντός της ημερησίας διατάξεως. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Λογοτριβή Ελένη προσήλθε στη συνεδρίαση κατά την έναρξη συζητήσεως του δεύτερου θέματος εντός της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κα. Μάλαμα Κυριακή, 2) κ. Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου και 3) κ. Πετρίδης Νικόλαος βρίσκονται εκτός αίθουσας κατά την ψηφοφορία του δεύτερου θέματος εντός της ημερησίας διατάξεως. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πετρίδης Νικόλαος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος αποχωρεί από τη συνεδρίαση στο τέταρτο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Μάλαμα Κυριακή αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης:  304/2012

Θέμα: 3ο  ημ. διατάξεως         

«Έγκριση απολογισμού Δήμου Σιθωνίας έτους 2011».

 

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον κ. Μάντσιο Ιωάννη, ο οποίος εισηγούμενος το τρίτο (3o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:

Θέτει υπόψη του Δ.Σ. την αρ. 204/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σιθωνίας, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε ο απολογισμός του Δήμου Σιθωνίας έτους 2011 και τον υποβάλλει στο Δ.Σ. για έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1β του Ν. 3852/2010.

Ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης αναφέρει ότι ο απολογισμός είναι συνέπεια των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο προϋπολογισμός του Δήμου είναι εργαλείο, ενώ ο απολογισμός είναι η πραγματικότητα. Ο Δήμος μας πήγε καλά το 2011, ήταν πρωτοπόρος στις εντάξεις έργων.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης αναφέρει ότι ο απολογισμός δείχνει ότι η δημοτική αρχή απέτυχε σε σχέση με τους αριθμούς που υπολόγισε στον προϋπολογισμό της. Δε μάζεψε χρήματα που χρωστούν οι διάφοροι, δεν έκανε έλεγχο στις παραχωρήσεις αιγιαλού και παραλίας χάνοντας έσοδα, δεν δούλεψε στην αξιοποίηση της περιουσίας του Δήμου. Ο απολογισμός του Δήμου είναι αποτυχημένος, όποιος ψηφίσει είναι συνύπευθυνος.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου αναφέρει ότι ο προϋπολογισμός και ο απολογισμός είναι άμεσα συναρτημένα. Πρέπει πρώτα να προϋπολογίζουμε τα έσοδα και κατόπιν τα έξοδα. Αυτόν τον απολογισμό που είναι 70% μακριά από τον προϋπολογισμό δεν το ψηφίζω.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πράτσας Άγγελος αναφέρει ότι φαίνεται ότι οι προσλήψεις έχουν ξεφύγει, δεν γίνεται σφιχτή πολιτική, γι’ αυτό δεν ψηφίζει τον απολογισμό.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πετρίδης Νικόλαος  αναφέρει ότι το προσωπικό είναι πολυάριθμο, ενώ ο απολογισμός για τις δαπάνες μελετών είναι πολύ μικρός. Θα ήθελε στον επόμενο απολογισμό τα τετραπλάσια λεφτά για μελέτες. Ψηφίζει τον απολογισμό διότι είναι απεικόνιση της κίνησης των οικονομικών του Δήμου.

            Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση του απολογισμού του Δήμου έτους 2011.

            Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού  έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα,

 

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

 

Εγκρίνει τον απολογισμό του Δήμου Σιθωνίας έτους 2011, όπως εμφανίζεται συνημμένα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

 

 

Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Λογοτριβή Ελένη, 3) Χριστοδούλου Νικόλαος, 4) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 5) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 6) Κωστίκας Στυλιανός, 7) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 8) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 9) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 10) Κατσίκης Παναγιώτης, 11) Μάλαμα Κυριακή, 12) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, 13) Πετρίδης Νικόλαος.

Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γιοβανούδας Βαρσάμης, 2) Πράτσας Άγγελος, 3) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 304/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Νικήτη, 27/09/2012

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg