Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 310/2012

310/2012 Εκτύπωση
 

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 18/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι τέσσερις  (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 17054/19-09-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι (20) ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                 1) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.

2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                   2) Λογοτριβή Ελένη

3) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                  3) Παπαλέξης Κωνσταντίνος

4) Σπανός Μιχαήλ                                               4) Γκιώτης Νικόλαος

5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                5) Χαλκιά Άννα

6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                   6) Πράτσας Ιωάννης

7) Χριστοδούλου Νικόλαος                                7) Πετρίδης Νικόλαος

8) Παπαστεργίου Αχιλλέας

9) Φάλκος Κωνσταντίνος

10) Μάντσιος Βασίλειος

11) Κωτσίκας Στυλιανός

12) Γιοβανούδας Βαρσάμης

13) Γεωργιάδης Αναστάσιος

14) Γκαλή Γιαννούλα

15) Κατσίκης Παναγιώτης

16) Τσιάρας Εμμανουήλ

17) Πράτσας Άγγελος

18) Ρεβενικιώτης Δημήτριος

19) Μάλαμα Κυριακή

20) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Νέου Μαρμαρά κ. Καπλάνης Γεώργιος και Αγίου Νικόλαου κ. Παρδάλης Γεώργιος.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πετρίδης Νικόλαος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δεύτερου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ψηλογιάννης Γεώργιος και κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης βγαίνουν εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφουν στην αίθουσα στην έναρξη του τέταρτου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Σπανός Μιχαήλ, 2) κ. Φάλκος Κωνσταντίνος, 3) κ. Μάντσιος Βασίλειος, 4) κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος, 5) κ. Τσιάρας Εμμανουήλ αποχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του πρώτου θέματος εντός της ημερησίας διατάξεως. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Λογοτριβή Ελένη προσήλθε στη συνεδρίαση κατά την έναρξη συζητήσεως του δεύτερου θέματος εντός της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κα. Μάλαμα Κυριακή, 2) κ. Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου και 3) κ. Πετρίδης Νικόλαος βρίσκονται εκτός αίθουσας κατά την ψηφοφορία του δεύτερου θέματος εντός της ημερησίας διατάξεως. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πετρίδης Νικόλαος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος αποχωρεί από τη συνεδρίαση στο τέταρτο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Μάλαμα Κυριακή αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης:  310/2012

Θέμα: 9ο  ημ. διατάξεως         

«Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του Έργου: «Βελτίωση Επικίνδυνων Σημείων Παραλιακής Οδού Συκιάς (Camping Μύλοι  – Βαλτί)»

 

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το ένατο (9o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

Με την υπ’ αριθμ. 402/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σιθωνίας, (ΑΔΑ: ΒΟΧΒΩ1Φ-ΓΩΟ), εγκρίθηκε το πρακτικό πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, που διενεργήθηκε για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέματος.

Μειοδότης του διαγωνισμού και εν συνεχεία ανάδοχος του προαναφερόμενου έργου αναδείχθηκε η τεχνική εταιρεία με την επωνυμία: «Γ. Εγγλεζάκης – Θ. Λιάτος Ο.Ε.», με την οποία υπογράφηκε το υπ’ αριθμ. 1295/01.02.2012 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού εβδομήντα μία χιλιάδων τριακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (71.345,88€).

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 27/2011 τεχνική μελέτη. Οι συνθήκες της περιοχής εκτέλεσης και οι απαιτήσεις του έργου επέβαλλαν την αναπροσαρμογή των εγκεκριμένων ποσοτήτων της μελέτης και την σύνταξη του παρόντα Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για την τακτοποίηση τους.

Ο παρόν 1ος ΑΠΕ κλείνει στο ποσό της προαναφερθείσας συμβατικής δαπάνης, ήτοι στις εβδομήντα μία χιλιάδων τριακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (71.345.88€).

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 57 του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ/116/Α/18.0.2008): «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων», το Δημοτικό Συμβούλιο, ως προϊσταμένη του έργου αρχή, καλείται σήμερα να εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του προαναφερομένου έργου. 

 

Ύστερα από το ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση του ανωτέρω ΑΠΕ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ. Παπαζαχαρία Αρίστου και τον ανωτέρω ΑΠΕ,

 

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

 

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του Έργου: «Βελτίωση Επικίνδυνων Σημείων Παραλιακής Οδού Συκιάς (Camping Μύλοι  – Βαλτί), με ανάδοχο την τεχνική εταιρεία με την επωνυμία: «Γ. Εγγλεζάκης – Θ. Λιάτος Ο.Ε.».

 

Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Λογοτριβή Ελένη, 3) Χριστοδούλου Νικόλαος, 4) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 5) Κωστίκας Στυλιανός, 6) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 7) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 8) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 9) Κατσίκης Παναγιώτης, 10) Αναγνωστάρας Γεώργιος.

Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γιοβανούδας Βαρσάμης, ο οποίος δεν το ψηφίζει διότι έγινε ένας δρόμος χωματόδρομος, επικίνδυνος και δεν δικαιολογεί το ποσό που δαπανήθηκε, 2) Πράτσας Άγγελος, 3) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 310/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Νικήτη, 27/09/2012

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg