Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 320/2012

320/2012 Εκτύπωση
 

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 18/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι τέσσερις  (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 17054/19-09-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι (20) ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                 1) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.

2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                   2) Λογοτριβή Ελένη

3) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                  3) Παπαλέξης Κωνσταντίνος

4) Σπανός Μιχαήλ                                               4) Γκιώτης Νικόλαος

5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                5) Χαλκιά Άννα

6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                   6) Πράτσας Ιωάννης

7) Χριστοδούλου Νικόλαος                                7) Πετρίδης Νικόλαος

8) Παπαστεργίου Αχιλλέας

9) Φάλκος Κωνσταντίνος

10) Μάντσιος Βασίλειος

11) Κωτσίκας Στυλιανός

12) Γιοβανούδας Βαρσάμης

13) Γεωργιάδης Αναστάσιος

14) Γκαλή Γιαννούλα

15) Κατσίκης Παναγιώτης

16) Τσιάρας Εμμανουήλ

17) Πράτσας Άγγελος

18) Ρεβενικιώτης Δημήτριος

19) Μάλαμα Κυριακή

20) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Νέου Μαρμαρά κ. Καπλάνης Γεώργιος και Αγίου Νικόλαου κ. Παρδάλης Γεώργιος.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πετρίδης Νικόλαος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δεύτερου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ψηλογιάννης Γεώργιος και κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης βγαίνουν εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφουν στην αίθουσα στην έναρξη του τέταρτου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Σπανός Μιχαήλ, 2) κ. Φάλκος Κωνσταντίνος, 3) κ. Μάντσιος Βασίλειος, 4) κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος, 5) κ. Τσιάρας Εμμανουήλ αποχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του πρώτου θέματος εντός της ημερησίας διατάξεως. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Λογοτριβή Ελένη προσήλθε στη συνεδρίαση κατά την έναρξη συζητήσεως του δεύτερου θέματος εντός της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κα. Μάλαμα Κυριακή, 2) κ. Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου και 3) κ. Πετρίδης Νικόλαος βρίσκονται εκτός αίθουσας κατά την ψηφοφορία του δεύτερου θέματος εντός της ημερησίας διατάξεως. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πετρίδης Νικόλαος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος αποχωρεί από τη συνεδρίαση στο τέταρτο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Μάλαμα Κυριακή αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης:  320/2012

Θέμα: 19ο  ημ. διατάξεως       

«Επιβολή προστίμων από ελεύθερη κατασκήνωση»

 

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δέκατο ένατο (19o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

Θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου έγγραφο του Τμήματος Εσόδων Περιουσίας και Ταμείου του Δήμου Σιθωνίας, σύμφωνα με το οποίο θέτει υπόψη του Δ.Σ. έγγραφα της Αστυνομικής Δ/νσης Χαλκιδικής, Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Πολυγύρου, και του Αστυνομικού Τμήματος Αγίου Νικολάου, βάσει των οποίων βεβαιώνεται η παράβαση για ελεύθερη κατασκήνωση σε ελεύθερους κατασκηνωτές και προτείνει την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 4 του Ν. 2160/93, άρθρου 21 του Ν. 2741/99 (πρόστιμο ύψους 146,74 €)

            Ύστερα από τα ανωτέρω κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με την ανωτέρω επιβολή προστίμου.

            Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση, και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και τα σχετικά έγγραφα της Αστυνομικής Δ/νσης Χαλκιδικής, Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Πολυγύρου και του Α.Τ. Αγίου Νικολάου.

Αποφασίζει Ομόφωνα

 

Την επιβολή προστίμου ύψους 146,74 € για παράβαση του Νόμου περί παράνομης κατασκήνωσης στους κάτωθι:

 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ

ΑΙΤΙΑ

ΠΟΣΟ

1

ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΣΟΦΙΑ

ΣΚΗΝΗ

ΚΑΒΟΥΡΟΤΡΥΠΕΣ

07.07.2012

146,74€

2

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΙΟΝΙΑ

ΣΚΗΝΗ

ΚΑΒΟΥΡΟΤΡΥΠΕΣ

07.07.2012

146,74€

3

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΑΡΒΑΡΑ

ΣΚΗΝΗ

ΚΑΒΟΥΡΟΤΡΥΠΕΣ

07.07.2012

146,74€

4

ΚΩΣΤΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΚΗΝΗ

ΚΑΒΟΥΡΟΤΡΥΠΕΣ

07.07.2012

146,74€

5

BERBERE MARSEL

ALBERT

ANNA

ΣΚΗΝΗ

ΚΑΒΟΥΡΟΤΡΥΠΕΣ

07.07.2012

146,74€

6

ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΛΕΝΗ

Α. ΑΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΗ ΣΚΗΝΗ

16.07.2012

 

Β. ΑΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΗ ΣΚΗΝΗ

07.07.2012

146,74€

 

 

 

 

146,74€

7

PRIFTI THANAS

PETRO

VASILIKA

ΑΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΗ

ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ

07.07.2012

146,74€

8

CECO CHARALABO

NIKO

RAIMONDA

ΣΚΗΝΗ

ΚΑΒΟΥΡΟΤΡΥΠΕΣ

07.07.2012

146,74€

9

ΤΖΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΜΑΡΩ

ΣΚΗΝΗ

ΚΑΒΟΥΡΟΤΡΥΠΕΣ

07.07.2012

146,74€

10

ΚΑΣΠΑΡΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΒΑΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ

ΣΚΗΝΗ

ΚΑΒΟΥΡΟΤΡΥΠΕΣ

07.07.2012

146,74€

11

 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ

ΑΛΕΞΙΟΣ

ΣΒΕΤΛΑΝΑ

ΣΚΗΝΗ

ΚΑΒΟΥΡΟΤΡΥΠΕΣ

07.07.2012

146,74€

12

ΜΥΛΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ

ΣΚΗΝΗ

ΚΑΒΟΥΡΟΤΡΥΠΕΣ

07.07.2012

146,74€

13

ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΧΑΙΔΕΥΤΟΣ

ΑΝΝΑ

ΣΚΗΝΗ

ΚΑΒΟΥΡΟΤΡΥΠΕΣ

07.07.2012

146,74€

14

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ

ΣΚΗΝΗ

ΚΑΒΟΥΡΟΤΡΥΠΕΣ

07.07.2012

146,74€

15

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΑΒΡΙΗΛ

ΣΟΦΙΑ

ΣΚΗΝΗ

ΚΑΒΟΥΡΟΤΡΥΠΕΣ

07.07.2012

146,74€

16

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΛΕΝΗ

ΣΚΗΝΗ

ΚΑΒΟΥΡΟΤΡΥΠΕΣ

07.07.2012

146,74€

17

ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΣΚΗΝΗ

ΚΑΒΟΥΡΟΤΡΥΠΕΣ

07.07.2012

146,74€

18

ΓΕΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΡΥΦΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΣΚΗΝΗ

ΚΑΒΟΥΡΟΤΡΥΠΕΣ

07.07.2012

146,74€

19

ΚΙΟΡΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΡΑΚΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΕΥΠΡΑΞΙΑ

ΣΚΗΝΗ

ΚΑΒΟΥΡΟΤΡΥΠΕΣ

07.07.2012

146,74€

20

ΤΕΛΛΙΔΟΥ ΣΟΝΙΑ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ

ΣΚΗΝΗ

ΚΑΒΟΥΡΟΤΡΥΠΕΣ

07.07.2012

146,74€

21

ΚΑΛΙΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΣΚΗΝΗ

ΚΑΒΟΥΡΟΤΡΥΠΕΣ

07.07.2012

146,74€

22

ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ ΘΕΟΚΛΕΙΑ

ΑΒΡΑΑΜ

ΤΟΛΙΝΑ

ΣΚΗΝΗ

ΚΑΒΟΥΡΟΤΡΥΠΕΣ

07.07.2012

146,74€

23

ΒΕΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΣΚΗΝΗ

ΚΑΒΟΥΡΟΤΡΥΠΕΣ

07.07.2012

146,74€

24

ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΉΝΗ

ΛΟΥΜΠΟΜΙΡ

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΣΚΗΝΗ

ΚΑΒΟΥΡΟΤΡΥΠΕΣ

07.07.2012

146,74€

25

ΚΑΒΟΥΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ

ΕΡΑΤΩ

ΣΚΗΝΗ

ΚΑΒΟΥΡΟΤΡΥΠΕΣ

07.07.2012

146,74€

26

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΣΚΗΝΗ

ΚΑΒΟΥΡΟΤΡΥΠΕΣ

07.07.2012

146,74€

27

ΜΠΕΚΙΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΣΚΗΝΗ ΛΙΒΑΡΙ

ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ

15.07.2012

146,74€

28

ΜΟΥΤΑΦΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΝΙΚΗ

ΣΚΗΝΗ ΛΙΒΑΡΙ

ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ

15.07.2012

146,74€

29

ΔΑΧΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ

ΕΥΠΡΑΞΙΑ

ΣΚΗΝΗ ΛΙΒΑΡΙ

ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ

15.07.2012

146,74€

30

ΔΟΥΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΥΘΥΜΙΑ

ΣΚΗΝΗ ΛΙΒΑΡΙ

ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ

15.07.2012

146,74€

31

ΓΕΡΟΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

ΣΚΗΝΗ ΛΙΒΑΡΙ

ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ

15.07.2012

146,74€

32

ΚΟΜΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΑΡΙΑΝΝΑ

ΣΚΗΝΗ ΛΙΒΑΡΙ

ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ

15.07.2012

146,74€

33

ΚΑΓΞΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΕΥΘΥΜΙΑ

ΣΚΗΝΗ ΛΙΒΑΡΙ

ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ

15.07.2012

146,74€

34

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΚΗΝΗ ΔΙΑΠΟΡΟΣ

ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ

15.07.2012

146,74€

35

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΣΚΗΝΗ ΔΙΑΠΟΡΟΣ

ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ

15.07.2012

146,74€

36

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ

ΣΚΗΝΗ ΔΙΑΠΟΡΟΣ

ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ

15.07.2012

146,74€

37

ΣΑΒΒΑΤΟΥΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ

ΜΑΡΙΑ

ΣΚΗΝΗ ΔΙΑΠΟΡΟΣ

ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ

15.07.2012

146,74€

38

ΙΧΤΙΑΓΙΑΡΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΟΡΝΗΛΙΑ

ΣΚΗΝΗ ΔΙΑΠΟΡΟΣ

ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ

15.07.2012

146,74€

39

ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΕΝΟΥΛΑ

ΣΚΗΝΗ ΔΙΑΠΟΡΟΣ

ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ

15.07.2012

146,74€

40

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΣΚΗΝΗ ΔΙΑΠΟΡΟΣ

ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ

15.07.2012

146,74€

41

ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ ΛΙΒΑΡΙ ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ

15.07.2012

146,74€

42

ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΛΕΑΝΘΗ

ΤΡΙΣΤΙΝΙΚΑ

ΣΚΗΝΗ

16.07.2012

146,74€

43

ΝΑΣΙΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΑΡΙΑ

ΤΡΙΣΤΙΝΙΚΑ

ΣΚΗΝΗ

16.07.2012

146,74€

44

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΤΡΙΣΤΙΝΙΚΑ

ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ

16.07.2012

146,74€

45

ΖΕΡΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΑΡΙΑ

ΤΡΙΣΤΙΝΙΚΑ

ΣΚΗΝΗ

16.07.2012

146,74€

46

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΙΟΥΛΙΑ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΤΡΙΣΤΙΝΙΚΑ

ΣΚΗΝΗ

16.07.2012

146,74€

47

ΜΑΒΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΖΙΑΝΝΑ

ΤΡΙΣΤΙΝΙΚΑ

ΣΚΗΝΗ

16.07.2012

146,74€

48

ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΟΥΜΕΛΑ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΙΩΑΝΝΑ

ΤΡΙΣΤΙΝΙΚΑ

ΣΚΗΝΗ

16.07.2012

146,74€

49

ΖΑΓΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΡΙΣΤΙΝΙΚΑ

ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ

16.07.2012

146,74€

50

ΤΣΙΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΑΡΙΑ

ΤΡΙΣΤΙΝΙΚΑ

ΣΚΗΝΗ

16.07.2012

146,74€

51

ΣΑΛΜΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΟΥΡΑΝΙΑ

ΤΡΙΣΤΙΝΙΚΑ

ΣΚΗΝΗ

16.07.2012

146,74€

52

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΖΩΗ

ΤΡΙΣΤΙΝΙΚΑ

ΣΚΗΝΗ

16.07.2012

146,74€

53

ΣΥΚΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ

ΤΡΙΣΤΙΝΙΚΑ

ΣΚΗΝΗ

16.07.2012

146,74€

54

ΜΑΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ

ΤΡΙΣΤΙΝΙΚΑ

ΣΚΗΝΗ

16.07.2012

146,74€

55

ΤΣΟΥΦΛΙΔΟΥ ΔΑΝΑΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ

ΤΡΙΣΤΙΝΙΚΑ

ΣΚΗΝΗ

16.07.2012

146,74€

56

ΤΣΙΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΤΡΙΣΤΙΝΙΚΑ

ΣΚΗΝΗ

16.07.2012

146,74€

57

ΡΟΥΖΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΤΡΙΣΤΙΝΙΚΑ

ΣΚΗΝΗ

16.07.2012

146,74€

58

ΜΟΥΡΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΛΑΖΑΡΟΣ

ΜΑΡΙΑ

ΤΡΙΣΤΙΝΙΚΑ

ΣΚΗΝΗ

16.07.2012

146,74€

59

ΓΙΟΥΨΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΛΕΝΗ

ΣΚΗΝΗ ΑΡΕΤΕΣ

ΣΥΚΙΑΣ 16.07.2012

146,74€

60

ΚΑΡΙΩΤOY ΙΩΑΝΝΑ KΑΛΛΙΟΠΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΣΚΗΝΗ ΑΡΕΤΕΣ

ΣΥΚΙΑΣ 16.07.2012

146,74€

61

ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΚΗΝΗ ΑΡΕΤΕΣ

ΣΥΚΙΑΣ 16.07.2012

146,74€

62

ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΛΕΝΑ

ΣΚΗΝΗ ΑΡΕΤΕΣ

ΣΥΚΙΑΣ 16.07.2012

146,74€

63

ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΣΚΗΝΗ ΑΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΗΣ

16.07.2012

146,74€

64

ΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΓΚΟΥΡΑΜΙ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΒΑΡΒΑΡΑ

ΣΚΗΝΗ ΑΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΗΣ

16.07.2012

146,74€

65

ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΣΠΑΣΙΑ

ΤΡΙΣΤΙΝΙΚΑ

ΣΚΗΝΗ

16.07.2012

146,74€

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 320/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Νικήτη, 27/09/2012

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg