Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 326/2012

326/2012 Εκτύπωση
 

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 18/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι τέσσερις  (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 17054/19-09-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι (20) ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                 1) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.

2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                   2) Λογοτριβή Ελένη

3) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                  3) Παπαλέξης Κωνσταντίνος

4) Σπανός Μιχαήλ                                               4) Γκιώτης Νικόλαος

5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                5) Χαλκιά Άννα

6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                   6) Πράτσας Ιωάννης

7) Χριστοδούλου Νικόλαος                                7) Πετρίδης Νικόλαος

8) Παπαστεργίου Αχιλλέας

9) Φάλκος Κωνσταντίνος

10) Μάντσιος Βασίλειος

11) Κωτσίκας Στυλιανός

12) Γιοβανούδας Βαρσάμης

13) Γεωργιάδης Αναστάσιος

14) Γκαλή Γιαννούλα

15) Κατσίκης Παναγιώτης

16) Τσιάρας Εμμανουήλ

17) Πράτσας Άγγελος

18) Ρεβενικιώτης Δημήτριος

19) Μάλαμα Κυριακή

20) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Νέου Μαρμαρά κ. Καπλάνης Γεώργιος και Αγίου Νικόλαου κ. Παρδάλης Γεώργιος.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πετρίδης Νικόλαος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δεύτερου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ψηλογιάννης Γεώργιος και κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης βγαίνουν εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφουν στην αίθουσα στην έναρξη του τέταρτου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Σπανός Μιχαήλ, 2) κ. Φάλκος Κωνσταντίνος, 3) κ. Μάντσιος Βασίλειος, 4) κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος, 5) κ. Τσιάρας Εμμανουήλ αποχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του πρώτου θέματος εντός της ημερησίας διατάξεως. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Λογοτριβή Ελένη προσήλθε στη συνεδρίαση κατά την έναρξη συζητήσεως του δεύτερου θέματος εντός της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κα. Μάλαμα Κυριακή, 2) κ. Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου και 3) κ. Πετρίδης Νικόλαος βρίσκονται εκτός αίθουσας κατά την ψηφοφορία του δεύτερου θέματος εντός της ημερησίας διατάξεως. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πετρίδης Νικόλαος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος αποχωρεί από τη συνεδρίαση στο τέταρτο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Μάλαμα Κυριακή αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης:  326/2012

Θέμα: 25ο  ημ. διατάξεως       

«Έγκριση διενέργειας προμηθειών».

 

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ντέμπλα Κυπαρίσση, ο οποίος εισηγούμενος το εικοστό πέμπτο (25o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010): «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του» και σύμφωνα με το άρθρο 72: «1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) (…), δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών (…) σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, (…)». Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, ως όργανο διοίκησης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, έχει γενική αρμοδιότητα και αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες του οικείου Ο.Τ.Α., εκτός από τα θέματα που, βάσει ρητής διάταξης, ανήκουν στην αρμοδιότητα των λοιπών οργάνων του Δήμου. Όσον αφορά ειδικότερα στην έγκριση διενέργειας ορισμένης δημοτικής προμήθειας, η αρμοδιότητα ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο και μόνο κατ’ εξαίρεση, όταν η προμήθεια διενεργείται με απευθείας ανάθεση, λόγω της συνδρομής εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, αρμόδιο όργανο για την έγκρισή της είναι η Οικονομική Επιτροπή. Το ίδιο όργανο (Οικονομική Επιτροπή) είναι, καταρχήν, αρμόδιο για την έγκριση μιας δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης. (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 33/2012).

 

Ο Δήμος μας χρειάζεται να προβεί στην προμήθεια:

Α) ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Σιθωνίας.

Έχει εγγραφεί σχετική πίστωση 15.000,00 Ευρώ, στον ΚΑ 02.20.6662.0012 του προϋπολογισμού του Δήμου.

Β) υλικών ασύρματου δικτύου Δήμου Σιθωνίας. Έχει εγγραφεί σχετική πίστωση 7.792,05 Ευρώ, στον ΚΑ 02.10.7135.0009 του προϋπολογισμού του Δήμου.

Γ) υλικών για πότισμα για τις ανάγκες του Δήμου Σιθωνίας. Έχει εγγραφεί σχετική πίστωση 15.000,00 Ευρώ, στον ΚΑ 02.35.6693.0003 του προϋπολογισμού του Δήμου.

Δ) υλικών αντλιοστασίων ύδρευσης Δήμου Σιθωνίας. Έχει εγγραφεί σχετική πίστωση 60.000,00 Ευρώ, στον ΚΑ 02.25.6662.0046 του προϋπολογισμού του Δήμου.

Ε) προμήθεια κυβόλιθων για την αποκατάσταση πλακοστρώσεων Δ.Ε. Τορώνης. Έχει εγγραφεί σχετική πίστωση 7.000,00 Ευρώ, στον ΚΑ 02.30.6662.0010 του προϋπολογισμού του Δήμου.

ΣΤ) εργαλείων-υλικών ύδρευσης. Έχει εγγραφεί σχετική πίστωση 5.000,00 Ευρώ, στον ΚΑ 02.25.6662.0042 του προϋπολογισμού του Δήμου.

Ζ) σπόρων, φυτών και δενδρυλλίων. Έχει εγγραφεί σχετική πίστωση 2.400,00 Ευρώ, στον ΚΑ 02.35.6692.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η) πληροφοριακού φυλλαδίου του Δήμου. Έχει εγγραφεί σχετική πίστωση 15.000,00 Ευρώ, στον ΚΑ 02.15.6471.0006 του προϋπολογισμού του Δήμου.

Θ) κολωνακίων πεζοδρομίου του Δήμου. Έχει εγγραφεί σχετική πίστωση 15.000,00 Ευρώ, στον ΚΑ 02.30.7135.0004 του προϋπολογισμού του Δήμου.

 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη διενέργεια των εν λόγω προμηθειών.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και τις διατάξεις των άρθρων 65 και 72 του Ν.3852/2010,

 

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

 

Εγκρίνει τη διενέργεια προμήθειας :

Α) ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Σιθωνίας. Έχει εγγραφεί σχετική πίστωση 15.000,00 Ευρώ, στον ΚΑ 02.20.6662.0012 του προϋπολογισμού του Δήμου.

Β) υλικών ασύρματου δικτύου Δήμου Σιθωνίας. Έχει εγγραφεί σχετική πίστωση 7.792,05 Ευρώ, στον ΚΑ 02.10.7135.0009 του προϋπολογισμού του Δήμου.

Γ) υλικών για πότισμα για τις ανάγκες του Δήμου Σιθωνίας. Έχει εγγραφεί σχετική πίστωση 15.000,00 Ευρώ, στον ΚΑ 02.35.6693.0003 του προϋπολογισμού του Δήμου.

Δ) υλικών αντλιοστασίων ύδρευσης Δήμου Σιθωνίας. Έχει εγγραφεί σχετική πίστωση 60.000,00 Ευρώ, στον ΚΑ 02.25.6662.0046 του προϋπολογισμού του Δήμου.

Ε) κυβόλιθων για την αποκατάσταση πλακοστρώσεων Δ.Ε. Τορώνης. Έχει εγγραφεί σχετική πίστωση 7.000,00 Ευρώ, στον ΚΑ 02.30.6662.0010 του προϋπολογισμού του Δήμου.

ΣΤ) εργαλείων-υλικών ύδρευσης. Έχει εγγραφεί σχετική πίστωση 5.000,00 Ευρώ, στον ΚΑ 02.25.6662.0042 του προϋπολογισμού του Δήμου.

Ζ) σπόρων, φυτών και δενδρυλλίων. Έχει εγγραφεί σχετική πίστωση 2.400,00 Ευρώ, στον ΚΑ 02.35.6692.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η) πληροφοριακού φυλλαδίου του Δήμου. Έχει εγγραφεί σχετική πίστωση 15.000,00 Ευρώ, στον ΚΑ 02.15.6471.0006 του προϋπολογισμού του Δήμου.

Θ) κολωνακίων πεζοδρομίου του Δήμου. Έχει εγγραφεί σχετική πίστωση 15.000,00 Ευρώ, στον ΚΑ 02.30.7135.0004 του προϋπολογισμού του Δήμου.

 

Ο δε τρόπος εκτελέσεως και οι όροι του διαγωνισμού θα καθοριστούν με  απόφαση της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1 ΕΚΠΟΤΑ.

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης δεν ψηφίζει μόνο το τέταρτο σκέλος των προμηθειών.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 326/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Νικήτη, 27/09/2012

Ο Πρόεδρος

 

 

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg