Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 333/2012

333/2012 Εκτύπωση
 

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 18/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι τέσσερις  (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 17054/19-09-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι (20) ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                 1) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.

2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                   2) Λογοτριβή Ελένη

3) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                  3) Παπαλέξης Κωνσταντίνος

4) Σπανός Μιχαήλ                                               4) Γκιώτης Νικόλαος

5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                5) Χαλκιά Άννα

6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                   6) Πράτσας Ιωάννης

7) Χριστοδούλου Νικόλαος                                7) Πετρίδης Νικόλαος

8) Παπαστεργίου Αχιλλέας

9) Φάλκος Κωνσταντίνος

10) Μάντσιος Βασίλειος

11) Κωτσίκας Στυλιανός

12) Γιοβανούδας Βαρσάμης

13) Γεωργιάδης Αναστάσιος

14) Γκαλή Γιαννούλα

15) Κατσίκης Παναγιώτης

16) Τσιάρας Εμμανουήλ

17) Πράτσας Άγγελος

18) Ρεβενικιώτης Δημήτριος

19) Μάλαμα Κυριακή

20) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Νέου Μαρμαρά κ. Καπλάνης Γεώργιος και Αγίου Νικόλαου κ. Παρδάλης Γεώργιος.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πετρίδης Νικόλαος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δεύτερου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ψηλογιάννης Γεώργιος και κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης βγαίνουν εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφουν στην αίθουσα στην έναρξη του τέταρτου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Σπανός Μιχαήλ, 2) κ. Φάλκος Κωνσταντίνος, 3) κ. Μάντσιος Βασίλειος, 4) κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος, 5) κ. Τσιάρας Εμμανουήλ αποχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του πρώτου θέματος εντός της ημερησίας διατάξεως. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Λογοτριβή Ελένη προσήλθε στη συνεδρίαση κατά την έναρξη συζητήσεως του δεύτερου θέματος εντός της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κα. Μάλαμα Κυριακή, 2) κ. Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου και 3) κ. Πετρίδης Νικόλαος βρίσκονται εκτός αίθουσας κατά την ψηφοφορία του δεύτερου θέματος εντός της ημερησίας διατάξεως. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πετρίδης Νικόλαος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος αποχωρεί από τη συνεδρίαση στο τέταρτο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Μάλαμα Κυριακή αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης:  333/2012

Θέμα: 32ο  ημ. διατάξεως       

«Αίτηση Λειβαδιώτη Ιωάννη».

 

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τριακοστό δεύτερο (32o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

Με την υπ’ αριθμ.: 19164/24-11-2011 αίτηση του ο κ. Λειβαδιώτη Ιώαννη, κάτοικος Ν.Μαρμαρά, αιτήθηκε την ανανέωση της πληρεξουσιότητας στον νέο Δήμαρχο κ.Τζίτζιο Ιωάννη για την υπογραφή συμβολαίου μεταβίβασης προσκυρωμένου κοινόχρηστου τμήματος οικοπέδου 36,50 τ.μ. που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Ν.Μαρμαρά ιδιοκτησίας του Δήμου στους Ελένη Ζαμινού, Βασιλική Λειβαδιώτη-Ζαμινού, Ιωάννη Λειβαδιώτη που είναι ιδιοκτήτες του όμορου οικοπέδου με ΚΑΕΚ 490400227010 και εκδόθηκε η 422/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας . Με την αρ. 117/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας, η οποία ελέγχθηκε και από τη Γενική Γραμματεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, είχε εξουσιοδοτηθεί ο πρώην Δήμαρχος Σιθωνίας. Κατόπιν πληρώθηκε στο Δήμο με αρ. διπλοτύπου 1157/26-07-2010 το τίμημα των 10.726,00 € για τα 36,50 τ.μ.

Και στις δύο αποφάσεις δεν είχαν εγγραφεί και τα ονόματα των υπολοίπων ιδιοκτητών που είναι απαραίτητα και πρέπει να συμπληρωθούν και είναι τα κάτωθι:

1.      Ευστρατία Ξεινού του Ιωάννη

2.      Ιωάννης Παρλαμέντας του Αθανασίου

3.      Γκβίντον Τουρσίδης του Ιωάννη

4.      Αλίνα Τουρσίδη του Γκίβι

5.      Λουτσία Μανταλένα Μοία του Γκεορκγε

6.      Γιαννιώτη Αντιγόνη

7.      Γιαννιώτης Θεοφάνης του  Φιλίππου

8.      Σειτανίδης Παναγιώτης

9.      Λειβαδιώτη Ξενοφών

10.  Γιαννιώτη Γεώργιο

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου,

 

Αποφασίζει Ομόφωνα

 

Την προσκύρωση κοινόχρηστου τμήματος οικοπέδου 36,50 τ.μ. που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Ν.Μαρμαρά ιδιοκτησίας του Δήμου στους Ελένη Ζαμινού, Βασιλική Λειβαδιώτη-Ζαμινού, Ιωάννη Λειβαδιώτη, Ευστρατία Ξεινού του Ιωάννη, Παρλαμέντα Ιωάννη του Αθανασίου, Γκβίντον Τουρσίδη του Ιωάννη, Αλίνα Τουρσίδη του Γκίβι, Λουτσία Μανταλένα Μοϊα του Γκεορκγε, Γιαννιώτη Αντιγόνη, Γιαννιώτη Θεοφάνη του Φιλίππου, Σεϊτανίδη Παναγιώτη, Λειβαδιώτη Ξενοφών, Γιαννιώτη Γεώργιο, που είναι ιδιοκτήτες του όμορου οικοπέδου με ΚΑΕΚ 490400227010.

 

Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης για την υπογραφή του σχετικού συμβολαίου.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 333/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Νικήτη, 27/09/2012

Ο Πρόεδρος

 

 

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg