Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 338/2012

338/2012 Εκτύπωση
 

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 19/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη, σήμερα στις τρεις  (3) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 17619/28-09-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαέξι (16) ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                 1) Λογοτριβή Ελένη

2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                   2) Σπανός Μιχαήλ

3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                     3) Παπαστεργίου Αχιλλέας

4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                 4) Μάντσιος Βασίλειος

5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                5) Χαλκιά Άννα

6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                   6) Γιοβανούδας Βαρσάμης

7) Χριστοδούλου Νικόλαος                                7) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.

8) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                             8) Κατσίκης Παναγιώτης

9) Φάλκος Κωνσταντίνος                                   9) Τσιάρας Εμμανουήλ

10) Κωστίκας Στυλιανός                                   10) Πετρίδης Νικόλαος

11) Γεωργιάδης Αναστάσιος                             11) Μάλαμα Κυριακή

12) Γκαλή Γιαννούλα

13) Πράτσας Άγγελος

14) Πράτσας Ιωάννης

15) Ρεβενικιώτης Δημήτριος

16) Γκιώτης Νικόλαος

 

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Νέου Μαρμαρά κ. Καπλάνης Γεώργιος , Αγίου Νικόλαου κ. Παρδάλης Γεώργιος και της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου προσήλθε στη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση των ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Λογοτριβή Ελένη προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ.  που αφορά την «Έγκριση πρακτικού επιτροπής του άρθρου 5 παρ. 4 του Ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138 Α), για παραχωρήσεις αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων στο Δήμο Σιθωνίας και συγκεκριμένα: μία (1) στη Δ.Κ. Νικήτης, μία (1) στη Δ.Κ. Νέου Μαρμαρά, δύο (2) στη Δ.Κ. Αγίου Νικολάου, δύο (2) στη Δ.Κ. Συκιάς και μία (1) στην Τ.Κ. Μεταγγιτσίου» και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον. Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον, καθώς και για τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διατάξεως.

 

Αριθμός Απόφασης:  338/2012

Θέμα: 2ο  εκτός ημ. διατάξεως           

«Έγκριση πρακτικού επιτροπής του άρθρου 5 παρ. 4 του Ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138 Α), για παραχωρήσεις αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων στο Δήμο Σιθωνίας και συγκεκριμένα: μία (1) στη Δ.Κ. Νικήτης, μία (1) στη Δ.Κ. Νέου Μαρμαρά, δύο (2) στη Δ.Κ. Αγίου Νικολάου, δύο (2) στη Δ.Κ. Συκιάς και μία (1) στην Τ.Κ. Μεταγγιτσίου».

 

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ντέμπλα Κυπαρίσση, ο οποίος εισηγούμενος δεύτερο (2o) θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

Σύμφωνα με το Νόμο 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, στις πρόσθετες αρμοδιότητες των δήμων άρθρο 94 παράγραφος 6 αριθμός 34, είναι η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων.  Στην ανωτέρω αρμοδιότητα περιλαμβάνεται το σύνολο της εκμετάλλευσης του περιπτέρου (αδειοδότηση, εκμίσθωση, μετατόπιση κλπ), σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 61 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Γεν. Δ/νση Αυτοδιοίκησης, Τμήμα Οργάνωσης και λειτουργίας ΟΤΑ.

Ο Δήμος Σιθωνίας  προχώρησε στις πληρώσεις αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων του Δήμου Σιθωνίας, με  σχετική προκήρυξη που δημοσιεύτηκε ύστερα από την υπ’ αριθμό  148/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και με την υπ’ αριθμ. 10965/19-06-2012 ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παραχωρήσεις αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων.

Με την αριθ. 225/2011 απόφαση του Δημάρχου Σιθωνίας, συστήθηκε  η επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5, παρ.4 του ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138 Α΄), και έργο αυτής είναι ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των δικαιούχων.

Σας επισυνάπτουμε το υπ’ αριθμ. 1/2012 πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 5, παρ.4 του ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138 Α΄), ελέγχου των δικαιολογητικών και κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των δικαιούχων καθώς και το υπ’ αριθμ. 2/2012 πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 5, παρ.4 του ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138 Α΄). ελέγχου ενστάσεων που κατατέθηκαν προς την επιτροπή – επανέλεγχος δικαιολογητικών αδειών περιπτέρων και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες λόγω αρμοδιότητας.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τη έγκριση του πρακτικού της ανωτέρω επιτροπής.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Αντιδημάρχου, τα ανωτέρω πρακτικά,

 

Αποφασίζει Ομόφωνα

 

Εγκρίνει το υπ’ αριθμ.: 1/2012 πρακτικό της επιτροπής άρθρου 5 παρ. 4 του Ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138 Α), ελέγχου των δικαιολογητικών και κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των δικαιούχων.

 

Χορηγεί άδειες εκμετάλλευσης περιπτέρων στο Δήμο Σιθωνίας ως κάτωθι:

1) Για τη Δημοτική Κοινότητα Νικήτης χορηγείται μία άδεια στον κ. Σουνά Δημήτριο του Αθανασίου.

2) Για τη Δημοτική Κοινότητα Νέου Μαρμαρά χορηγείται μία άδεια στον κ. Χαριστό Δημήτριο του Ιωάννη.

3) Για τη Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου χορηγούνται δύο άδειες στους: 1) κ. Γιαννέλη Απόστολο του Ανδρέα και 2) κα. Μάντσιου Ασημίνα του Ιωάννη.

4) Για τη Δημοτική Κοινότητα Συκιάς χορηγούνται δύο άδειες στους: 1) κ. Γεράκη Παναγιώτη του Νικολάου και 2) κ. Παρασκευά Γεώργιο του Ζήση.

5) Για τη Τοπική Κοινότητα Μεταγγιτσίου χορηγείται μία άδειας στην κα. Καραβασίλη Γεωργία του Κωνσταντίνου.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 338/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Νικήτη, 05/10/2012

Ο Πρόεδρος

 

 

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg