Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 350/2012

350/2012 Εκτύπωση
 

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 19/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη, σήμερα στις τρεις  (3) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 17619/28-09-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαέξι (16) ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                 1) Λογοτριβή Ελένη

2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                   2) Σπανός Μιχαήλ

3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                     3) Παπαστεργίου Αχιλλέας

4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                 4) Μάντσιος Βασίλειος

5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                5) Χαλκιά Άννα

6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                   6) Γιοβανούδας Βαρσάμης

7) Χριστοδούλου Νικόλαος                                7) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.

8) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                             8) Κατσίκης Παναγιώτης

9) Φάλκος Κωνσταντίνος                                   9) Τσιάρας Εμμανουήλ

10) Κωστίκας Στυλιανός                                   10) Πετρίδης Νικόλαος

11) Γεωργιάδης Αναστάσιος                             11) Μάλαμα Κυριακή

12) Γκαλή Γιαννούλα

13) Πράτσας Άγγελος

14) Πράτσας Ιωάννης

15) Ρεβενικιώτης Δημήτριος

16) Γκιώτης Νικόλαος

 

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Νέου Μαρμαρά κ. Καπλάνης Γεώργιος , Αγίου Νικόλαου κ. Παρδάλης Γεώργιος και της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου προσήλθε στη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση των ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Λογοτριβή Ελένη προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

 

 

 

Αριθμός Απόφασης:  350/2012

Θέμα: 11ο  ημ. διατάξεως       

«Καθορισμός του τρόπου επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για την εκτέλεση του έργου «Διαμορφώσεις στον οικισμό του Αγίου Νικολάου»».

 

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον κ. Παπαζαχαρία Αρίστο, Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου, ο οποίος εισηγούμενος το ενδέκατο (11o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

Με το υπ’ αριθμ.: 488/26.09.2012 έγγραφο του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης της υπ’ αριθμ. 82/2012 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας, με τίτλο «Διαμορφώσεις στον οικισμό του Αγίου Νικολάου», προϋπολογισμού μελέτης 1.594.469,32 €.

Το παραπάνω έργο αποτελεί το δεύτερο (2ο) υποέργο της πράξης: «Ολοκληρωμένη Ανάπλαση Δήμου Σιθωνίας Νομού Χαλκιδικής», προϋπολογισμού 20.422.683,72 €, που έχει ενταχθεί στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Μακεδονία-Θράκη 2007-2013» (κωδικός MIS 379458) και πρόκειται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:

Α) Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010):  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» & τις

Β) Τις προβλέψεις του άρθρου 3 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116/Α/18.06.2008): «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων»,

Γ) Τις προβλέψεις του άρθρου 3 παρ. 5 του Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ 84/Α/02.06.1987): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

Καλείται να αποφασίσει για τον τρόπο επιλογής της εργοληπτικής επιχείρησης που θα εκτελέσει το προαναφερόμενο έργο και έπειτα από διαλογική συζήτηση,

 

Αποφασίζει Ομόφωνα

 

Καθορίζει ως τρόπο επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για την εκτέλεση του έργου «Διαμορφώσεις στον οικισμό του Αγίου Νικολάου» αρ. μελ. 82/2012, τον δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό, του άρθρου 3 παρ. α του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ/116/Α/18.06.2008): «Κύρωση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημόσιων Έργων». Το έργο έχει ενταχθεί  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Μακεδονία – Θράκη 2007-2013" (με κωδικό MIS 379458) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 350/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Νικήτη, 05/10/2012

Ο Πρόεδρος

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg