Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 360/2012

360/2012 Εκτύπωση
 

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 19/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη, σήμερα στις τρεις  (3) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 17619/28-09-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαέξι (16) ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                 1) Λογοτριβή Ελένη

2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                   2) Σπανός Μιχαήλ

3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                     3) Παπαστεργίου Αχιλλέας

4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                 4) Μάντσιος Βασίλειος

5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                5) Χαλκιά Άννα

6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                   6) Γιοβανούδας Βαρσάμης

7) Χριστοδούλου Νικόλαος                                7) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.

8) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                             8) Κατσίκης Παναγιώτης

9) Φάλκος Κωνσταντίνος                                   9) Τσιάρας Εμμανουήλ

10) Κωστίκας Στυλιανός                                   10) Πετρίδης Νικόλαος

11) Γεωργιάδης Αναστάσιος                             11) Μάλαμα Κυριακή

12) Γκαλή Γιαννούλα

13) Πράτσας Άγγελος

14) Πράτσας Ιωάννης

15) Ρεβενικιώτης Δημήτριος

16) Γκιώτης Νικόλαος

 

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Νέου Μαρμαρά κ. Καπλάνης Γεώργιος , Αγίου Νικόλαου κ. Παρδάλης Γεώργιος και της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου προσήλθε στη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση των ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Λογοτριβή Ελένη προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

 

 

 

Αριθμός Απόφασης:  360/2012

Θέμα: 22ο  ημ. διατάξεως       

«Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2012».

 

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ντέμπλα Κυπαρίσση, ο οποίος εισηγούμενος το εικοστό δεύτερο (22o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

Άμεση παρίσταται η ανάγκη ψηφίσεως εκτάκτου πιστώσεως εκ 168.441,40  € για την ενίσχυση και δημιουργία των εξής πιστώσεων:

1)      Στον Κ.Α. 02.20.6654.0007 ποσού 1.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια πράσινων κάδων 1000lt».

2)      Στον Κ.Α. 02.20.6654.0008 ποσού 1.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης».

3)      Στον Κ.Α. 02.30.7336.0014 ποσού 24.600,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Αποκατάσταση παλαιού επαρχιακού δρόμου Συκιάς-Τορώνης».

4)      Στον Κ.Α. 02.30.7336.0015 ποσού 24.600,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Αποκατάσταση πρανών περιμετρικά του οικισμύ Συκιάς, για αποτροπή κατολισθήσεων».

5)      Στον Κ.Α. 02.30.7336.0016 ποσού 24.600,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Αποκατάσταση κεντρικού ρέματος Συκιάς».

6)      Στον Κ.Α. 02.25.6699.0003 ποσού 14.760,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια συστήματος απόσμισης αντλιοστασίων».

7)      Στον Κ.Α. 02.25.6699.0004 ποσού 5.756,40 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια χημικού φίλτρου».

8)      Στον Κ.Α. 02.30.7333.0003 ποσού 25.125,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Συντήρηση δασικών δρόμων (συνεχιζόμενο)».

9)      Στον Κ.Α. 02.70.7413.0054 Ποσού 12.500,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Σύνταξη τευχών δημοπράτησης της πράξης «Ολοκληρωμένη ανάπλαση Δήμου Σιθωνίας».

10)  Στον Κ.Α. 02.70.6162.0018 ποσού 6.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Οριοθέτηση ρέματος «Μετόχι Γρηγορίου».

11)  Στον Κ.Α. 02.70.7413.0055 Ποσού 12.500,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Αποτύπωση περιοχής ρέματος «Μετόχι Γρηγορίου».

12)  Στον Κ.Α. 02.30.6662.0018 ποσού 15.000,00  € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια κρασπέδων».

13)  Στον Κ.Α. 02.20.6641.0001 ποσού 1.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων».

 

Β) Για λόγο αυτό προτείνω την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 ως εξής:

Μεταφορά πίστωσης 50.000,00 € από τον Κ.Α. 02.30.7322.0038 με τίτλο «Παρεμβάσεις Βουρβουρούς», στο αποθεματικό κεφάλαιο, καθώς δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί έτσι μέχρι τέλους του έτους, για την δημιουργία και ενίσχυση των προαναφερόμενων πιστώσεων.

Κατάργηση του Κ.Α. 02.30.7322.0039 με τίτλο «Ανάπλαση χώρου παλαιού δημοτικού σχολείου Σάρτης» πίστωσης 70.000,00 € και τη μεταφορά του στο αποθεματικό κεφάλαιο, διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει μέχρι το τέλος του έτους, για την δημιουργία και ενίσχυση των προαναφερόμενων πιστώσεων.

 

 

Από το αποθεματικό κεφάλαιο μεταφέρουμε πίστωση 168.441,40  € για τη δημιουργία και ενίσχυση των προαναφερόμενων πιστώσεων.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. για να αποφασίσει σχετικά την ανωτέρω τροποποίηση του προϋπολογισμού.

Το Δ.Σ., μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και την αναγκαιότητα των ανωτέρω τροποποιήσεων,

 

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

 

Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2012, ως προς τα έξοδα ως εξής:

Μεταφέρει πίστωση 50.000,00 € από τον Κ.Α. 02.30.7322.0038 με τίτλο «Παρεμβάσεις Βουρβουρούς», στο αποθεματικό κεφάλαιο, καθώς δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί έτσι μέχρι τέλους του έτους και μέσω αυτού στους παρακάτω Κ.Α. για τη δημιουργία και ενίσχυση των κάτωθι πιστώσεων.

Καταργεί τον Κ.Α. 02.30.7322.0039 με τίτλο «Ανάπλαση χώρου παλαιού δημοτικού σχολείου Σάρτης» πίστωση 70.000,00 €, διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει μέχρι το τέλος του έτους,  και τη μεταφορά του στο αποθεματικό κεφάλαιο για την δημιουργία και ενίσχυση των κάτωθι πιστώσεων.

 

Από το αποθεματικό κεφάλαιο μεταφέρουμε πίστωση εκ 168.441,40  € για την δημιουργία και ενίσχυση των κάτωθι  πιστώσεων:

 

1)      Στον Κ.Α. 02.20.6654.0007 ποσού 1.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια πράσινων κάδων 1000lt».

2)      Στον Κ.Α. 02.20.6654.0008 ποσού 1.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης».

3)      Στον Κ.Α. 02.30.7336.0014 ποσού 24.600,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Αποκατάσταση παλαιού επαρχιακού δρόμου Συκιάς-Τορώνης».

4)      Στον Κ.Α. 02.30.7336.0015 ποσού 24.600,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Αποκατάσταση πρανών περιμετρικά του οικισμύ Συκιάς, για αποτροπή κατολισθήσεων».

5)      Στον Κ.Α. 02.30.7336.0016 ποσού 24.600,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Αποκατάσταση κεντρικού ρέματος Συκιάς».

6)      Στον Κ.Α. 02.25.6699.0003 ποσού 14.760,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια συστήματος απόσμισης αντλιοστασίων».

7)      Στον Κ.Α. 02.25.6699.0004 ποσού 5.756,40 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια χημικού φίλτρου».

8)      Στον Κ.Α. 02.30.7333.0003 ποσού 25.125,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Συντήρηση δασικών δρόμων (συνεχιζόμενο)».

9)      Στον Κ.Α. 02.70.7413.0054 Ποσού 12.500,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Σύνταξη τευχών δημοπράτησης της πράξης «Ολοκληρωμένη ανάπλαση Δήμου Σιθωνίας».

10)  Στον Κ.Α. 02.70.6162.0018 ποσού 6.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Οριοθέτηση ρέματος «Μετόχι Γρηγορίου».

11)  Στον Κ.Α. 02.70.7413.0055 Ποσού 12.500,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Αποτύπωση περιοχής ρέματος «Μετόχι Γρηγορίου».

12)  Στον Κ.Α. 02.30.6662.0018 ποσού 15.000,00  € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια κρασπέδων».

13)  Στον Κ.Α. 02.20.6641.0001 ποσού 1.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων».

 

 

Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου, 4) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 5) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 6) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 7) Χριστοδούλου Νικόλαος, 8) Παπαλέξης Κωνσταντίνος, 9) Φάλκος Κωνσταντίνος, 10) Κωστίκας Στυλιανός, 11) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 12) Γκαλή Γιαννούλα, 13) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, 14) Γκιώτης Νικόλαος, 15) Λογοτριβή Ελένη.

 Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου, 2) Πράτσας Άγγελος, 3) Πράτσας Ιωάννης.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 360/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Νικήτη, 05/10/2012

Ο Πρόεδρος

 

 

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg