Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 406/2012

406/2012 Εκτύπωση
 

 

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 22/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη, σήμερα στις δεκατρείς (13) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 20465/09-11-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες άπαντες (27) ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                             ------------

2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης

3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου

4) Λογοτριβή Ελένη

5) Λαθούρη Πάργα Μαρία

6) Σπανός Μιχαήλ

7) Αναγνωστάρας Γεώργιος

8) Ψηλογιάννης Γεώργιος

9) Χριστοδούλου Νικόλαος

10) Παπαλέξης Κωνσταντίνος

11) Παπαστεργίου Αχιλλέας

12) Φάλκος Κωνσταντίνος

13) Μάντσιος Βασίλειος

14) Γκιώτης Νικόλαος

15) Κωστίκας Στυλιανός

16) Χαλκιά Άννα

17) Γιοβανούδας Βαρσάμης

18) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου

19) Γεωργιάδης Αναστάσιος

20) Γκαλή Γιαννούλα

21) Κατσίκης Παναγιώτης

22) Τσιάρας Εμμανουήλ

23) Πράτσας Άγγελος

24) Πράτσας Ιωάννης

25) Ρεβενικιώτης Δημήτριος

26) Πετρίδης Νικόλαος

27) Μάλαμα Κυριακή

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση δεν παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Σιθωνίας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης:  406/2012

Θέμα: 1ο          

«Έγκριση 1ου ΑΠΕ καθώς και παράταση εργασιών του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων Ν.Μαρμαρά (Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου εν κενώ-Η/Μ εγκαταστάσεις ανύψωσης λυμάτων στην περιοχή Παράδεισος Δ.Δ. Ν.Μαρμαρά)»».

 

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:

            Θέτει  υπόψη του Δ.Σ. το υπ’ αριθμ.: οικ. 124840/7-11-2012 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», Μονάδα Προεγκρίσεων και Επιτόπιων Επαληθεύσεων (Γ), σύμφωνα με το οποίο διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη για την τροποποίηση της σύμβασης του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων Ν. Μαρμαρά (Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου εν κενώ-Η/Μ εγκαταστάσεις ανύψωσης λυμάτων στην περιοχή Παράδεισος Δ.Δ. Ν.Μαρμαρά)» με ΟΠΣ 349415, όπως περιγράφεται στον προτεινόμενο 1ο ΑΠΕ, καθώς και την παράταση του έργου μέχρι την 5/11/2013, δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση και τα οποία αποτυπώνονται στα επί μέρους ερωτήματα της λίστας ελέγχου τροποποίησης σύμβασης που επισυνάπτεται.

Ο 1ος ΑΠΕ συντάσσεται από την αρμόδια Υπηρεσία μόνο λόγω εκτίμησης αναθεώρησης, που δεν είχε συμπεριληφθεί στην αρχική σύμβαση.

Ο 1ος ΑΠΕ καταλήγει στο ποσό των 2.817.037,01 € για εργασίες, σε ισοζύγιο με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο και το συνολικό ποσό 4.300.000,00 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και την παράταση εργασιών του έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα,

 

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

 

Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων Ν.Μαρμαρά (Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου εν κενώ-Η/Μ εγκαταστάσεις ανύψωσης λυμάτων στην περιοχή Παράδεισος Δ.Δ. Ν.Μαρμαρά)», καθώς και την παράταση εργασιών του έργου μέχρι την 5/11/2013.

 

Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου, 4) Λογοτριβή Ελένη, 5) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 6) Σπανός Μιχαήλ, 7) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 8) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 9) Χριστοδούλου Νικόλαος, 10) Παπαλέξης Κωνσταντίνος, 11) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 12) Φάλκος Κωνσταντίνος, 13) Μάντσιος Βασίλειος, 14) Γκιω΄της Νικόλαος, 15) Κωστίκας Στυλιανός, 16) Χαλκιά Άννα, 17) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου, 18) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 19) Γκαλή Γιαννούλα, 20) Κατσίκης Παναγιώτης, 21) Τσιάρας Εμμανουήλ, 22) Πράτσας Άγγελος, 23) Πράτσας Ιωάννης, 24) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, 25) Πετρίδης Νικόλαος, 26) Μάλαμα Κυριακή.

Κατά είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 406/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Νικήτη, 15/11/2012

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 

 

 

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg