Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 407/2012

407/2012 Εκτύπωση
 

 

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 22/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη, σήμερα στις δεκατρείς (13) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 20465/09-11-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες άπαντες (27) ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                             -----------

2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης

3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου

4) Λογοτριβή Ελένη

5) Λαθούρη Πάργα Μαρία

6) Σπανός Μιχαήλ

7) Αναγνωστάρας Γεώργιος

8) Ψηλογιάννης Γεώργιος

9) Χριστοδούλου Νικόλαος

10) Παπαλέξης Κωνσταντίνος

11) Παπαστεργίου Αχιλλέας

12) Φάλκος Κωνσταντίνος

13) Μάντσιος Βασίλειος

14) Γκιώτης Νικόλαος

15) Κωστίκας Στυλιανός

16) Χαλκιά Άννα

17) Γιοβανούδας Βαρσάμης

18) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου

19) Γεωργιάδης Αναστάσιος

20) Γκαλή Γιαννούλα

21) Κατσίκης Παναγιώτης

22) Τσιάρας Εμμανουήλ

23) Πράτσας Άγγελος

24) Πράτσας Ιωάννης

25) Ρεβενικιώτης Δημήτριος

26) Πετρίδης Νικόλαος

27) Μάλαμα Κυριακή

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση δεν παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Σιθωνίας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης:  407/2012

Θέμα: 2ο          

«Αποδοχή & Κατανομή ποσού 225.494,07 € για Κατασκευή έργων ύδρευσης αποχέτευσης όμβριων και ακαθάρτων Δ.Δ.Μαρμαρά Δ.Σιθωνίας».

 

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δεύτερο (2ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:

            Θέτει υπόψη του Δ.Σ. το αρ. πρωτ.: οικ. 416728/12-11-2012 έγγραφο της Π.Κ.Μ, Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών, Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων & Έργων, σύμφωνα με το οποίο γίνεται κατανομή χρηματοδότησης ΠΔΕ (ΣΑΕΠ & ΣΑΜΠ 008) και κατανέμεται στο Δήμο μας το ποσό των 225.494,07 € για το έργο «Κατασκευή έργων ύδρευσης αποχέτευσης όμβριων και ακαθάρτων Δ.Δ.Μαρμαρά Δ.Σιθωνίας».  Επίσης θέτει υπόψη του Δ.Σ. έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος, όπου έχει κατατεθεί στο Δήμο Σιθωνίας το ποσό των 225.494,07 € για το ανωτέρω έργο. Για το λόγο αυτό πρέπει να γίνει αποδοχή και κατανομή του ανωτέρω ποσού.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την αποδοχή και κατανομή του ανωτέρω ποσού.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και το ανωτέρω σχετικό έγγραφο,

 

Αποφασίζει Ομόφωνα

 

Αποδέχεται το ποσό 225.494,07 € για το έργο «Κατασκευή έργων ύδρευσης αποχέτευσης όμβριων και ακαθάρτων Δ.Δ.Μαρμαρά Δ.Σιθωνίας».

Εγγράφει πίστωση 225.494,07 € στον Κ.Α. 06.00.1314.1001 με τίτλο «Επιχορήγηση ΠΔΕ (ΣΑΕΠ)» και μέσω του αποθεματικού μεταφέρει πίστωση 225.494,07 € στον Κ.Α. 02.25.7312.0161 με τίτλο «Ύδρευση αποχέτευση όμβριων και ακαθάρτων Νέου Μαρμαρά (Εγκιβωτισμός αντλιοστασίων) (Συνεχιζόμενο)».

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 407/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Νικήτη, 14/11/2012

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 

 

 

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg