Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 420/2012

420/2012 Εκτύπωση
 

 

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 23/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη, σήμερα στις πέντε (5) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 21575/28-11-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι  (20) ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Φάλκος Κωνσταντίνος

2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Μάντσιος Βασίλειος

3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου                    3) Χαλκιά Άννα

4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                            4) Λογοτριβή Ελένη

5) Σπανός Μιχαήλ                                                         5) Κατσίκης Παναγιώτης

6) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                          6) Πετρίδης Νικόλαος

7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                             7) Μάλαμα Κυριακή

8) Χριστοδούλου Νικόλαος

9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος

10) Παπαστεργίου Αχιλλέας

11) Γκιώτης Νικόλαος

12) Κωστίκας Στυλιανός

13) Γιοβανούδας Βαρσάμης

14) Γεωργιάδης Αναστάσιος

15) Γκαλή Γιαννούλα

16) Τσιάρας Εμμανουήλ

17) Πράτσας Άγγελος

18) Πράτσας Ιωάννης

19) Ρεβενικώτης Δημήτριος

20) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Σιθωνίας Συκιάς κ. Τζέλιος Αθανάσιος και Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κα. Χαλκιά Άννα, 2) κ. Κατσίκης Παναγιώτης, 3) κα. Μάλαμα Κυριακή, προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Φάλκος Κωνσταντίνος και 2) κ. Πετρίδης Νικόλαος, προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε πρώτο στη σειρά της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου βγαίνει εκτός αίθουσας συνεδριάσεων κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έβδομου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε όγδοο στη σειρά της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην αίθουσα κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δωδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γκιώτης Νικόλαος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης:  420/2012

Θέμα: 7ο   ημ. διατάξεως (8ο στη σειρά)         

«Ψήφιση ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Σιθωνίας έτους 2013».

 

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Δημητρό Δημήτριο του Αλεξάνδρου, ο οποίος εισηγούμενος το έβδομο (7o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε όγδοο στη σειρά, ανέφερε ότι:

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010:

«Για το μεσοπρόθεσμο Προγραμματισμό των Δήμων εκπονείται πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και Ετήσιο Προϋπολογισμό.

Το τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, το οποίο αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτημα»

 

Με το άρθρο 208 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής: 

«1. Τα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια, καθώς και τα Διοικητικά Συμβούλια των Συνδέσμων  οφείλουν, δύο (2)  τουλάχιστον μήνες πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους, να  αποφασίζουν για το ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει με σειρά προτεραιότητας τα  έργα που πρέπει να εκτελεστούν και που η δαπάνη τους πρέπει να αντιμετωπιστεί με τα κάθε  είδους έσοδα του προϋπολογισμού. Η δαπάνη για κάθε έργο υπολογίζεται κατά προσέγγιση,  σύμφωνα με προκαταρκτικές εκθέσεις, προμελέτες, μελέτες ή άλλα στοιχεία.

2. α. Αν ο Δήμος ή η Κοινότητα απαρτίζεται από περισσότερα δημοτικά ή τοπικά διαμερίσματα  ή οικισμούς, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο οφείλει να περιλάβει στο ετήσιο τεχνικό  πρόγραμμα τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν για κάθε δημοτικό ή τοπικό διαμέρισμα ή  οικισμό και να κάνει κατανομή των πιστώσεων που απαιτούνται για την εκτέλεση των έργων  του προγράμματος, ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών του πληθυσμού ή και με  τα εισφερόμενα έσοδα.

Δεν απαιτείται κατανομή των πιστώσεων, όταν το έργο εξυπηρετεί όλα τα δημοτικά ή τοπικά  διαμερίσματα ή όλους τους οικισμούς του Δήμου ή της Κοινότητας.

β. Από το σύνολο των πιστώσεων που καλύπτουν τις δαπάνες των έργων που περιλαμβάνονται  στο ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα και δεν εξυπηρετούν όλα τα τοπικά διαμερίσματα, διατίθεται,  αποκλειστικώς, για έργα που εκτελούνται στα τοπικά διαμερίσματα ποσοστό τουλάχιστον  τριάντα τοις εκατό (30%) των πιστώσεων εκείνων που θα διατίθενται, αν η κατανομή αυτών  γινόταν με πληθυσμιακά κριτήρια.

Τα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια δύνανται με απόφασή τους να μεταθέτουν την εφαρμογή  του ανωτέρω ορίου πιστώσεων για το ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα του επόμενου έτους. Στην  περίπτωση αυτή η απαίτηση του ελάχιστου, ως άνω, ποσοστού, θα καλύπτεται στη βάση της  διετίας.

3. Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση έργου που δεν περιλαμβάνεται στο ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα.

4. Τροποποίηση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος επιτρέπεται μόνο ύστερα από  αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.»

 

Σύμφωνα με την περίπτ. γ’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή καταρτίζει και εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, έχοντας λάβει υπόψη την εισήγηση του συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας (συμπεριλαμβανομένων προτάσεων κοινωνικών φορέων της περιοχής), για τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν.

Επίσης, στην ίδια διάταξη ορίζεται ότι η Εκτελεστική Επιτροπή έχει την ευθύνη υλοποίησης του τεχνικού προγράμματος.

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ.: 5/2012 απόφασή της εισηγήθηκε προς το Δημοτικό Συμβούλιο το Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Σιθωνίας.

 

Με την υπ’ αριθμ.: 1/1-12-2012 απόφαση της η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης γνωμοδότησε προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου κατά τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010.

 

Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να ψηφίσουμε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.

 

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε

·         Την παρ.1 του άρθρου 266, την περίπτ.γ’ άρθρο 63, την παρ.2α του άρθρου 76 και την παρ.4 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010

·         Το άρθρο 208 του Ν. 3463/06

·         Την υπ’ αριθμ.: 1/1-12-2012 απόφαση-γνωμοδότηση της η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης προς το Δ.Σ. για το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου.

·         Την υπ’ αριθ. 5/2012 απόφαση-εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής για το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος, λαμβανομένης υπόψη και της εισήγησης του συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας (συμπεριλαμβανομένων προτάσεων κοινωνικών φορέων της περιοχής), για τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν

·         Τις σχετικές προκαταρκτικές εκθέσεις, προμελέτες, μελέτες και άλλα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη του τεχνικού προγράμματος

 

Και έπειτα από διαλογική συζήτηση  

 

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

 

Ψηφίζει το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Σιθωνίας έτους 2013 ως ακολούθως: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΔΗΜΟΣ  ΣΙΘΩΝΙΑΣ

 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013

 

 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

 

 

 

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

 

ΕΥΡΩ

1

Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Δ.Κ. Αγ. Νικολάου

6.926,00

2

Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά

6.926,00

3

Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Μεταγγιτσίου

6.926,00

4

Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Δ.Κ. Συκιάς

6.926,00

5

Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Σάρτης

6.926,00

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

34.630,00

 

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

 

ΕΥΡΩ

1

Διαμόρφωση χώρών Δ Κ. Νικήτης

24.600,00

2

Διαμόρφωση χώρων Δ.Κ. Αγ. Νικολάου

24.600,00

3

Διαμόρφωση χώρων Δ. Κ. Ν. Μαρμαρά

24.600,00

4

Διαμόρφωση χώρων Τ.Κ. Μεταγγιτσίου

24.600,00

5

Διαμόρφωση χώρων Δ.Κ. Συκιάς

24.600,00

6

Διαμόρφωση χώρων Τ.Κ. Σάρτης

24.600,00

7

Εργασίες συντήρησης γηπέδων Δ.Ε. Σιθωνίας

24.600,00

8

Εργασίες συντήρησης γηπέδων Δ.Ε. Τορώνης

24.600,00

9

Συντήρηση περίφραξης γηπέδων ΔΕ Σιθωνίας

12.633,00

10

Συντήρηση περίφραξης γηπέδων  ΔΕ Τορώνης

12.633,00

11

Αναπαλαίωση (Επισκευή -Αποκατάσταση) κτιρίου Χριστοφορίδη
Δ. Δ. Νικήτης

1.000,00

12

Διαμόρφωση αύλειου χώρου Κλειστου γυμναστηρίου

1.000,00

13

Διαμόρφωση αύλειου χώρου  χώρου Δημοτικού σχολείου Ν.Μαρμαρά

6.926,00

14

Διαμόρφωση αύλειου χώρου  χώρου Δημοτικού σχολείου Συκιάς

6.926,00

15

Διαμόρφωση αύλειου χώρου  χώρου Δημοτικού σχολείου Σάρτης

12.633,00

16

Αποδητήρια γηπέδου Σάρτης

12.633,00

17

Συντήρηση σχολικών μονάδων Δ.Κ. Νικήτης

6.926,00

18

Συντήρηση σχολικών μονάδων Δ.Κ. Αγ. Νικολάου

12.633,00

19

Συντήρηση σχολικών μονάδων Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά

15.000,00

20

Συντήρηση σχολικών μονάδων Τ.Κ. Μεταγγιτσίου

6.926,00

21

Συντήρηση σχολικών μονάδων Δ.Κ. Συκιάς

6.926,00

22

Συντήρηση σχολικών μονάδων Δ.Κ. Σάρτης

6.926,00

23

Κτίριο Ζηνόζη

35.000,00

24

Σύνταξη πρότασης αστικού σχεδιασμού πολιτιστικών και αθλητικών εγκαταστάσεων στη θέση Mύλος Ν.Μαρμαρά

10.000,00

25

Μελέτη ανάπλασης ευρύτερης περιοχής Φάρου Ν.Μαρμαρά

6.000,00

26

Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο Δημοτικό σχολείου του Ν. Μαρμαρά

1.000,00

27

Επέκταση δημοτικού Σάρτης

1.000,00

28

Παρεμβάσεις στα σχολεία του πρώην Δήμου Σιθωνίας

6.926,00

29

Κατασκευή κλειστου γυμναστηρίου Συκιάς

1.000,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

379.447,00

 

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

 

ΕΥΡΩ

1

Πυροπροστασία επίκίνδυνων χώρων 

15.000,00

2

 Ηλεκτροφωτισμός περιοχής Ελιάς -Λαγόμαντρα

20.000,00

3

 Ηλεκτροφωτισμός Βουρβουρούς

50.000,00

4

Μελέτη ηλεκτροφωτισμού Δ.Κ.Συκιάς

20.000,00

5

Οργάνωση χώρου αμαξοστασίου

24.600,00

6

Παρεμβάσεις στο ΣΜΑ Νικήτης

24.600,00

7

Κατασκευή ΣΜΑ Ανακύκλωσης

24.600,00

8

Συντήρηση υφιστάμενου φωτισμού ΔΕ Σιθωνίας

24.600,00

9

Συντήρηση υφιστάμενου φωτισμού ΔΕ Τορώνης

24.600,00

10

Ηλεκτροφωτισμός κομβικών περιοχών Συκιάς

24.600,00

11

Αντιπλημμυρική προστασία Μεταγγιτσίου

6.926,00

12

Αντιπλημμυρική προστασία  Ν. Μαρμαρά

6.926,00

13

Ηλεκτροφωτισμός κομβικών περιοχών Σάρτης

3.000,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

269.452,00

 

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

 

ΕΥΡΩ

1

Επέκταση δικτύων ύδρευσης Δ.Κ. Νικήτης

74.000,00

2

Επέκταση δικτύων ύδρευσης Δ.Κ. Αγ. Νικολάου

74.000,00

3

Επέκταση δικτύων ύδρευσης Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά

30.000,00

4

Επέκταση δικτύων ύδρευσης Τ.Κ. Μεταγγιτσίου

30.000,00

5

Επέκταση δικτύων ύδρευσης Δ.Κ. Συκιάς

30.000,00

6

Επέκταση δικτύων ύδρευσης Τ.Κ. Σάρτης

40.000,00

7

Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Δ.Κ. Νικήτης

24.600,00

8

Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Δ. Κ.Αγ. Νικολάου

24.600,00

9

Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Δ. ΚΝ.Μαρμαρά

24.600,00

10

Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Τ. Κ. Μεταγγιτσίου

24.600,00

11

Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Δ. Κ. Συκιάς

6.296,00

12

Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Τ. Κ Σάρτης

6.296,00

13

Επεμβάσεις στην υδρομάστευση της Σάρτης θέση Σμίξη

6.926,00

14

Συντήρηση δρόμου πρόσβασης Σμίξης

24.600,00

15

Ανόρυξη γεωτρήσεων  (Α΄φάση ερευνητικές) Δ.Κ. Νικήτης

60.000,00

16

Ανόρυξη γεωτρήσεων  (Α΄φάση ερευνητικές)
Δ.Κ. Αγ. Νικολάου

60.000,00

17

Ανόρυξη γεωτρήσεων  (Α΄φάση ερευνητικές) Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά

60.000,00

18

Ανόρυξη γεωτρήσεων  (Α΄φάση ερευνητικές) Τ.Κ. Μεταγγιτσίου

20.000,00

19

Ανόρυξη γεωτρήσεων  (Α΄φάση ερευνητικές) Δ.Κ.Συκιάς

60.000,00

20

Ανόρυξη γεωτρήσεων  (Α΄φάση ερευνητικές) Τ.Κ. Σάρτης

60.000,00

21

Ανόρυξη γεωτρήσεων  (Β΄φάση παραγωγικές) Δ. Κ. Νικήτης

30.000,00

22

Ανόρυξη γεωτρήσεων  (Β΄φάση παραγωγικές) Δ. Κ. Αγ. Νικολάου
Δ. Κ. Αγ. Νικολάου

30.000,00

23

Ανόρυξη γεωτρήσεων  (Β΄φάση παραγωγικές)
Δ. Κ. Ν. Μαρμαρά

30.000,00

24

Ανόρυξη γεωτρήσεων  (Β΄φάση παραγωγικές)
Τ. Κ. Μεταγγιτσίου

20.000,00

25

Ανόρυξη γεωτρήσεων  (Β΄φάση παραγωγικές)
Δ.Κ. Συκιάς

30.000,00

26

Ανόρυξη γεωτρήσεων  (Β΄φάση παραγωγικές)
Τ. Κ. Σάρτης

30.000,00

27

Επισκευή υδρομάστευσης στην θέση Πραβίτα

6.926,00

28

Κατασκευή παραδοσιακής βρύσης και κιόσκι στο παρεκκλήσι
ΣΤΑΥΡΟΣ

6.926,00

29

Αντικαταστάσεις γεωτρήσεων  Δ.Κ. Νικήτης

50.000,00

30

Αντικαταστάσεις γεωτρήσεων  Δ.Κ. Αγ. Νικολάου

20.000,00

31

Αντικαταστάσεις γεωτρήσεων  Δ.Κ. Ν. Μαρμαρά

50.000,00

32

Αντικαταστάσεις γεωτρήσεων  Δ.Τ. Μεταγγιτσίου

20.000,00

33

Αντικαταστάσεις γεωτρήσεων  Δ.Κ. Συκιάς

40.000,00

34

Αντικαταστάσεις γεωτρήσεων  Δ.Κ. Σάρτης

50.000,00

35

Μικρές επεκτάσεις  αποχετευτικού δικτύου Δ.Κ. Νικήτης

12.633,00

36

Μικρές επεκτάσεις  αποχετευτικού δικτύου Δ.Κ. Αγ. Νικολάου

6.926,00

37

Μικρές επεκτάσεις  αποχετευτικού δικτύου Δ.Κ. Μεταγγιτσίου

6.926,00

38

Μικρές επεκτάσεις  αποχετευτικού δικτύου Τ.Κ. Σάρτης

6.926,00

39

Κατασκευή φρεατίων στο δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων

45.000,00

40

Επέκταση πλακοσκεπούς οχετού Δ. Δ. Μεταγγιτσίου

30.000,00

41

Εργασίες μετατροπής υδρευτικής γεώτρησης για άρδευση Τ. Κ. Μεταγγιτσίου

40.000,00

42

ΕΕΛ. και αποχετευτικό δίκτυο λυμμάτων Μεταγγιτσίου

1.000,00

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

1.303.781,00

 

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

 

 

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

 

ΕΥΡΩ

1

Αντιπυρική προστασία Δασοκτήματος στο Δ.Δ. Ν. Μαρμαρά

24.600,00

2

Συντήρηση πάρκων Νικήτης

6.926,00

3

Συντήρηση πάρκων Αγ. Νικολάου

6.926,00

4

Συντήρηση πάρκων Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά

6.926,00

5

Συντήρηση πάρκων Δ.Κ. Μεταγγιτσίου

6.926,00

6

Συντήρηση πάρκων Δ.Κ. Συκιάς

6.926,00

7

Συντήρηση πάρκων Δ.Κ. Σάρτης

6.926,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

66.156,00

 

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

 

 

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

 

ΕΥΡΩ

1

Αποπεράτωση νεκροταφείου στο Δ.Δ Μεταγγιτσίου

6.926,00

2

Παρεμβάσεις   νεκροταφείου στο Δ.Δ Νικήτης

45.000,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

51.926,00

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

 

 

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

 

ΕΥΡΩ

1

Ασφαλτοστρώσεις δρόμων  παραλιακών περιοχών  Δήμου Σιθωνίας

1.000,00

2

Πλακοστρώσεις δρόμων  Δ.Κ. Νικήτης

74.000,00

3

Πλακοστρώσεις δρόμων  Δ.Κ. Αγ. Νικολάου

40.000,00

4

Πλακοστρώσεις δρόμων  Παρθενώνα

40.000,00

5

Πλακοστρώσεις δρόμων  Δ.Κ. Συκιάς

30.000,00

6

Πλακοστρώσεις δρόμων  Τ.Κ. Σάρτης

30.000,00

7

Τσιμεντοστρώσεις  Δ.Κ. Νικήτης

12.633,00

8

Τσιμεντοστρώσεις  Δ.Κ. Αγ. Νικολάου

12.633,00

9

Τσιμεντοστρώσεις  Δ.Κ. Ν. Μαρμαρά

12.633,00

10

Τσιμεντοστρώσεις  Τ.Κ. Μεταγγιτσίου

60.000,00

11

Τσιμεντοστρώσεις  οικισμού Τορώνης

70.000,00

12

Τσιμεντοστρώσεις  Δ.Κ. Συκιάς

60.000,00

13

Τσιμεντοστρώσεις  Τ.Κ. Σάρτης

45.000,00

14

Διανοίξεις δρόμων  Δ. Κ. Νικήτης

45.000,00

15

Διανοίξεις δρόμων  Δ. Κ.Αγ. Νικολάου

45.000,00

16

Διανοίξεις δρόμων  Δ. Κ. Ν.Μαρμαρά

45.000,00

17

Διανοίξεις δρόμων  Τ. Κ. Μεταγγιτσίου

24.600,00

18

Διανοίξεις δρόμων  Δ. Κ. Συκιάς

45.000,00

19

Διανοίξεις δρόμων  Τ. Κ. Σάρτης

24.600,00

20

Ανάπλαση παραλίας Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά

6.926,00

21

Διαμόρφωση κόμβων Δ.Κ. Νικήτης

12.633,00

22

Διαμόρφωση κόμβων Δ.Κ. Αγ. Νικολάου

12.633,00

23

Διαμόρφωση κόμβων Δ.Κ. Ν. Μαρμαρά

12.633,00

24

Διαμόρφωση κόμβων Τ.Κ. Μεταγγιτσίου (Βρυσούδα)

74.000,00

25

Διαμόρφωση κόμβου Συκιάς

60.000,00

26

Διαμόρφωση κόμβων Τ.Κ. Σάρτης

45.000,00

27

Διαγραμμίσεις Δ. Κ. Νικήτης

6.926,00

28

Διαγραμμίσεις Δ. Κ.Αγ. Νικολάου

6.926,00

29

Διαγραμμίσεις Δ. Κ. Ν. Μαρμαρά

6.926,00

30

Διαγραμμίσεις Τ. Κ. Μεταγγιτσίου

6.926,00

31

Διαγραμμίσεις Δ. Κ. Συκιάς

6.926,00

32

Διαγραμμίσεις Τ. Κ. Σάρτης

6.926,00

33

Μελέτη ανάδειξης παλιού Δημοτικού σχολείου Συκιάς και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου

15.000,00

34

 Έργο ανάδειξης παλιού Δημοτικού σχολείου Συκιάς και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου

24.600,00

35

Οδική Σήμανση

15.000,00

36

Αντιπλημμυρικά έργα Δ.Κ. Νικήτης

74.000,00

37

Αντιπλημμυρικά έργα Δ.Κ. Αγ. Νικολάου

6.926,00

38

Αντιπλημμυρικά έργα Τορώνης (Ραζάζα)

74.000,00

39

Παραλιακός δρόμος Τορώνης (από Πάργα μέχρι Βατώνια)

60.000,00

40

Παραλιακός φωτισμός Πόρτο Κουφό

60.000,00

41

Κόμβοι Καλαμιτσίου

50.000,00

42

Φωτισμός Παραλιακού δρόμου Καλαμιτσίου

60.000,00

43

Αντιπλημμυρικά έργα Καλαμιτσίου

74.000,00

44

Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Καλαμιτσίου

60.000,00

45

Εργασίες σταθεροποίησης του παραλιακού δρόμου στο Πηγαδάκι

70.000,00

46

Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις Συκιάς

24.600,00

47

Περέμβση στον κεντρικό δρόμο Σάρτης

74.000,00

48

Αντιπλημμυρικό ρέματος δίπλα στο Δημοτικό σχολείο Σάρτης

74.000,00

49

 Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις σε ευαίσθητες περιοχές  στη Σάρτη

70.000,00

50

Ανάπλαση χώρου παλαιού δημοτικού σχολείου Σάρτης

1.000,00

51

Διαμόρφωση περιοχής Κλαζάκι Ν.Μαρμαρά

50.000,00

52

Διαμόρφωση περιοχής Καρνάγιο Ν.Μαρμαρά

100.000,00

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

2.019.606,00

 

 

 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

 

 

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

 

ΕΥΡΩ

1

Μελέτη αξιοποίησης κτιρίου Ζηνόζη

10.000,00

2

Μελέτη αξιοποίησης δημοτικών ακινήτων Δήμου Σιθωνίας

15.000,00

3

Εργασίες ολοκλήρωσης λιμανιού Νικήτης

74.000,00

4

Παρεμβάσεις στο λιμάνι Λατούρα Δ.Κ. Αγ. Νικολάου

40.000,00

5

Επισκευή Λιμανιού Ν.Μαρμαρά

74.000,00

6

Μελέτη Κτηματογράφησης, Πολεοδόμησης, Πράξης Εφαρμογής της Περιοχής Επέκτασης Α΄κατοικίας του οικισμού Ν.Μαρμαρά, Δήμου Σιθωνίας (Μετόχι Γρηγορίου)

296.748,89

7

Μελέτη Κτηματογράφησης, Πολεοδόμησης, Πράξης Εφαρμογής, Γεωλογικής Καταλληλότητας και Οριοθέτησης Ρέματος περιοχής επέκτασης Β' κατοικίας και εντός του διάσπαρτου τμήματος του οικισμού Αγίου Νικολάου

376.027,91

8

Συντήρηση πλωτών στοιχείων λιμανιών

50.000,00

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

935.776,80

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

5.060.774,80

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

 

 

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΟΣΟ

 

 

 

1

Ολοκλήρωση διαρρυθμίσεων Δημαρχείου

156.000,00

2

Μελέτη αρχιτεκτονικών ΕΠΑΛ Νικήτης

10.000,00

3

Μελέτη στατικών ΕΠΑΛ Νικήτης

6.000,00

4

Μελέτη ΗΛΜ ΕΠΑΛ Νικήτης

6.000,00

5

Μελέτη ΚΕΝΑΚ- ΗΜΛ ΕΠΑΛ Νικήτης

5.000,00

6

Μελέτη ΚΕΝΑΚ- κέλυφος ΕΠΑΛ Νικήτης

6.000,00

7

Τροποποίηση στατικής μελέτης Κατασκευής Κλειστού Γυμναστηρίου Τ11β

35.000,00

8

Μελέτη αποκατάστασης συγκροτήματος νερόμυλου Μεταγγιτσίου (αποτύπωση - ανάλυση - και τεκμηρίωση της υφιστάμενης κατάστασης)

8.600,00

9

Μελέτη αποκατάστασης του συγκροτήματος νερόμυλου Μεταγγιτσίου (Πρόταση Επανάχρησης)

8.000,00

10

Μελέτη αποκατάστασης του συγκροτήματος νερόμυλου Μεταγγιτσίου (Στατική Μελέτη)

4.300,00

11

Μελέτη αποκατάστασης του συγκροτήματος νερόμυλου Μεταγγιτσίου (Τοπογραφική Μελέτη)

14.500,00

12

Μελέτη αποκατάστασης συγκροτήματος νερόμυλου Μεταγγιτσίου (Μηχανολογική Μελέτη)

6.000,00

13

Στατική μελέτη κατ' επέκτασης προσθήκης Γυμνασίου Νικήτης

5.000,00

14

Μελέτη ΗΛΜ κατ' επέκτασης προσθήκης Γυμνασίου Νικήτης

5.000,00

15

Στατική μελέτη κατ' επέκτασης προσθήκης Γυμνασίου - Λυκείου Ν. Μαρμαρά

5.000,00

16

Μελέτη ΗΛΜ κατ' επέκτασης προσθήκης Γυμνασίου - Λυκείου Ν. Μαρμαρά

5.000,00

17

Γεωτεχνική Μελέτη για ΕΠΑΛ

10.000,00

18

Ύδρευση - Αποχέτευση Ομβρίων και Ακαθάρτων Ν. Μαρμαρά (Εγκιβωτισμός αντλιοστασίων).

1.000,00

19

Αντικατάσταση υδρευτικών γεωτρήσεων Τ.Δ Σάρτης  Δ. Τορώνης

45.000,00

20

Μελέτη για συμπληρωματικά έργα ύδρευσης -αποχέτευσης οικισμών Δήμου Σιθωνίας

150.000,00

21

ΜΠΕ ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Σάρτης αγροτεμάχιο 689 και συνοδού αγωγού μήκος 200μ, για την ύδρευση Τ.Κ. Σάρτης Δήμου Σιθωνίας.

5.000,00

22

ΜΠΕ ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Σάρτης αγροτεμάχιο 314 και συνοδού αγωγού μήκος 400μ, για την ύδρευση Τ.Κ. Σάρτης Δήμου Σιθωνίας.

5.000,00

23

ΜΠΕ ανόρυξης υδρευτικής γεώτρησης στην Δ.Κ. Αγ. Νικολάου θέση: "Σμαρδέλα" και συνοδού αγωγού μήκους 400μ

5.000,00

24

ΜΠΕ ανόρυξης υδρευτικής γεώτρησης στην Δ.Κ. Νικήτης, θέση "Βαρία" και συνοδού αγωγού μήκους 400μ

5.000,00

25

ΜΠΕ ανόρυξης υδρευτικής γεώτρησης στην Δ.Κ. Ν. Μαρμαρά, θέση: "Τριπόταμος" και συνοδού αγωγού μήκους 400μ

5.000,00

26

Οριοθέτηση ρεμάτων στη Σάρτη

15.000,00

27

Τσιμεντοστρώσεις δρόμων κάθετοι σε οδικό δίκτυο

6.000,00

28

Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Σιθωνίας.

74.000,00

29

Εργασίες Σταθεροποίησης & Τελικής Οριοθέτησης Παραλιακού Δρόμου Συκιάς (ΑΛΑΤΙ)

4.000,00

30

Βελτίωση Επικίνδυνων Σημείων Παραλιακής Οδού Συκιάς (Camping Μύλοι - Βαλτί)

74.000,00

31

Πλακόστρωση παραλιακής οδού οικισμού Τορώνης

6.000,00

32

Διαμόρφωση χώρου οικισμού Τορώνης

20.000,00

33

Διαμόρφωση τμήματος οικισμού Τορώνης

5.000,00

34

Κτηματογράφηση - πολεοδόμηση -Πράξη εφαρμογής περιοχής  επεκτάσης  οικισμού Σάρτης

100.000,00

35

Κτηματογράφηση - Πολεοδόμηση - Πράξη εφαρμογής περιοχής  Παραλίας Συκιάς

100.000,00

36

Αρχιτεκτονική Μελέτη για το έργο "Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού στο Τ.Δ Συκιάς"

7.600,00

37

Στατική Μελέτη για το έργο "Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού στο Τ.Δ Συκιάς "

4.200,00

38

Μελέτη Η/Μ για το έργο "Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού στο Τ.Δ Συκιάς "

3.000,00

39

Μελέτη ΣΑΥ-ΦΑΥ για το έργο "Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού στο Τ.Δ Συκιάς "

1.000,00

40

Σύνταξη τευχών Δημοπράτησης για το έργο "Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού στο Τ.Δ Συκιάς "

12.000,00

41

Τροποποίηση υψομετρικής μελέτης Παραδείσου

13.000,00

42

Εκπόνηση μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας Περιοχής Επέκτασης Οικισμού Σάρτης Δήμου Σιθωνίας

15.000,00

43

Σύνταξη ΜΠΕ  Περιοχής Επέκτασης Οικισμού Σάρτης Δήμου Σιθωνίας

15.000,00

44

Οριοθέτηση ρεμάτων παραλίας Συκιάς

15.000,00

45

Συμφωνία πλαίσιο για την εκπόνηση υποστηρικτικών μελετών για την αντιμετώπιση τρεχουσών αναγκών του Δήμου Σιθωνίας

40.000,00

46

Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τ.Δ Μεταγγιτσίου 2010

42.924,08

47

Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τ.Δ Νικήτης

43.180,62

48

Ασφαλτοστρώσεις Π.Ε.Ο

43.237,04

49

Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Σιθωνίας

43.180,62

50

Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τ.Δ Μεταγγιτσίου (Β' φάση)

42.749,68

51

Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τ.Δ Μαρμαρά (Β' φάση)

43.117,71

52

Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τ.Δ Αγ. Νικολάου (Β' φάση)

43.085,09

53

Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τ.Δ Νικήτης (Β' φάση)

42.100,25

54

Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τ.Δ Μεταγγιτσίου

42.963,20

55

Συμπληρωματικές εργασίες αποχετευτικού
δικτύου παραλιακής ζώνης Δ.Δ Νικήτης

654.402,55

56

Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης (Α' φάση
ερευνητική) στη θέση Δημανιώτικα Δ.Δ.Νικήτης

27.204,30

57

Ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων (Α' φάση ερευνητικών)
στο Τ.Δ Αγ. Νικολάου και Ν. Μαρμαρά

35.123,37

58

Παιδικός σταθμός Δ.Δ Μεταγγιτσίου

29.123,50

59

Αποκατάσταση λειτουργίας Αντλιοστασίων λυμάτων

198.000,00

60

Ύδρευση -Αποχέτευση όμβριων και ακαθάρτων Ν.Μαρμαρά

1.000,00

61

ΎΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝ ΚΕΝΩ – Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Δ.Δ.Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ

1.000,00

62

Αναπλάσεις Δήμου Σιθωνίας

40.619,40

63

Διαμόρφωση Παραλιακού Μετώπου Οικισμού Σάρτης

1.000,00

64

Παρεμβάσεις Εξωραϊσμού στην Κεντρική Αρτηρία Ν. Μαρμαρά

1.000,00

65

Διαμορφώσεις στον Οικισμό Αγίου Νικολάου

1.000,00

66

Διαμορφώσεις στον Παλαιό Οικισμό Νικήτης

1.000,00

67

Ανάπλαση Πλατείας Ν. Μαρμαρά

1.000,00

68

Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Οικισμού Μεταγγιτσίου

1.000,00

69

Αισθητικές Παρεμβάσεις στην Κεντρική Παραλιακή Ζώνη του Οικισμού της Νικήτης

1.000,00

70

Διαμόρφωση Παραλιακού Μετώπου Οικισμού Συκιάς

1.000,00

71

Ε.Ε.Λ.Ν. Μαρμαρά

68.000,00

72

Ύδρευση Όρμου Παναγίας –Τρανή Αμμούδα

28.000,00

73

Συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων

45.000,00

74

Επισκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων

45.000,00

75

Επισκευή υποβρυχίων γεωτρήσεων

24.600,00

76

Δοκιμαστική άντληση γεωτρήσεων

24.600,00

77

Αντικατάσταση γεωτρήσεων Δ.Κ. Συκιάς

24.600,00

 

 

2.437.611,41€

 

 

Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου, 4) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 5) σπανός Μιχαήλ, 6) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 7) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 8) Χριστοδούλου Νικόλαος, 9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος, 10) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 11) Γκιώτης Νικόλαος, 12) Κωστίκας Στυλιανός, 13) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 14) Γκαλή Γιαννούλα, 15) Τσιάρας Εμμανουήλ, 16) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, 17) Χαλκιά Άννα, 18) Κατσίκης Παναγιώτης, 19) Μάλαμα Κυριακή, 20) Φάλκος Κωνσταντίνος, 21) Πετρίδης Νικόλαος.

Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γιοβανούδας Βαρσάμης διότι όπως αναφέρει είναι συρραφή των προηγούμενων ετών και δεν υπάρχει πρόβλεψη να μείνει κάτι για τον τόπο, 2) Πράτσας Άγγελος διότι δεν έχει κάποια έργα με αναπτυξιακό χαρακτήρα, 3) Πράτσας Ιωάννης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 420/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Νικήτη, 07/12/2012

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg