Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 426/2012

426/2012 Εκτύπωση
 

 

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 23/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη, σήμερα στις πέντε (5) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 21575/28-11-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι  (20) ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Φάλκος Κωνσταντίνος

2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Μάντσιος Βασίλειος

3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου                    3) Χαλκιά Άννα

4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                            4) Λογοτριβή Ελένη

5) Σπανός Μιχαήλ                                                         5) Κατσίκης Παναγιώτης

6) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                          6) Πετρίδης Νικόλαος

7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                             7) Μάλαμα Κυριακή

8) Χριστοδούλου Νικόλαος

9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος

10) Παπαστεργίου Αχιλλέας

11) Γκιώτης Νικόλαος

12) Κωστίκας Στυλιανός

13) Γιοβανούδας Βαρσάμης

14) Γεωργιάδης Αναστάσιος

15) Γκαλή Γιαννούλα

16) Τσιάρας Εμμανουήλ

17) Πράτσας Άγγελος

18) Πράτσας Ιωάννης

19) Ρεβενικώτης Δημήτριος

20) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Σιθωνίας Συκιάς κ. Τζέλιος Αθανάσιος και Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κα. Χαλκιά Άννα, 2) κ. Κατσίκης Παναγιώτης, 3) κα. Μάλαμα Κυριακή, προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Φάλκος Κωνσταντίνος και 2) κ. Πετρίδης Νικόλαος, προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε πρώτο στη σειρά της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου βγαίνει εκτός αίθουσας συνεδριάσεων κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έβδομου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε όγδοο στη σειρά της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην αίθουσα κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δωδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γκιώτης Νικόλαος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης:  426/2012

Θέμα: 14ο        

«Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων του Δήμου Σιθωνίας».

 

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Δημητρό Δημήτριο του Αλεξάνδρου, ο οποίος εισηγούμενος το δέκατο τέταρτο (14o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

Θέτει υπόψη του Δ.Σ. την αρ. 33/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με την οποία καταρτίστηκε σχέδιο κανονισμού λειτουργίας κοιμητηρίων του Δήμου για την εύρυθμη  λειτουργίας τους και τίθεται στο Δ.Σ. προς έγκριση.

            Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση του κανονισμού.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιδημάρχου και την αρ. 33/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

 

Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας Κοιμητηρίων του Δήμου Σιθωνίας, ως εξής:

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

 

ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο  1

Αντικείμενο του κανονισμού

 

Ο παρών κανονισμός έχει σαν αντικείμενο την καθιέρωση λεπτομερών κανόνων για την διοίκηση, την διαχείριση και την λειτουργία των νεκροταφείων του Δήμου Σιθωνίας.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  2

Διατάξεις που διέπουν την λειτουργία των νεκροταφείων

 

Η λειτουργία γενικά των δημοτικών Νεκροταφείων διέπεται από τους παρακάτω νόμους και διατάξεις:

   1) Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Π.Δ. 410/95 )

2) Του ΑΝ 445/1968 << Περί Νεκροταφείων και ενταφιασμού νεκρών ( ΦΕΚ  130/Α ).

3) Του ΑΝ 582/1968 << Περί Δημοτικών και Κοινοτικών κοιμητηρίων ( ΦΕΚ 225/Α ).

4) Του Ν. 547/1977 << Περί διοικήσεως και διαχειρίσεως των μη ενοριακών ναών των κοιμητηρίων >>  (ΦΕΚ 56/Α ).

5)Του κανονισμού 8/1979 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος << Περί ιερών ναών και ενοριών >> ( ΦΕΚ 1/Α ).

6)Του Β.Δ της 24/9-20/10/1958 << Περί προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων >> ( ΦΕΚ 171/Α )

7)Του ΒΔ. 542/1961 << Περί των τηρητέων υπό των Δήμων και Κοινοτήτων βιβλίων και του τύπου αυτών ( ΦΕΚ 136/Α)

8)Του Β.Δ. 17/5-15/6/1959 << Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων ( ΦΕΚ 114 και 145/Α )

9)Της απόφασης Α5/1210/1978 των Υπουργών Εσωτερικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών << Περί όρων για την ίδρυση κοιμητηρίων >> ( ΦΕΚ 424/Β ).

10)Του Ν. 3463/2006 ( Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας ) και του Ν.3852( Σχέδιο Καλλικράτης ) όπου τυγχάνουν εφαρμογής.

11) Από κάθε άλλη διάταξη.

 

Α Ρ  Θ Ρ Ο  3

Νομικό πλαίσιο

 

1. Τα κοιμητήρια χαρακτηρίζονται ως πράγματα εκτός συναλλαγής επί των οποίων κατά το άρθρο 970 του Αστικού Κώδικα μπορεί να αποκτάται ιδιωτικό δικαίωμα ορισμένου χώρου ταφής.

2. Η παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος ταφής εκ μέρους  του Δήμου αποτελεί διοικητικής φύσεως παραχώρηση αδείας χρήσεως δημοτικού πράγματος. Ο χώρος επί του οποίου παραχωρείται δικαίωμα χρήσεως δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του προσώπου προς το οποίο γίνεται η παραχώρηση και δεν είναι επιδεικτικός οποιασδήποτε μεταβιβάσεως προς τρίτους με πράξεις εν ζωή ή αιτία θανάτου.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  4

Περιγραφή

 

Ο Δήμος Σιθωνίας είναι κύριος, διοικεί και διαχειρίζεται τα παρακάτω κοιμητήρια:, Αγίου Νικολάου, Μεταγγιτσίου, Νέου Μαρμαρά, Νικήτης, Σάρτης και Συκιάς.

 

 

ΚΕ ΦΑ Λ Α ΙΟ Β

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Α ΡΘ Ρ Ο  5

Ενταφιασμός νεκρών

 

Στα νεκροταφεία του Δήμου ενταφιάζονται όλα τα θανόντα στην εδαφική του περιφέρεια πρόσωπα, ανεξαρτήτως δημοτικότητας, εθνικότητας  η θρησκεύματος.

Ο ενταφιασμός κάθε νεκρού επιτρέπεται μετά την πάροδο 12 ωρών από το νομίμως πιστοποιηθέντα θάνατο και σε περίπτωση νεκροτομής αμέσως μετά από αυτή.

Για να γίνει ενταφιασμός νεκρού θα πρέπει να εκδοθεί πιστοποιητικό σύνταξης πράξεως θανάτου και έπειτα να χορηγηθεί άδεια ταφής από τον Δήμαρχο ή τους ορισθέντες από αυτόν με απόφασή του.

Απαγορεύεται η ταφή εκτός της περιοχής των νεκροταφείων σε ιδιωτικούς χώρους, εκτός των Μοναστηριών και Ησυχαστηρίων καθώς και των περιβόλων ιδρυμάτων, προκειμένου για ενταφιασμό προσωπικοτήτων που προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες στο ίδρυμα.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  6

Τάφοι

 

1.Οι τάφοι θα έχουν διαστάσεις 2,20μ. μήκος και 1μ.πλάτος για τους ενήλικες, 1,10 μ. μήκος και 0,50 μ. πλάτος για τα παιδιά και βάθος 1,80 μ. περίπου.

2.Οι τάφοι μετά την τοποθέτηση του νεκρού, θα γεμίζουν καλά με γαιώδη υλικά μέχρι την επιφάνεια του εδάφους και πάνω από αυτή θα σχηματίζεται γαιόλοφος ύψους τουλάχιστον 0,25μ. περίπου.

3.Οι τάφοι θα έχουν μεταξύ τους απόσταση0,50μ. τουλάχιστον που θα μετριέται από τα όρια της εκσκαφής.

4παγορεύεται η χρησιμοποίηση φερέτρου με κάλυμμα από γυαλί ή άλλο παρεμφερές ανθεκτικό υλικό.

5. Οι τάφοι διανοίγονται με μέριμνα και δαπάνες των ενδιαφερόμενων συγγενών μετά από  υπόδειξη του Δήμου.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  7

Οικογενειακοί τάφοι

 

Λόγω στενότητας χώρων η σύσταση οικογενειακών τάφων δεν επιτρέπεται στα νεκροταφεία του Δήμου.

 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Γ

ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΟΣΤΩΝ

Α Ρ Θ Ρ Ο  8

Χρόνος ανακομιδής- Διάρκεια Ταφής

 

Η ανακομιδή των οστών των ενταφιασμένων ενεργείται μετά την παρέλευση Τεσσάρων(4) χρόνων  σε όλα τα νεκροταφεία του Δήμου.

Η εκταφή των νεκρών για αυτοψία ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο πριν παρέλθουν τα τέσσερα (4) έτη ,επιτρέπεται μόνο κατόπιν άδειας εισαγγελέα.

         

 

 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  9

Παράταση ανακομιδής

Μετά από αιτιολογημένη αίτηση των συγγενών μπορεί να δοθεί παράταση έξι (6) μηνών στο χρόνο ανακομιδής.

Για την παράταση της ανακομιδής καταβάλλεται στο Δήμο το ανάλογο δικαίωμα (αρθ.17, παρ.2).

 

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορούν να διατηρούνται στο διηνεκές οι τάφοι προσώπων που ξεχώρισαν για την προσφορά, την δράση ή την προσωπικότητα τους

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 10

Διαδικασία ανακομιδής

 

Η ανακομιδή ενεργείται από τους συγγενείς, μετά την  πάροδο του καθορισμένου χρόνου ταφής, αφού προηγουμένως ενημερώσουν την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και σε διάστημα 60 ημερών.

 

Εάν εντός 60 ημερών, από την λήξη της τετραετίας οι συγγενείς του ενταφιασθέντος, δεν φροντίσουν για την εκταφή ή για την παράταση της ταφής, ο Δήμος μπορεί να προχωρήσει σε εκταφή,  μετά από γραπτή ενημέρωση των συγγενών και να εναποθέσει τα οστά στο οστεοφυλάκιο και τα υπόλοιπα στο χωνευτήρι και να επιβάλλει το κόστος για αυτό στους συγγενείς (αρθ.17, παρ.1)

 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 11

Αναβολή ανακομιδής

 

Εάν κατά την ανόρυξη τάφου για την ανακομιδή των οστών διαπιστωθεί ότι το πτώμα δεν έχει αποστεωθεί, παραμένει για ένα ( 1 ) χρόνο ακόμη ενταφιασμένο για να αποστεωθεί.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  12

Φύλαξη οστών

 

Η φύλαξη των οστών ενεργείται με φροντίδα των συγγενών σε εδικό χώρο (οστεοφυλάκιο ) μέσα σε ειδικά κουτιά.

Τα οστά παραμένουν στο οστεοφυλάκιο για όσο χρόνο δεν υπάρχει πρόβλημα χώρου καταβάλλοντας στο Δήμου εφάπαξ τέλος για αυτό (αρθ.17, παρ3).

Όταν προκύψει τέτοιο πρόβλημα, τα παλιότερα οστά χρονολογικά θα οδηγούνται στο χωνευτήρι με γραπτή ενημέρωση των συγγενών.

 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Δ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ–ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  13

Αρμόδια όργανα

 

Η διοίκηση και διαχείριση των νεκροταφείων ασκείται από τον Δήμο.

 

Υπεύθυνος για την λειτουργία των νεκροταφείων και την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού είναι ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος επικουρούμενος από τους Προέδρους και τα Τοπικά Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.

 

Η είσπραξη των τελών και δικαιωμάτων και λοιπών εσόδων του νεκροταφείου γίνεται από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  14

Ώρες λειτουργίας

 

Τα νεκροταφεία λειτουργούν όλες τις ημέρες της εβδομάδας από την ανατολή μέχρι τη δύση του ήλιου.

Σε ώρες που δεν λειτουργεί το νεκροταφείο απαγορεύεται η είσοδος σε οποιονδήποτε.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  15

Μνημεία

 

Τα μνημεία είναι ομοιόμορφα και κατασκευάζονται από ιδιώτες με βάση σχεδίου της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Απαγορεύεται η κατασκευή μνημείων που αντιβαίνουν στις οδηγίες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Τα μνημεία κατασκευάζονται με μέριμνα και δαπάνες των ενδιαφερόμενων συγγενών του νεκρού. Μετά την κατασκευή του μνημείου οι συγγενείς του νεκρού είναι υποχρεωμένοι να απομακρύνουν με δική τους ευθύνη  τα εναπομένοντα υλικά ( μπάζα κλπ ) και να επαναφέρουν τον χώρο στην προτέρα αυτού κατάσταση.

Σε περίπτωση που δεν συμμορφωθούν με την υποχρέωση αυτή εντός 20 ημερών ο Δήμος θα τα απομακρύνει  και θα τους επιβάλλεται το ανάλογο πρόστιμο (αρθ.17, παρ4)

 

Κ Ε ΦΑ Λ Α Ι Ο  Ε

ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  16

Επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη τελών και δικαιωμάτων

 

1.Τα προβλεπόμενα από τον παρόντα κανονισμό τέλη και δικαιώματα στα νεκροταφεία του Δήμου Σιθωνίας, επιβάλλονται βάσει του άρθρου 19 του Β.Δ. 24/9-20/10/1958 << Περί προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων >>, βεβαιώνονται και εισπράττονται βάσει του Ν.Δ. 318/69 <<Περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων >> και των άρθρων 3-5 του Β.Δ. της 17/5-15/6/1959 << Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων >>και διατίθενται για την συντήρηση και λειτουργία του νεκροταφείου.

2.Ορίζεται επιτροπή καταγραφής των υπαρχόντων τάφων των νεκροταφείων από τους : α) Τον Πρόεδρο του Δημοτικού και Τοπικού Συμβουλίου β) Έναν υπάλληλο της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.

 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   17

Τέλη και δικαιώματα

 

Τα τέλη και  δικαιώματα των δημοτικών νεκροταφείων είναι τα ακόλουθα:

1)      Τέλος ανακομιδής από το Δήμο 250 € (μαζί με οστεοθήκη)

2)      Δικαίωμα παράτασης ανακομιδής 50 €

3)      Τέλος φύλαξης οστών 30€

4)      Πρόστιμο μη απομάκρυνσης διάφορων υλικών 50€

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   18

Έναρξη ισχύος

 

Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει αμέσως μετά την κατά νόμο έγκριση του και δημοσίευσή του.

Από την έγκριση του παρόντος καταργείται κάθε προηγούμενος και κάθε απόφαση που δεν είναι σύμφωνη με αυτόν.

Για όποιο θέμα δεν υπάρχει πρόβλεψη στον Κανονισμό ,αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού λάβει υπόψη του και τις  σχετικές διατάξεις του Νόμου.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  19

Διοίκηση – διαχείριση Ιερών Ναών

 

Η διοίκηση και διαχείριση των Ιερών Ναών των Νεκροταφείων ασκείται από τον ενοριακό Ναό κάθε Δημοτικής και Τοπικής Κοινότητας.

Οι εφημέριοι των Νεκροταφείων ορίζονται από τον Μητροπολίτη Κασσανδρείας, ο οποίος ασκεί την εποπτεία αυτών.

 

Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου, 4) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 5) Σπανός Μιχαήλ, 6) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 7) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 8) Χριστοδολού Νικόλαος, 9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος, 10) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 11) Γκιώτης Νικόλαος, 12) Κωστίκας Στυλιανός, 13) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 14) Γκαλή Γιαννούλα, 15) Τσιάρας Εμμανουήλ, 16) Πράτσας Άγγελος, 17) Πράτσας Ιωάννης, 18) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, 19) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου, 20) Κατσίκης Παναγιώτης, 21) Μάλαμα Κυριακή, 22) Φάλκος Κωνσταντίνος, 23) Πετρίδης.

Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γιοβανούδας Βαρσάμης και 2) Χαλκιά Άννα.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 426/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Νικήτη, 07/12/2012

Ο Πρόεδρος

 

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg