Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 438/2012

438/2012 Εκτύπωση
 

 

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 23/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη, σήμερα στις πέντε (5) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 21575/28-11-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι  (20) ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Φάλκος Κωνσταντίνος

2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Μάντσιος Βασίλειος

3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου                    3) Χαλκιά Άννα

4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                            4) Λογοτριβή Ελένη

5) Σπανός Μιχαήλ                                                         5) Κατσίκης Παναγιώτης

6) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                          6) Πετρίδης Νικόλαος

7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                             7) Μάλαμα Κυριακή

8) Χριστοδούλου Νικόλαος

9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος

10) Παπαστεργίου Αχιλλέας

11) Γκιώτης Νικόλαος

12) Κωστίκας Στυλιανός

13) Γιοβανούδας Βαρσάμης

14) Γεωργιάδης Αναστάσιος

15) Γκαλή Γιαννούλα

16) Τσιάρας Εμμανουήλ

17) Πράτσας Άγγελος

18) Πράτσας Ιωάννης

19) Ρεβενικώτης Δημήτριος

20) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Σιθωνίας Συκιάς κ. Τζέλιος Αθανάσιος και Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κα. Χαλκιά Άννα, 2) κ. Κατσίκης Παναγιώτης, 3) κα. Μάλαμα Κυριακή, προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Φάλκος Κωνσταντίνος και 2) κ. Πετρίδης Νικόλαος, προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε πρώτο στη σειρά της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου βγαίνει εκτός αίθουσας συνεδριάσεων κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έβδομου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε όγδοο στη σειρά της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην αίθουσα κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δωδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γκιώτης Νικόλαος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης:  438/2012

Θέμα: 26ο       

«Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2012».

 

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ντέμπλα Κυπαρίσση, ο οποίος εισηγούμενος το εικοστό έκτο (26o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

Άμεση παρίσταται η ανάγκη ψηφίσεως εκτάκτου πιστώσεως εκ 226.271,21  € για την ενίσχυση και δημιουργία των εξής πιστώσεων:

1)      Στον Κ.Α. 02.70.7112.0002 ποσού 50.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Αγορά ακινήτου στη Νικήτη για τη δημιουργία αμαξοστασίου».

2)      Στον Κ.Α. 02.70.7112.0003 ποσού 6.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Αγορά ακινήτου στη Συκιά στη θέση «Νεκροταφείο»».

3)      Στον Κ.Α. 02.15.7112.0001 ποσού 100.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Αγορά ακινήτου στη Συκιά για την κατασκευή κτιρίων πολιτισμού, πάρκου, κλπ.».

4)      Στον Κ.Α. 02.25.7413.0094 ποσού 4.610,25 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Η/Μ μελέτη αντλιοστασίων του έργου: «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Μεταγγιτσίου Δήμου Σιθωνίας Νομού Χαλκιδικής».

5)      Στον Κ.Α. 02.25.7413.0095 ποσού 4.524,32 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Στατική μελέτη αντλιοστασίων του έργου: «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Μεταγγιτσίου Δήμου Σιθωνίας Νομού Χαλκιδικής».

6)      Στον Κ.Α. 02.25.7413.0096 ποσού 9.175,87 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Σύνταξη τευχών δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ του έργου: «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Μεταγγιτσίου Δήμου Σιθωνίας Νομού Χαλκιδικής».

7)      Στον Κ.Α. 02.30.7413.0051 ποσού 14.666,77 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Τοπογραφική μελέτη του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία οικισμού Συκιάς Δήμου Σιθωνίας»».

8)      Στον Κ.Α. 02.15.7413.0030 ποσού 6.150,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Μελέτη αρχιτεκτονικών του έργου: «Νομιμοποίηση υφιστάμενου προ του 1923 κτιρίου σχολείου Νικήτης, αλλαγή χρήσης αυτού σε εκθετήριο τοπικής λαογραφίας και ιστορίας, εργασίες συντήρησης και διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου».

9)      Στον Κ.Α. 02.15.7413.0031 ποσού 3.444,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Μελέτη H/M του έργου: «Νομιμοποίηση υφιστάμενου προ του 1923 κτιρίου σχολείου Νικήτης, αλλαγή χρήσης αυτού σε εκθετήριο τοπικής λαογραφίας και ιστορίας, εργασίες συντήρησης και διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου».

10)  Στον Κ.Α. 02.25.7312.1002 ποσού 21.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Κατασκευή εξωτερικού υδραγωγείου Τ.Δ.Σάρτης».

11)  Στον Κ.Α.02.80.8114.0001 ποσού 5.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Πρόστιμα λιμενικού, κλπ σε Δ.Ο.Υ. και προσαυξήσεις».

12)  Στον Κ.Α. 02.20.6021 ποσού 1.700,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ καθαριότητας».

 

Β) Για λόγο αυτό προτείνω την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 ως εξής:

Την κατάργηση του Κ.Α. 02.25.6262.0016 με τίτλο «Επισκευή δικτύου Πραβίτα-Μεταγγίτσι» πίστωσης 240.000,00 € και τη μεταφορά του στο αποθεματικό κεφάλαιο, διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει μέχρι το τέλος του έτους, για την δημιουργία και ενίσχυση των προαναφερόμενων πιστώσεων.

 

Γ) Άμεση παρίσταται η ανάγκη λογιστικών τακτοποιήσεων στους κάτωθι Κ.Α.:

1) Μεταφορά από τον Κ.Α. 06.00.5121.0001 «Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα έσοδα (Ανειδίκευτα)» ποσού 145.111,33 €, στον Κ.Α. 06.00.5121.0002 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα(Ειδικευμένα)».

2) Μεταφορά από τον Κ.Α. 06.00.2119.0001 «Τακτικά έσοδα επί των τελών παρεπιδημούντων» ποσού 204.070,32 €, στον Κ.Α. 06.00.2119.0006 «Τακτικά έσοδα επί των τελών χρήσης αιγιαλού».

3) Μεταφορά από τον Κ.Α. 06.00.2114 «Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης» ποσού 2.143,00 €, στον Κ.Α. 06.00.2112 «Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης».

 

Δ) Άμεση παρίσταται η ανάγκη αποδοχής των κάτωθι ποσών και  ενίσχυση των κάτωθι Κ.Α.:

1) Κ.Α. 06.00.0434 «Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών» με το ποσό των 6.000,00 €.

2) Κ.Α. 06.00.2119.0008 «Δικαιώματα λαϊκών αγορών» με το ποσό των 11.142,25 €.

3)  Κ.Α. 06.00.3221.0001 «Παραβάσεις Κ.Ο.Κ.» με το ποσό των 120,00 €.

4) Κ.Α. 06.00.0716 «Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (αρ. 16 Ν.2946/2001)» με το ποσό των 3.000,00 €.

 

Ε) Άμεση παρίσταται η ενίσχυση των κάτωθι κρατήσεων τόσο ως έσοδο όσο και ως έξοδο:

1) Στον Κ.Α. 06.00.4123.0005 «Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ-φόρων προμηθευτών (1%,4%,8%,3%)» με το ποσό των 30.000,00 € και στον Κ.Α. 02.80.8223.0005 «Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ-φόρων προμηθευτών (1%,4%,8%,3%)» με το ποσό των 30.000,00 €.

 

Από το αποθεματικό κεφάλαιο μεταφέρουμε πίστωση 226.271,21  € για τη δημιουργία και ενίσχυση των προαναφερόμενων πιστώσεων.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. για να αποφασίσει σχετικά την ανωτέρω τροποποίηση του προϋπολογισμού.

Το Δ.Σ., μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και την αναγκαιότητα των ανωτέρω τροποποιήσεων,

 

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

 

Α) Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2012, ως προς τα έξοδα ως εξής:

Καταργεί τον Κ.Α. 02.25.6262.0016 με τίτλο «Επισκευή δικτύου Πραβίτα-Μεταγγίτσι» πίστωσης 240.000,00 € και τη μεταφορά του στο αποθεματικό κεφάλαιο, διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει μέχρι το τέλος του έτους, για την δημιουργία και ενίσχυση των κάτωθι πιστώσεων.

Από το αποθεματικό κεφάλαιο μεταφέρουμε πίστωση εκ 226.271,21  € για την δημιουργία και ενίσχυση των κάτωθι  πιστώσεων:

 

1)      Στον Κ.Α. 02.70.7112.0002 ποσού 50.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Αγορά ακινήτου στη Νικήτη για τη δημιουργία αμαξοστασίου».

2)      Στον Κ.Α. 02.70.7112.0003 ποσού 6.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Αγορά ακινήτου στη Συκιά στη θέση «Νεκροταφείο»».

3)      Στον Κ.Α. 02.15.7112.0001 ποσού 100.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Αγορά ακινήτου στη Συκιά για την κατασκευή κτιρίων πολιτισμού, πάρκου, κλπ.».

4)      Στον Κ.Α. 02.25.7413.0094 ποσού 4.610,25 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Η/Μ μελέτη αντλιοστασίων του έργου: «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Μεταγγιτσίου Δήμου Σιθωνίας Νομού Χαλκιδικής».

5)      Στον Κ.Α. 02.25.7413.0095 ποσού 4.524,32 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Στατική μελέτη αντλιοστασίων του έργου: «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Μεταγγιτσίου Δήμου Σιθωνίας Νομού Χαλκιδικής».

6)      Στον Κ.Α. 02.25.7413.0096 ποσού 9.175,87 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Σύνταξη τευχών δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ του έργου: «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Μεταγγιτσίου Δήμου Σιθωνίας Νομού Χαλκιδικής».

7)      Στον Κ.Α. 02.30.7413.0051 ποσού 14.666,77 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Τοπογραφική μελέτη του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία οικισμού Συκιάς Δήμου Σιθωνίας»».

8)      Στον Κ.Α. 02.15.7413.0030 ποσού 6.150,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Μελέτη αρχιτεκτονικών του έργου: «Νομιμοποίηση υφιστάμενου προ του 1923 κτιρίου σχολείου Νικήτης, αλλαγή χρήσης αυτού σε εκθετήριο τοπικής λαογραφίας και ιστορίας, εργασίες συντήρησης και διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου».

9)      Στον Κ.Α. 02.15.7413.0031 ποσού 3.444,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Μελέτη H/M του έργου: «Νομιμοποίηση υφιστάμενου προ του 1923 κτιρίου σχολείου Νικήτης, αλλαγή χρήσης αυτού σε εκθετήριο τοπικής λαογραφίας και ιστορίας, εργασίες συντήρησης και διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου».

10)  Στον Κ.Α. 02.25.7312.1002 ποσού 21.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Κατασκευή εξωτερικού υδραγωγείου Τ.Δ.Σάρτης».

11)  Στον Κ.Α.02.80.8114.0001 ποσού 5.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Πρόστιμα λιμενικού, κλπ σε Δ.Ο.Υ. και προσαυξήσεις».

12)  Στον Κ.Α. 02.20.6021 ποσού 1.700,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ καθαριότητας».

 

Β) Λογιστικές τακτοποιήσεις στους κάτωθι Κ.Α.:

1) Μεταφέρει από τον Κ.Α. 06.00.5121.0001 «Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα έσοδα (Ανειδίκευτα)» ποσού 145.111,33 €, στον Κ.Α. 06.00.5121.0002 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα(Ειδικευμένα)».

2) Μεταφέρει από τον Κ.Α. 06.00.2119.0001 «Τακτικά έσοδα επί των τελών παρεπιδημούντων» ποσού 204.070,32 €, στον Κ.Α. 06.00.2119.0006 «Τακτικά έσοδα επί των τελών χρήσης αιγιαλού».

3) Μεταφέρει από τον Κ.Α. 06.00.2114 «Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης» ποσού 2.143,00 €, στον Κ.Α. 06.00.2112 «Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης».

 

Γ) Αποδέχεται τα κάτωθι ποσά και  ενισχύει τους κάτωθι Κ.Α.:

1) Κ.Α. 06.00.0434 «Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών» με το ποσό των 6.000,00 €.

2) Κ.Α. 06.00.2119.0008 «Δικαιώματα λαϊκών αγορών» με το ποσό των 11.142,25 €.

3)  Κ.Α. 06.00.3221.0001 «Παραβάσεις Κ.Ο.Κ.» με το ποσό των 120,00 €.

4) Κ.Α. 06.00.0716 «Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (αρ. 16 Ν.2946/2001)» με το ποσό των 3.000,00 €.

 

Δ) Ενισχύει τις κάτωθι κρατήσεις τόσο ως έσοδο όσο και ως έξοδο:

1) Στον Κ.Α. 06.00.4123.0005 «Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ-φόρων προμηθευτών (1%,4%,8%,3%)» με το ποσό των 30.000,00 € και στον Κ.Α. 02.80.8223.0005 «Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ-φόρων προμηθευτών (1%,4%,8%,3%)» με το ποσό των 30.000,00 €.

 

Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου, 4) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 5) Σπανός Μιχαήλ, 6) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 7) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 8) Χριστοδούλου Νικόλαος, 9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος, 10) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 11) Κωστίκας Στυλιανός, 12) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 13) Γκαλή Γιαννούλα, 14) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, 15) Κατσίκης Παναγιώτης, 16) Μάλαμα Κυριακή, 17) Φάλκος Κωνσταντίνος, 18) Πετρίδης Νικόλαος, 19) Χαλκιά Άννα.

Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γιοβανούδας Βαρσάμης, ο οποίος δεν ψηφίζει διότι μέσα στο έτος 2012 έγιναν πολλές τροποποιήσεις, 2) Τσιάρας Εμμανουήλ, 3) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου, ο οποίος δεν ψηφίζει διότι ένα τόσο σημαντικό έργο για τη λειτουργία του Μεταγγιτσίου βγαίνει από τον προϋπολογισμό, 4) Πράτσας Άγγελος.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πράτσας Ιωάννης δηλώνει παρών.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 438/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Νικήτη, 07/12/2012

Ο Πρόεδρος

 

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg