Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 444/2012

444/2012 Εκτύπωση
 

 

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 23/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη, σήμερα στις πέντε (5) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 21575/28-11-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι  (20) ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Φάλκος Κωνσταντίνος

2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Μάντσιος Βασίλειος

3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου                    3) Χαλκιά Άννα

4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                            4) Λογοτριβή Ελένη

5) Σπανός Μιχαήλ                                                         5) Κατσίκης Παναγιώτης

6) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                          6) Πετρίδης Νικόλαος

7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                             7) Μάλαμα Κυριακή

8) Χριστοδούλου Νικόλαος

9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος

10) Παπαστεργίου Αχιλλέας

11) Γκιώτης Νικόλαος

12) Κωστίκας Στυλιανός

13) Γιοβανούδας Βαρσάμης

14) Γεωργιάδης Αναστάσιος

15) Γκαλή Γιαννούλα

16) Τσιάρας Εμμανουήλ

17) Πράτσας Άγγελος

18) Πράτσας Ιωάννης

19) Ρεβενικώτης Δημήτριος

20) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Σιθωνίας Συκιάς κ. Τζέλιος Αθανάσιος και Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κα. Χαλκιά Άννα, 2) κ. Κατσίκης Παναγιώτης, 3) κα. Μάλαμα Κυριακή, προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Φάλκος Κωνσταντίνος και 2) κ. Πετρίδης Νικόλαος, προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε πρώτο στη σειρά της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου βγαίνει εκτός αίθουσας συνεδριάσεων κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έβδομου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε όγδοο στη σειρά της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην αίθουσα κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δωδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γκιώτης Νικόλαος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης:  444/2012

Θέμα: 32ο       

«Αίτηση του Συλλόγου Πολυτέκνων Ν.Χαλκιδικής».

 

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τριακοστό δεύτερο (32o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

Θέτει υπόψη του Δ.Σ. την υπ’ αριθμ.: 20082/02-11-2012 αίτηση του Συλλόγου Πολυτέκνων Νομού Χαλκιδικής, σύμφωνα με την οποία αιτείται τη συνδιοργάνωση της Εορταστικής Εκδήλωσης με το ποσό των 4.000,00 €.

Ο Δήμαρχος προτείνει να δοθούν χρήματα για τη συνδιοργάνωση ποσού ύψους 2.000,00 €.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης προτείνει να δοθεί το ποσό που αιτείται ο Σύλλογος διότι τα χρήματα δεν τα χρησιμοποιεί μόνο για γιορτές, αλλά ενισχύει οικονομικά άπορα παιδιά.

Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Μάλαμα Κυριακή προτείνει να δοθεί το ποσό που αιτείται ο Σύλλογος, μόνο για υποτροφία παιδιών και όχι για τις ανάγκες Εορταστικής Εκδήλωσης.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την οικονομική επιχορήγηση του Σ.Π.Ν.Χ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και το έγγραφο του Συλλόγου Πολυτέκνων Νομού Χαλκιδικής

 

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

 

 

Τη συνδιοργάνωση της Εορταστικής Εκδήλωσης του Συλλόγου Πολυτέκνων Νομού Χαλκιδικής με το ποσό των 2.000,00 €, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.

Για το λόγο αυτό τροποποιεί τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2012, ως εξής:

Μεταφέρει από το αποθεματικό κεφάλαιο πίστωση 2.000,00 € για την ενίσχυση του Κ.Α. 02.00.6735, την οποία και ψηφίζει για τον ανωτέρω σκοπό.

 

Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι; 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Χριστοδούλου Νικόλαος, 3) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 4) Σπανός Μιχαήλ, 5) Κωστίκας Στυλιανός, 6) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου, 7) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, 8) Γκαλή Γιαννούλα, 9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος, 10) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 11) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 12) Ντέμπλας Κυπαρίσσης.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γιοβανούδας Βαρσάμης, 2) Γεωργιάδης Αναστάσιος και 3) Αναγνωστάρας Γεώργιος, ψηφίζουν να δοθεί το ποσό που αιτείται ο Σύλλογος.

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Μάλαμα Κυριακή, 2) Φαλκος Κωνσταντίνος, 3) Πράτσας Άγγελος, 4) Πράτσας Ιωάννης, 5) Χαλκιά Άννα, 6) Τσιάρας Εμμανουήλ, 7) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου, 8) Πετρίδης Νικόλαος, ψηφίζουν να δοθεί το ποσό που αιτείται ο Σύλλογος μόνο για υποτροφίες παιδιών.

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κατσίκης Παναγιώτης δηλώνει παρών.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 444/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Νικήτη, 07/12/2012

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 

 

 

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg