Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 71/2011

71/2011 Εκτύπωση
 

                                                                                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                                                                                                                             ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
                                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 6/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις δεκαέξι (16) του μηνός Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 2645/11-03-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δέκα εννέα (19) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Λαθούρη Πάργα Μαρία
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Λογοτριβή Ελένη
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                               3) Παστογιάννης Γεώργιος
4) Σπανός Μιχαήλ                                                        4) Γκιώτης Νικόλαος
5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                         5) Γιοβανούδας Βαρσάμης
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                            6) Γεωργιάδης Αναστάσιος
7) Χριστοδούλου Νικόλαος                                         7) Πράτσας Ιωάννης
8) Παπαλέξης Κων/νος                                                 8) Μάλαμα Κυριακή
9) Παπαστεργίου Αχιλλέας
10) Φάλκος κων/νος
11) Μάντσιος Βασίλειος
12) Κωστίκας Στυλιανός
13) Δημητρός Δήμήτριος του Αστ.
14) Γκαλή Γιαννούλα
15) Κατσίκης Παναγιώτης
16) Τσιάρας Εμμανουήλ
17) Πράτσας Άγγελος
18) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
19) Πετρίδης Νικόλαος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται: 1) κ.Παρδάλης Γεώργιος, Πρόεδρος Δημ. Κοιν. Αγίου Νικολάου, 2) Τσολίδης Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημ.Κοιν.Νικήτης, 3) Παγώνης Τριαντάφυλλος, Πρόεδρος Τοπ.Κοιν.Μεταγγιτσίου.
Οι Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και Σάρτης δεν  παρίστανται στη συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 71/2011 
                               Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
«Έγκριση Προϋπολογισμού του Δήμου Σιθωνίας έτους 2011».

Θέμα: 1ο
Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον κ.Μάντσιο Ιωάννη, Δημοτικό Υπάλληλο του Δήμου, ο οποίος εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Θέτει υπόψη του Δ.Σ. την αρ. 17/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά την κατάρτιση προϋπολογισμού του Δήμου Σιθωνίας οικ. έτους  2011, σε συνεργασία με την οικονομική υπηρεσία του Δήμου.
   Για την κατάρτιση του προϋπολογισμού ελήφθησαν υπόψη όλες οι διατάξεις  του από 17-5/15.6.1959 Β.Δ./τος ,  των διατάξεων των   άρθρων  155 ως και 162 του Ν. 3463/2006,  οι διατάξεις του άρθρου 266 του Ν.3582/2010, η υπ’ αριθμ.: οικ. 3966/24-01-2011 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 141/09-02-2011, τεύχος Β).
  Στην συνέχεια  έκανε μια πλήρη ανάλυση των εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού.
    Ύστερα από τ’ ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο για να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου Σιθωνίας έτους 2011.
   Το Δημοτικό Συμβούλιο , μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και τις ανωτέρω διατάξεις, 
                                                  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κατά Πλειοψηφία
  
Ε γ κ ρ ί ν ο υ ν   τον προϋπολογισμό  του Δήμου Σιθωνίας οικ. έτους 2011, κατά κωδικό αριθμό, όπως εμφανίζεται στον προϋπολογιστικό πίνακα, με τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία:

                                           Ε Σ Ο Δ Α
Τακτικά Έσοδα                                                    12.996.500,00  €
Έκτακτα Έσοδα                                                   13.838.166,81  €
Έσοδα Παρελθόντων οικ. ετών                              3.876.916,37  €
Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις   
από Π.Ο.Ε.                                                              3.239.105,17  €
Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου ή 
τρίτων                1.411.700,00  €      
Χρηματικό Υπόλοιπο                                            1.624.665,34  €
Σύνολο Προϋπολογισθέντων Εσόδων                36.987.053,69  €


                                           Ε Ξ Ο Δ Α
Έξοδα Υπηρεσιών                                                  12.772.683.23   €
Επενδύσεις                                                            18.258.387,32   €
Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις & Προβλέψεις              5.455.983,14   €
Αποθεματικό                                                               500.000,00  €
Σύνολο Προϋπολογισθέντων                                  36.987.053,69   €

 

Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ., 4) Σπανός Μιχαήλ, 5) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 6) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 7) Χριστοδούλου Νικόλαος, 8) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 9) Φάλκος Κων/νος, 10) Μάντσιος Βασίλειος, 11) Κωστίκας Στυλιανός.

Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Πράτσας Άγγελος, 2) Πετρίδης Νικόλαος, 3) Κατσίκης Παναγιώτης, 4) Γκαλή Γιαννούλα, 5) Δημητρός Δημήτριος του Αστ., 6) Τσιάρας Εμμανουήλ, 7) Παπαλέξης Κωνσταντίνος, 8) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, ο οποίος ψηφίζει μόνο τους κωδικούς που αφορούν μισθοδοσία υπαλλήλων, έξοδα διοίκησης και έξοδα για λειτουργικές δαπάνες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 71/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                                                  Υπογραφές
                        Ακριβές Αντίγραφο
                         Ο Δήμαρχος

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg