Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Τ.Κ. Σάρτης arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 9/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 9/2012 Εκτύπωση
 

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 5/2012 συνεδριάσεως του Τοπικού Συμβουλίου Σάρτης

του Δήμου Σιθωνίας

Στη Σάρτη Χαλκιδικής και στο Δημοτικό Κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης, σήμερα 11-06-2012ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα   και ώρα 21:00μμ, το Τοπικό Συμβούλιο Σάρτης, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. 165/01-06-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου τριών μελών (3) παρέστησαν δύο (2) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος         Κωτσάκης Ιορδάνης

2.Λαθούρη Καλή

 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος  , υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης 9/2012

 «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Ανταλλαγή των υπ αριθ 169-212-227-364 ιδιωτικών οικοπέδων που βρίσκονται στην  Τοπική Κοινότητα Σάρτης με Δημοτικά οικόπεδα » .

Θέμα 2ο

            Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το δεύτερο (2ο) θέμα της ημερησίας διάταξης,  θέτει υπόψη τις προτάσεις των ιδιωτών για την ανταλλαγή των οικοπέδων τους με Δημοτικά οικόπεδα για την λύση του κυκλοφοριακού προβλήματος  προς συζήτηση και λήψη απόφασης .

Ο Πρόεδρος έπειτα από μελέτη των προτάσεων των ενδιαφερομένων ψηφίζει αρνητικά διότι τα οικόπεδα των ιδιωτών έχουν μικρότερη χρηματική αξία με την αξία των Δημοτικών οικοπέδων και  η ανταλλαγή των οικοπέδων δεν είναι συμφέρουσα για την Τοπική Κοινότητα. .

            Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έπειτα από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα αρνητικά διότι η ανταλλαγή των οικοπέδων δεν είναι συμφέρουσα προς την Τοπική Κοινότητα

           

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 9/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                              Τα μέλη

Υπογραφή                                                             Υπογραφές                     

 

 

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 Τσελεπής Αρ.Ανέστης 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg