Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Τ.Κ. Σάρτης arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2012 Εκτύπωση
 

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 5/2012 συνεδριάσεως του Τοπικού Συμβουλίου Σάρτης

του Δήμου Σιθωνίας

Στη Σάρτη Χαλκιδικής και στο Δημοτικό Κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης, σήμερα 11-06-2012 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα   και ώρα 21:00μμ, το Τοπικό Συμβούλιο Σάρτης, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. 165/01-06-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου τριών μελών (3) παρέστησαν δύο (2) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος         Κωτσάκης Ιορδάνης

2.Λαθούρη Καλή

 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος  , υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.

Αριθμός απόφασης 10/2012

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

<<Υπόδειξη χώρων υποδοχής ελαιολυμάτων στα όρια της τοπικής Κοινότητας Σάρτης >>.

 

Θέμα 3ο

 

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τρίτο (3ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

            Θέτει υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας το υπ’ αριθμ. 8143/16-05-2012 έγγραφο του Δήμου Σιθωνίας για να υποδειχθούν χώροι υποδοχής ελαιολυμάτων  στα όρια της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης  .

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

            Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας ,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου

 

Αποφασίζει ομόφωνα

 

            Ότι δεν υπάρχουν χώροι υποδοχής ελαιολυμάτων στην Τοπική Κοινότητα Σάρτης  του Δήμου Σιθωνίας . 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 10 /2012

 

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

 

 

    Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη

     Υπογραφή                                                                        Υπογραφές          

 

 

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                    Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

 

                                       Τσελεπής Αρ.Ανέστης 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg----------------------commcenter.jpg
--------------------- youreurope_ban.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg