Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Τ.Κ. Σάρτης arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 11/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 11/2012 Εκτύπωση
 

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 6/2012 συνεδριάσεως του Τοπικού Συμβουλίου Σάρτης

του Δήμου Σιθωνίας

Στη Σάρτη Χαλκιδικής και στο Δημοτικό Κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης, σήμερα 18-07-2012ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη   και ώρα 21:00μμ, το Τοπικό Συμβούλιο Σάρτης, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. 197/13-07-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου τριών μελών (3) παρέστησαν δύο (2) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος         Κωτσάκης Ιορδάνης

2.Λαθούρη Καλή

 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Παπακωνσταντίνου Μαρία, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης 11/2012

 «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

 

«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 20/2011 κανονιστικής απόφασης της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης, για τον καθορισμό θέσεων όπου επιτρέπεται η άσκηση Υπαιθρίου Στάσιμου Εμπορίου ».

           

Αριθμός θέματος: 1ο

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, εισηγούμενος το πρώτο(1ο) θέμα  της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

            Θέτει υπόψη του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας την υπ’ αριθμ. 20/2011 Απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης, για τον καθορισμό θέσεων όπου επιτρέπεται η άσκηση Υπαιθρίου Στάσιμου Εμπορίου και ζητάει να τροποποιηθεί και να συμπληρωθεί ως προς το δεύτερο σκέλος της ανωτέρω απόφασης, για τη συμπλήρωση δύο νέων χώρων για την τοποθέτηση πάγκων για πώληση καλαμποκιών.     

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

 

            Το Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου

 

Αποφασίζει ομόφωνα

Τροποποιεί το δεύτερο σκέλος της υπ’ αριθμ. 20/2011 απόφασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και συμπληρώνει, ότι προτείνει να επιτραπεί, η δημιουργία δύο νέων χώρων, για την εγκατάσταση πάγκων για την πώληση καλαμποκιών: α) στο πεζοδρόμιο, μπροστά από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, του Παραλίκα Νικόλαου και β) στο πεζοδρόμιο, μπροστά από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, του Καραχάλιου Αθανασίου.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 20/2011 Απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης.

Η απόφαση αυτή να διαβιβαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σιθωνίας, λόγω αρμοδιότητας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 11/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

 

   Ο Πρόεδρος                                                                      Τα μέλη

    Υπογραφή                                                                      Υπογραφές          

 

 

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                 Ο Πρόεδρος

 

                

 

 

           

                         Τσελεπής Αρ.Ανέστης 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg----------------------commcenter.jpg
--------------------- youreurope_ban.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg