Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Τ.Κ. Σάρτης arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2012 Εκτύπωση
 

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 6/2012 συνεδριάσεως του Τοπικού Συμβουλίου Σάρτης

του Δήμου Σιθωνίας

Στη Σάρτη Χαλκιδικής και στο Δημοτικό Κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης, σήμερα 18-07-2012 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη  και ώρα 21:00μμ, το Τοπικό Συμβούλιο Σάρτης, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. 197/13-07-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου τριών μελών (3) παρέστησαν δύο (2) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος         Κωτσάκης Ιορδάνης

2.Λαθούρη Καλή

 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Παπακωνσταντίνου Μαρία  , υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός απόφασης 12/2012

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

<<Αιτήσεις πολιτών >>.

Θέμα 2ο

 

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δεύτερο (2ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

            Θέτει υπόψη του Τοπικού Συμβουλίου τις κάτωθι αιτήσεις των Δημοτών προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων :

1.      Την υπ’ αριθμ. 200/18-07-2012 αίτηση της Κατσίκη Διαμάντως του Αθανασίου η  οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου 30 τμ αιγιαλού και παραλίας μπροστά στο κατάστημά του για ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες .

2.      Την υπ’ αριθμ. 190/06-07-2012 αίτηση της Γιαννάκυρη Διαλεχτής του Νικολάου η οποία ζητάει την παραχώρηση 2 τμ μπροστά από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια του Παραλίκα Νικολάου στο πεζοδρόμιο για την εγκατάσταση πάγκου για την πώληση καλαμποκιών .

3.      Την υπ’ αριθμ. 188/03-07-2012 αίτηση της Βαμμένου Θεοδώρας του Νικολάου η οποία ζητάει την παραχώρηση 2 τμ μπροστά από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια του Παραλίκα Νικολάου στο πεζοδρόμιο για την εγκατάσταση πάγκου για την πώληση καλαμποκιών .

4.      Την υπ’ αριθμ. 180/29-06-2012 αίτηση της Αναστασίας Σκουλή του Ευαγγέλου  η οποία ζητάει την παραχώρηση 2 τμ μπροστά από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια του Παραλίκα Νικολάου στο πεζοδρόμιο για την εγκατάσταση πάγκου για την πώληση καλαμποκιών .

5.      Την υπ’ αριθμ. 179/28-06-2012 αίτηση της ZAMIRA SORRA του STEFAN  με την  οποία ζητάει την παραχώρηση 2 τμ μπροστά από το Δημοτικό Σχολείο για την εγκατάσταση πάγκου για την πώληση μελιού .

6.      Την υπ’ αριθμ. 177/15-06-2012 αίτηση του Βαμμένου Ιωάννη του Γεωργίου ο οποίος ζητάει την παραχώρηση 2 τμ μπροστά από το Δημοτικό Σχολείο στο πεζοδρόμιο για την εγκατάσταση πάγκου για την πώληση καλαμποκιών .

7.      Την υπ’ αριθμ. 192/09-07-2012 αίτηση του Μπατζίνη Κωνσταντίνου του Αποστόλου ο οποίος ζητάει την παραχώρηση 2 τμ για πώληση Καίσια και ελιές .

8.      Την υπ’ αριθμ. 182/02-07-2012 αίτηση της Αλεξάνδρας Τσιμήκα του Τηλέμαχου με την οποία ζητάει την παραχώρηση 2 τμ  για πάγκο με  XENA-TATOO.

9.      Την υπ’ αριθμ. 476/04-07-2012 αίτηση του Τσελίκα Αθανάσιου του Χρήστου  με την οποία ζητάει την παραχώρηση 2 τμ  για πάγκο με  XENA-TATOO.

10.  Την υπ’ αριθμ. 194/11-07-2012 αίτηση του Μελίσση Γεωργίου του Κωνσταντίνου με την οποία ζητάει την ενοικίαση του καταστήματος στο πρώην κάμπινγκ <<Αχλάδα>>.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

            Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας ,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου αποφασίζει ομόφωνα ανά αίτηση τα εξής :

Αποφασίζει ομόφωνα

1. Για την υπ’ αριθμ. 200/18-07-2012 αίτηση της Κατσίκη Διαμάντως του Αθανασίου η  οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου 30 τμ αιγιαλού και παραλίας μπροστά στο κατάστημά του για ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προϋπόθεση να αφήσει διαδρόμους ενός μέτρου εκατέρωθεν και οκτώ μέτρα κατά μήκος της ακτής από το κύμα  για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων προς την θάλασσα.

            2. Για την  υπ’ αριθμ. 190/06-07-2012 αίτηση της Γιαννάκυρη Διαλεχτής του Νικολάου η οποία ζητάει την παραχώρηση 2 τμ μπροστά από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια του Παραλίκα Νικολάου στο πεζοδρόμιο για την εγκατάσταση πάγκου για την πώληση καλαμποκιών αποφασίζετε ομόφωνα αρνητικά , θετικά μόνο μπροστά στο Δημοτικό σχολείο όπως έχει ζητήσει με προηγούμενη αίτησή της .

            3. Για την υπ’ αριθμ. 188/03-07-2012 αίτηση της Βαμμένου Θεοδώρας του Νικολάου η οποία ζητάει την παραχώρηση 2 τμ μπροστά από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια του Παραλίκα Νικολάου στο πεζοδρόμιο για την εγκατάσταση πάγκου για την πώληση καλαμποκιών αποφασίζετε ομόφωνα αρνητικά, θετικά μόνο μπροστά στα ενοικιαζόμενα δωμάτια του Καραχάλιου Αθανάσιου ή μπροστά από το Δημοτικό Σχολείο, όπως έχει ζητήσει με προηγούμενη αίτησή της.

            4. Για την υπ’ αριθμ. 180/29-06-2012 αίτηση της Σκουλή Αναστασίας του Ευαγγέλου η οποία ζητάει την παραχώρηση 2 τμ μπροστά από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια του Παραλίκα Νικολάου στο πεζοδρόμιο για την εγκατάσταση πάγκου για την πώληση καλαμποκιών αποφασίζετε ομόφωνα θετικά.

            5. Για την υπ’ αριθμ. 179/28-06-2012 αίτηση της ZAMIRA SORRA του STEFAN  με την  οποία ζητάει την παραχώρηση 2 τμ μπροστά από το Δημοτικό Σχολείο για την εγκατάσταση πάγκου για την πώληση μελιού αποφασίζετε ομόφωνα θετικά.

            6. Για την υπ’ αριθμ. 177/15-06-2012 αίτηση του Βαμμένου Ιωάννη του Γεωργίου ο οποίος ζητάει την παραχώρηση 2 τμ μπροστά από το Δημοτικό Σχολείο στο πεζοδρόμιο για την εγκατάσταση πάγκου για την πώληση καλαμποκιών αποφασίζετε ομόφωνα αρνητικά  .

            7. Για την υπ’ αριθμ. 192/09-07-2012 αίτηση του Μπατζίνη Κωνσταντίνου του Αποστόλου ο οποίος ζητάει την παραχώρηση 2 τμ για πώληση Καίσια και ελιές, αποφασίζετε ομόφωνα αρνητικά.

            8. Για την υπ’ αριθμ. 182/02-07-2012 αίτηση της Αλεξάνδρας Τσιμήκα του Τηλέμαχου με την οποία ζητάει την παραχώρηση 2 τμ  για πάγκο με  XENA-TATOO, αποφασίζετε ομόφωνα αρνητικά.

            9. Για την υπ’ αριθμ. 476/04-07-2012 αίτηση του Τσελίκα Αθανάσιου του Χρήστου  με την οποία ζητάει την παραχώρηση 2 τμ  για πάγκο με  XENA-TATOO, αποφασίζετε ομόφωνα αρνητικά.

            10. Για την υπ’ αριθμ. 194/11-07-2012 αίτηση του Μελίσση Γεωργίου του Κωνσταντίνου με την οποία ζητάει την ενοικίαση του παλαιού καταστήματος στο λιμάνι  στην Αχλάδα .αποφασίζετε ομόφωνα αρνητικά.

            Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 12 /2012

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

       Ο Πρόεδρος                                                                Τα μέλη

        Υπογραφή                                                               Υπογραφές                     

 

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                         Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

                                        

                                             Τσελεπής Αρ.Ανέστης

diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg----------------------commcenter.jpg
--------------------- youreurope_ban.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg