Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Τ.Κ. Σάρτης arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 13/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 13/2012 Εκτύπωση
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 7/2012 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

 

Στη Σάρτη και στο κοινοτικό κατάστημα, σήμερα στις 02-10-2012 ημέρα τις εβδομάδος τετάρτη και ώρα 20:00μμ, συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 364/27-09-2012 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου του Τ.Σ. που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών {3} μελών βρέθηκαν παρόντα τρία (3)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος         ουδείς

2. Λαθούρη Καλή              

3. Κωτσάκης Ιορδάνης

                   

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Παπακωνσταντίνου Μαρία  , υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου Σάρτης , ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 13/2012.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

<<Αιτήσεις πολιτών>>

 

         Θέμα: 1ο             

                                                           

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο  (1ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει :

            1.Την υπ αριθ 255/12-09-2012 αίτηση του Κανενέ Μενέλαου του Νικολάου  με την οποία ζητάει την παραχώρηση Κοινοτικού κτήματος λόγω χρησικτησίας από το 1950 μέχρι σήμερα .

            2.Την υπ αριθ 324/20-09-2012 αίτηση του Ροδοκαλάκη Ευάγγελου με την οποία ζητάει την ενοικίαση της αλάνας απέναντι από το Δημοτικό Σχολείο για αξιοποίηση-ανάπλαση της έκτασης έτσι ώστε να δημιουργηθεί χώρος αναψυχής για τους τουρίστες που έρχονται και αναχωρούν καθώς να γίνεται στάθμευση των λεωφορείων για την επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος . 

            3.Την υπ αριθ 210/2607-2012 αίτηση της Κρομμύδα Μαρίας με την οποία ζητάει την άδεια για να τοποθετήσει δύο χημικές τουαλέτες μπροστά από την Καντίνα της .

. 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση

                                                    αποφασίζει ομόφωνα

            Για την αίτηση του Κανενέ Μενέλαου του Νικολάου αποφασίζετε ομόφωνα αρνητικά διότι το Κοινοτικό κτήμα είναι με τίτλο και έχει παραχωρηθεί από την πρώην Νομαρχία Χαλκιδικής με απόφαση του πρώην  Νομάρχη καθώς και δηλώθηκε από την πρώην Κοινότητα Σάρτης στο Κτηματολόγιο γι αυτό δεν παραχωρείται .  

            2. Για την αίτηση του Ροδοκαλάκη Ευάγγελου αναβάλλεται το θέμα για επόμενο συμβούλιο εφόσον φέρει ολοκληρωμένη πρόταση με σχέδιο έτσι ώστε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης να έχει περισσότερες πληροφορίες για το θέμα.

            3.Για την αίτηση της Κρομμύδα Μαρίας αναβάλλεται για επόμενο Συμβούλιο .

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 13/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

   Ο Πρόεδρος                                                                         Τα μέλη

    Υπογραφές                                                                        Υπογραφές

                                    

 

 

 Ακριβές απόσπασμα

                                          Ο Πρόεδρος

 

 

                                   

                                  Τσελεπής Αρ.Ανέστης


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg----------------------commcenter.jpg
--------------------- youreurope_ban.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg