Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Τ.Κ. Σάρτης arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 14/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 14/2012 Εκτύπωση
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 8/2012 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

 

Στη Σάρτη και στο κοινοτικό κατάστημα, σήμερα στις 28 Οκτωβρίου 2012 ημέρα τις εβδομάδος Κυριακή και ώρα 12:00, συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 454/25-10-2012 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου του Τ.Σ. που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών {3} μελών βρέθηκαν παρόντα δύο(2)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος         1. Λαθούρη Καλή             

2. Κωτσάκης Ιορδάνης

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Παπακωνσταντίνου Μαρία , υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου Σάρτης , ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 14  /2012.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

         « Πρόταση για τον καθορισμό θέσεων όπου επιτρέπεται η άσκηση Υπαιθρίου Στάσιμου Εμπορίου στην Τοπική Κοινότητα Σάρτης ».

 

Θέμα:1ο

 

           

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο  (1ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:.

            Θέτει υπόψη των μελών του Συμβουλίου της Τοπικής  Κοινότητας Σάρτης  το υπ αριθ 18912/15-10-2012 έγγραφο του Δημάρχου του Δήμου Σιθωνίας καθώς και το άρθρο 83 παρ.1γ και το άρθρο 84 παρ.2α του Ν3852/2010-Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης–πρόγραμμα Καλλικράτης  με το οποίο ζητάει να προταθούν θέσεις όπου θα επιτρέπεται η άσκηση Υπαίθριου Στάσιμου εμπορίου στα όρια της Τοπικής Κοινότητας μας   .

            Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Τοπικής  Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

            Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου

                                                    αποφασίζει ομόφωνα

            Προτείνει :

            Τον χώρο απέναντι από το γήπεδο για την λειτουργία εμποροπανήγυρις για το τριήμερο 14-15-16 Αυγούστου  .

            Τον χώρο  μπροστά και απέναντι από το  Δημοτικό σχολείο (στην αλάνα) μόνο για πώληση παραδοσικών προιόντων (καλαμπόκι-μαλλί της γριάς) όχι για εγκατάσταση πάγκων για πώληση ειδών λαiκής τέχνης (μπιζού-ασημικά κ.λ.π).

            Τον  αύλειο χώρο του Πολιτιστικού κέντρου για την λειτουργία εμποροπανήγυρις για το τριήμερο 14-15-16 Αυγούστου  .  

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 14/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

         

              Ο Πρόεδρος                                                                       Τα μέλη

    Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

                                    

 


Ακριβές απόσπασμα

                                         Ο Πρόεδρος

 

 

                               

                                Τσελεπής Αρ.Ανέστης


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg