Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Τ.Κ. Σάρτης arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2012 Εκτύπωση
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 8/2012 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

 

Στη Σάρτη και στο κοινοτικό κατάστημα, σήμερα στις 28 Οκτωβρίου 2012 ημέρα τις εβδομάδος Κυριακή και ώρα  12:00  συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 454/25-10-2012 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου του Τ.Σ. που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών {3} μελών βρέθηκαν παρόντα δύο(2)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος         1. Λαθούρη Καλή             

2. Κωτσάκης Ιορδάνης

 

 

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Παπακωνσταντίνου Μαρία , υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου Σάρτης , ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

 

Αριθμός Απόφασης 16/2012.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

         « Αίτηση της Μουστάκη Ευτυχίας του Βασιλείου με την οποία ζητάει την ορθή εφαρμογή του ορίου σε αγρόκτημά της με Κοινοτική έκταση στην Τοπική Κοινότητα Σάρτης ».

 

Θέμα: 3ο          

                                                           

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τρίτο  (3ο) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, αναφέρει :

            Την υπ αριθ 447/23-10-2012 αίτηση της Μουστάκη Ευτυχίας του Βασιλείου μαζί με συνημμένα τοπογραφικά διαγράμματα και κτηματολογικά αποσπάσματα σύμφωνα με τα οποία προκύπτει μια διαφορά του υπ αριθ 796  αγροτεμαχίου της με την Κοινοτική έκταση γι αυτό πρέπει να γνωμοδοτήσουμε θετικά ώστε να επιλυθεί η διαφορά και να γίνει ορθή εφαρμογή του ορίου του αγροκτήματός  της με την Κοινοτική έκταση . 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη τους, την εισήγηση του Προέδρου καθώς και την αίτηση με τα συνημμένα έγγραφα

                                                    αποφασίζει ομόφωνα

            Γνωμοδοτώντας  θετικά να γίνει επίλυση της διαφοράς του ορίου του αγροκτήματος της Μουστάκη Ευτυχίας με Κοινοτική έκταση, και η θετική γνωμοδότηση να προωθηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη  απόφασης  .

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 16/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

    Ο Πρόεδρος                                                           Τα μέλη

      Υπογραφές                                                         Υπογραφές

                                    

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                         Ο Πρόεδρος

 

 

                                   

                                            Τσελεπής Αρ.Ανέστης

diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg----------------------commcenter.jpg
--------------------- youreurope_ban.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg