Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Τ.Κ. Σάρτης arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2012 Εκτύπωση
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 8/2012 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

 

Στη Σάρτη και στο κοινοτικό κατάστημα, σήμερα στις 28 Οκτωβρίου 2012 ημέρα τις εβδομάδος Κυριακή και ώρα  12:00  συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 454/25-10-2012 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου του Τ.Σ. που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών {3} μελών βρέθηκαν παρόντα δύο(2)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος         1. Λαθούρη Καλή             

2. Κωτσάκης Ιορδάνης

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Παπακωνσταντίνου Μαρία , υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου Σάρτης , ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 17/2012.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

         « Aποκατάσταση δρόμου από θέση κατοικία Ταουσάνη μέχρι αποστακτήριο στέμφυλων Μανασάκη λόγω καθίζησης  του δρόμου  ».

 

Θέμα: 4ο                                                                      

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δεύτερο  (4ο) θέμα  ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:.

            Από θέση οικίας Ταουσάνη μέχρι αποστακτήριο Μανασάκη έχει γίνει καθίζηση του δρόμου και των φρεατίων και εγκυμονεί κινδύνους για ζημιές στα αυτοκίνητα καθώς και τροχαία ατυχήματα γι’ αυτό πρέπει να προωθηθεί η απόφαση αυτή προς το Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης για την αποκατάσταση του δρόμου . 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου

                                                    αποφασίζει ομόφωνα

Να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες (αποφάσεις-μελέτη κ.λ.π) έτσι ώστε να αποκατασταθεί η ζημιά στο δρόμο  για την αποφυγή τροχαίων και άλλων ατυχημάτων κινδύνων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 17/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

  

Ο Πρόεδρος                                                                     Τα μέλη

 Υπογραφές                                                                    Υπογραφές

                                    

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                     Ο Πρόεδρος

 

 

                                   

 

                             Τσελεπής Αρ.Ανέστης


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg